Proiecte

Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni
”Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni” Cod SMIS 127932
Eficientizarea Sistemului De Iluminat Public A Orașului Săcueni Cod Smis 125280
Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Execuție lucrări de amenajari exterioare la casa de cultural din loc. Săcueni
Anunt rezultate procedure de selectie pertener pentru POCU
Anunţ De Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Pocu
Anunţ Selecţie Parteneri Drumul Bisericilor Baroce
Europe for Citizens
Common values, common challenges, common EUropean future
Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni
”Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni” Cod SMIS 127932
Eficientizarea Sistemului De Iluminat Public A Orașului Săcueni Cod Smis 125280
Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor

Selecții parteneri:

Nr. înreg: 7224/19.12.2019

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", finanțat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

În conformitate cu prevederile  O.U.G. 34/2017, aprobat prin Ordinul nr. 2840 din 31 octombrie 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor europene externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,

U.A.T. Orașul Săcueni,          

 

cu sediul în loc. Săcueni, str. Libertății nr. 1, jud. Bihor

anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” pentru:

 • Apelul de proiecte nr.1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”
 • Aria nr. 7 Incluziunea și abilitarea romilor

 

Obiectivul general al proiectului și scopul cererii de finanțare:

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și a calității serviciilor integrate pentru romi, în educație și sănătate, creșterea incluziunii romilor și combaterea oricărei forme de discriminare, în orașul Săcueni.

Principalele activități ce vor fi derulare în cadrul proiectului:

 1. Dezvoltarea serviciilor educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate
 2. Furnizarea serviciilor medicale de bază și furnizarea serviciilor stomatologice
 3. Formarea personalului în lucrul cu persoane de etnie romă
 4. Activități de combatere a discriminării împotriva comunităților romi și facilitarea incluziunii

Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului va fi de apx. 500.000 euro.

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul/vor fi implicați partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, ONG-uri din România, pentru realizarea următoarelor activități:

 • Organizarea unui curs de formare de formatori pe teme-antidiscriminare
 • Organizarea unei campanii de informare și creștere a conștientizării țintind persoane și/sau familii de etnie romă în situații de vulnerabilitate având drept scop participarea acestora în activitățile proiectului
 • Organizarea unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, prin utilizarea instrumentelor de rețele sociale

 

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații sunt organizaţii legal constituite în România, cu personalitate juridică de drept privat, conform legislaţiei româneşti aplicabile.
 • Candidații fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Aplicantului –pentru Apelul de proiecte ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” AP 1/ Aria7
 • Candidații au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează.

 

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

 

Criterii de selecție:

Candidaturile eligibile vor fi evaluate de Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul activităților de proiect alese;
 • Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă.

Candidaturile pot să obțină un punctaj de la 0-10 puncte. Vor fi alese acele candidaturi, care vor obține cel mai înalt punctaj pentru domeniul de activitate ales.

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

 

Grila de evaluare:

Nr. Crt.

Criteriu de selecție

Punctaj

1.

Experiență în domeniul activităților proiectului

Punctaj maxim:

5 puncte

1.1

Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

0 puncte

1.2

Candidatul are experiență de peste 6 luni până la 1 an în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

1 punct

1.3

Candidatul are experiență de peste 1 an până la 3 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

2 puncte

1.4

Candidatul are experiență de peste 3 ani până la 4 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

3 puncte

1.5

Candidatul are experiență de peste 4 ani până la 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

4 puncte

1.6

Candidatul are experiență de peste 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

5 puncte

2.

Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

Punctaj maxim:

5 puncte

2.1

Candidatul a implementat 1 proiect similar cu finanțare nerambursabilă

0 puncte

2.2

Candidatul a implementat 2 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

1 punct

2.3

Candidatul a implementat 3 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

2 puncte

2.4

Candidatul a implementat 4 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

3 puncte

2.5

Candidatul a implementat 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

4 puncte

2.6

Candidatul a implementat peste 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

5 puncte

TOTAL

Punctaj maxim:

10 puncte

 

 

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (Anexa 1), cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei din care să rezulte experienţa relevantă în domeniul ales și experiența în implementarea de proiecte similare cu finanţare nerambursabilă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Fişa Partenerului (Anexa 2), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că organizația are în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează, în copie
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, în copie

 

Dosarul de candidatură va fi depus la sediul U.A.T. Orașul Săcueni, până la data 10.01.2020

Adresa: loc. Săcueni, str. Libertății nr. 1, jud. Bihor

Persoană de contact: Fekete Katalin

E-mail: orassacueni@gmail.com

Tel: 0259352194

 

Procedura de selecție:

Candidaturile de parteneriat vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită de U.A.T. Orașul Săcueni în acest sens.

 

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante.

 

U.A.T. Orașul Săcueni va publica pe site-ul oficial al orașului (www.sacueni.ro) anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informații cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții / candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia.

 

Anexe:

Anunți rezultate:

22.01.2020 - Anunți rezultate pentru proiectul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romarilor"

Execuție lucrări de amenajari exterioare la casa de cultural din loc. Săcueni
Anunt rezultate procedure de selectie pertener pentru POCU
Anunţ De Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, respectiv ale Hotărârii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, U.A.T. Orașul Săcueni, cu sediul în Str. Libertăţii, nr.1, jud. Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), pentru:

 • Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2,
 • Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
 • Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Obiectivul general al proiectului și scopul cererii de finanțare:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Orașul Săcueni, județul Bihor, prin implementarea de măsuri integrate, vizând în mod direct un număr minim de 250 de persoane aparținând grupului țintă.

 

Principalele activități ce vor fi derulare în cadrul proiectului:

 1. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 4. Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

 

Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului va fi de apx. 1 milion Euro.

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul/vor fi implicați partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, entități de drept privat, pentru realizarea următoarelor activități:

 • Operaționalizarea serviciilor sociale în Centrul multifuncțional comunitar (Oraș Săcueni, jud. Bihor, strada Irinyi Janos , nr.cad. 54295) ,
 • Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale în centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa din localităţile: Sânnicolau de Munte, Ciocaia, Cubulcut şi Cadea.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații sunt organizaţii legal constituite în România, cu personalitate juridică de drept privat, conform legislaţiei româneşti aplicabile.
 • Candidații fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.
 • Candidații respectă regulile generale de eligibilitate privind solicitantul/partenerii, așa cum sunt formulate în Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016) (cap. 4.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor, 4.1.2 Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU).
 • Candidații au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează.
 • Candidații respectă următoarele condiții, în funcție de activitatea pe care o vor desfășura în cadrul proiectului: furnizorii de servicii sociale să fie autorizați conform legii
 • Candidații au experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care vor fi implicați.
 • Candidații au capacitate financiară stabilă.

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

 

Criterii d seelecție:

Candidaturile eligibile vor fi evaluate de Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul activităților de proiect alese;
 • Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă.

Candidaturile pot să obțină un punctaj de la 0-10 puncte. Vor fi alese acele candidaturi, care vor obține cel mai înalt punctaj pentru domeniul de activitate ales.

 

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

 

Grila de evaluare:

 

Nr. Crt.

 

Criteriu de selecție

 

Punctaj

 

1.

Experiență în domeniul activităților proiectului

P. maxim:

5 puncte

1.1

Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

0 puncte

1.2

Candidatul are experiență de peste 6 luni până la 1 an în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

1 punct

1.3

Candidatul are experiență de peste 1 an până la 3 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

2 puncte

1.4

Candidatul are experiență de peste 3 ani până la 4 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

3 puncte

1.5

Candidatul are experiență de peste 4 ani până la 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

4 puncte

1.6

Candidatul are experiență de peste 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

 

5 puncte

2.

 

Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

 

P. maxim:

5 puncte

 

2.1

Candidatul a implementat 1 proiect similar cu finanțare nerambursabilă

0 puncte

2.2

Candidatul a implementat 2 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

1 punct

2.3

Candidatul a implementat 3 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

2 puncte

2.4

Candidatul a implementat 4 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

3 puncte

2.5

Candidatul a implementat 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

4 puncte

2.6

 

Candidatul a implementat peste 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă

 

5 puncte

 

TOTAL

Punctaj maxim:

10 puncte

 

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (Anexa 1), cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei din care să rezulte experienţa relevantă în domeniul ales și experiența în implementarea de proiecte similare cu finanţare nerambursabilă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Fişa Partenerului (Anexa 2), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal (Anexa 3), prin care acesta declară că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere enumerate în Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016), cap. 4.1.1 Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor.
 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că organizația are în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează, în copie
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, în copie

 

Dosarul de candidatură va fi depus la sediul U.A.T. Orașul Săcueni, până la data 14.12.2018 ora 10.00.

Adresa: Săcueni, str.Libertăţii, nr.1

Persoană de contact: Kovacs Cristina

E-mail: orassacueni@gmail.com, primaria.sacueni@cjbihor.ro

Tel: 0259 352194, fax 0259 352195.

Procedura de selecție:

Candidaturile de parteneriat vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită de U.A.T. Orașul Săcueni în acest sens.

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante.

U.A.T. Orașul Săcueni va publica pe site-ul oficial al orașului (www.sacueni.ro) anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informații cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții / candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia.

 

Anexe:

 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2
 • Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016)
 • Anexa_3_Declaratie
 • Anexa_2_Fisa_Partenerului
 • Anexa_1_Scrisoare_de_intentie
Pocu

Anunt Rezultat procedura de selectie parteneri ptr. proiect 25-11-2016
Pocu-PV de evaluarea si selectie a scrisorilor de intentie- 24-11-2016
Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Anunt rezultate procedure de selectie pertener pentru POCU

 

Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

 

U.A.T. Orașul Săcueni anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

 

Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

 

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

 

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Obiectivul general și scopul al proiectului:

Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană înfiinţate de către persoane de cetăţenie română care își au reședința sau domiciliul în regiunea de dezvolatare Nord-Vest, zona Valea Ierului, şi care fac dovada domiciliului sau rezidenței in străinatate în ultimele 12 luni.

 

 

Principalele activități ce vor fi derutale în cadrul proiectului:

 

 

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială

Activitatea 4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 7. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, entități de drept privat, pentru realizarea următoarelor activități:

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

 

Criterii de eligibilitate:

- Candidatul face parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

- Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

- Candidatul a implementat cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de beneficiar sau partener)

- Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2015

- Candidatul are capacitate financiară stabilă

 

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

 

Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Săcueni:

• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)

• Fişa partenerului (Anexa 2)

Notă: Cele două documente se prezintă în original şi trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

· Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cutemele şi activităţile la care doreşte să fie partener

· Dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.

· Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Notă: Aceste trei documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

• Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;

• CV-urile în format Europass și documentele justificative din care să reiasă experiența profesională și calificările experților-cheie propuse ca personal implicat in proiect.

• Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Notă: Aceste patru documente se prezintă în original.

 

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 50 de puncte.

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

 

Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate organizate în ordinea prezentată mai sus, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 3/PI 8.iii/OS 3.7″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcunei, Str. Libertăţii nr. 1 județul Bihor până în data de 24.11.2016, ora 10.00

 

Persoană de contact: Gabriela Galamb

Telefon: 0259/352194

www.sacueni.ro

E-mail: orassacueni@gmail.com

 

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 1 zi lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

 

Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Săcueni ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 24 de ore de la publicarea listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 3 ore de la termenul limită pentru depunerea contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0259/352194 sau www.sacueni.ro , e-mail: orassacueni@gmail.com

Calendarul procedurii de selecţie:

Depunere documentaţie: 24.11.2016, ora 10.00

Anunţ candidaţi admişi: 24.11.2016, ora 14.00

Depunere contestaţii: 25.11.2016, ora 14.00

Afişare rezultat final 25.11.2016, ora 17.00

 

Anexe:
 
 
Anexa 2 – model Fisa partener
 
Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
 
Anexa 5 – Grila evaluare si selectare a ofertanţilor
 
Data:
 09.11.2016
Anunţ Selecţie Parteneri Drumul Bisericilor Baroce

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Legii 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, U.A.T. Oraș Săcueni, Judeţul Bihor, cu sediul în Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiţii 5.1

 

– Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Ne dorim parteneri proprietari asupra unor biserici monumente istorice, realizate în stil baroc, împreună cu care să pregătim, să redactăm și să depunem cererea de finanțare, respectiv să implementăm proiectul după finanțarea acestuia. Obiectivul general al proiectului Scopul proiectului propus de oraşul Săcueni este constituirea Drumul Bisericilor Baroce în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin integrarea patrimoniul istoric al bisericilor baroce într-un produs turistic unitar, respectiv dezvoltarea serviciilor turistice. Activităţile principale ale proiectului planificat, sunt următoarele: - reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi integrarea lor într-un produs turistic unitar. Bugetul proiectului: max. 5 mil. euro Profilul partenerilor U.A.T. Săcueni caută parteneri, entităţi de drept privat, pentru realizarea următoarelor activităţi: - reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, respectiv dezvoltarea facilităţilor turistice. Condiţii generale pentru toţi partenerii:

 • Trebuie să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate stabilite în Ghidul General (specificat în subsecţiunea 6.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor) şi Condiţii Specifice pentru Prioritatea de investiţii 5.1.
 • Trebuie să nu se afle în situaţiile de dificultăţi prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul General.

Notă: Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectaţi, în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POR, sunt specificate în Ghidul General POR 2014-2020 şi Ghidul Specific Prioritatea de investiţii 5.1. Ghidurile Solicitantului sunt accesibile pe site-ul: www.inforegio.ro. Condiţii specifice: Condiţii specifice pentru partenerul responsabil pentru reabilitarea Bisericilor baroce /obiective de patrimoniu de importanţă naţională/ de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: - Să deţină drepturi (proprietate/administrare/concesiune) asupra unei Biserici baroce situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, dintre următoarele:

 1. în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
 2. în grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

- Capacitate financiară stabilă, dovedită prin Bilanţul contabil al anul 2015. Partenerii vor fi implicaţi în toate cele trei aspecte prezentate mai jos:

 1. Implementarea proiectului
 2. Furnizarea de expertiză, resurse umane şi materiale
 3. Finanţarea proiectului

Partenerul are obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. Documentele statutare

- statutul sau codul canonic şi actul de înfiinţare a unităţii de cult, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România sau - actul constitutiv, statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare;

 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal - copie după un document de identificare;
 1. Documente privind datele financiare – cele mai recente situaţii financiare:

- pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, unităţi de cult: cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative – în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 1. Documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu, anume monument istoric bisericesc baroc, asupra căruia se realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea partenerului – Extras de carte funciară şi HG, HCJ, HCL sau alt document legal prin care se demonstrează că solicitantul este administrator al imobilului obiect al proiectului / Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare;

Documente care atestă că partenerul are în proprietate/concesiune terenul monumentului istoric bisericesc baroc - Extras de carte funciară şi Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare

 1. Ordinul de clasare a monumentului istoric - este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare, în copie.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare de intenţie, cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei, precum şi Fişa Partenerului completată, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POR 5.1”, la sediul U.A.T Săcueni, oraşul Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor, până la data de 22.07.2016. Formularele pentru Scrisoarea de intenţie şi Fişa Partenerului sunt accesibile pe site-ul: www.sacueni.ro. Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul oraşului Săcueni. FISA PARTENERULUI MODEL Scrisoare de intentie MODEL_POR 5.1

Europe for Citizens

The project « Let’s gather together for our common future! » 582834-CITIZ-1-2016-2-RO-CITIZ-TT was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 478 citizens, notably 2 participants from the city of Écaussinnes (Belgium),
55 participants from the city of Moča (Slovakia), 24 participants from the city of Gyermely (Hungary), 52 participants from the city of Nyíradony (Hungary), 50 participants from the city of Kotlina (Croatia) and 295 participants from the city of Săcueni (Romania).

 

Location/ Dates: The event took place in Săcueni, Romania, from 16/06.2017 to 18/06/2017

 

 

Short description:

 

The main purpose of the town twinning event was multiple: 1. to get acquainted the participating delegations and the public with the benefits and challenges of the European Union, 2. sharing the folkloric and artistic values of the participating localities and 3. promoting the fundamental principles of the EU like tolerance, active citizenship, donating.

 

The day of 16/08/2017 was dedicated to the past moments of the European Union. Each participating locality presented the economic, cultural and social effects of the adherence to the EU on their community. The involved localities had not met in this form before, therefore this town - twinning meeting offered a great opportunity to them to get acquainted with each other’s communities and features and to initiate future cooperation. Dr. Kresz Tünde Tímea held a presentation about the milestones, respectively the bigger events, achievements and problems of the European Union. The mayor of Săcueni, Béres Csaba, spoke about the situation of Roma communities and minorities in the EU. The issue of the refugee crisis was developed and presented by the amateur theater students of NagySzakSzínTár for the delegations of the settlements and the general public. The night ended with the presentation of folk dances characteristic for the involved communities.

 

On the day of 17/08/2017 Euroscepticism and Europhobia were tackled, Szabó Ödön historian and deputy told to the audience that the European Union is an alliance of values and sometimes the harmonization of these is quite difficult which amplify these phenomena. Winkler Gyula, Member of the European Parliament, spoke about the possible effects of the BREXIT, but not only. He also allocated time to present the beneficial effects of the EU on the life of youth (especially the mobilities offered by Erasmus Plus Program). During the day, the volunteers of the Ér Hangja Association made interviews with the members of the delegations, addressing the following question: “What the EU means to you?”. The day ended with a folk song night.

 

The day of 18/06/2017 focused on discussing the future of the European Union and on developing common initiatives.

 

Besides these, during the whole duration of the event a youth tent was operating in order to get children and youth acquainted with the characteristics and possibilities of the European Union. Moreover, the participating delegations exhibited in the local museum and opened for the general public an exposition composed of art works and products brought from their localities.

 

The project was funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union, Stand 2 – Measure 2.1 “Town – Twinning”.

 

 

Common values, common challenges, common EUropean future

Info template-hu-Citizen-2019

Info template-en-citizen-2019

Brochure - hu-citizen-2019

 

The project « Common values, common challenges, common EUropean future » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens".

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 358 citizens, notably 30 participants from the city of Edelény (Hungary), 33 participants from the locality of Gersekarát (Hungary), 51 participants from the city of Nyíradony (Hungary), 10 participants from the localities of Kishegyes - Мали Иђош / Mali Iđoš (Serbia), 26 participants from the locality of Kamocsa - Obec Komoča (Slovakia) and 208 participants from the city of Săcueni (Romania).

Location/ Dates: The event took place in Săcueni, Romania, from 13/06/2019 to 16/06/2019.

 

Short description: 

The day of 14/06/2019 was dedicated to the economic, social and other benefits of the European Union.

The presentations, which were held in the Saint László hall of the City Museum, praised the importance of community, active citizenship, responsible actions of the NGOs, the planning, the achievement and the active participation. Due to these topics, we have listened various presentations about the fact where we have started and where we would arrive if we lived according to the community’s belief, if we planned and became active in Europe.

After the brief welcome speech of the Mayor Béres Csaba, the event organizer Aszalós Timea who is the president of the NGO Ér Hangja has outlined the aim of this event. She has spoken about the importance of a friendly dialogue where it can be discussed the daily challenges and the new beginnings, then she officially opened the event. According to the program, the participating representatives of the towns have presented themselves, they have discussed the innovations, the projects and the follow-ups after joining the European Union. The Serbian participant could not relate to this due to fact that they have not joined the EU yet.

 

Tastes, countrysides, values

 

On Friday afternoon, the visiting town representatives had the possibility to show their hometowns from a different perspective, this is a very important way how to preserve the traditional values, the traditional food, the home-grown products, and the exhibition of the folk arts. Each visiting town had a stall where they could exhibit their home-grown products, such as fruit syrups, different kind of honey and jam and other delicious foods. Due to the exhibited products, we had an insight in the unique gastronomical world, moreover we could see the variety of different folk arts. Were presented the folk dances, but also the choral and folk songs of the participating localities too.

 

 

The day of 15/06/2019 was dedicated to the Actualities of the EU, The timeline of the EU from 1950 until nowadays, How to become a better citizen, a better EU citizen?

 

During this EU sponsored twin town event about Common values, common challenges and common European future, the audience could listen to interesting interactive speeches about the past of the European Union, its’ present challenges, the situation of EU citizens and other perspectives in the hall of the local museum on Saturday morning starting from 10 am.

 

The audience was mostly composed by the representatives of the partners, the first conference was held by Szabó Ödön, member of the Hungarian political party RMDSZ (Romanian Hungarian Democratic Association), the presentation was about The timeline of European Union from the 1950s till nowadays. He has managed to hold a speech about the EU past till nowadays, talking about the challenges the European community had to face. The European Union has developed from the year 1951, taking into account the 1957 Roman contract, which has been signed only by 6 countries then: Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg. In 2004 Hungary has also joined the EU with 9 other countries, then in the last round in 2007 Romania and Bulgaria have become members of the EU. Due to this long lasting Brexit crisis, the UK wishes to leave the EU, there is a chance that the EU should get smaller. Regarding the functioning of the EU, there are great challenges and sensitive points such as the rhythm of expansion of the EU, the speed of supporting the member countries and to expand the Schengen borders. The development of the EU depends on different levels of approaches.

 

Mr Széll Lőrincz, the director of Youth and Sport Direction of Hunyad county has discussed the challenges provided by the EU and the situation of youth. And again, the mayor of our town, Béres Csaba related a very interesting speech about How to be a better citizen, how to be a better European citizen? his speech was spiced with different ideas and personal experiences and with humour as well. All these speeches offered enough space for the audience to provide questions or even to interfere with their own experiences and personal observation.

 

The day of 16/06/2019 was dedicated to The possibilities of cooperation and our common gastronomic values.

 

On the closing day of the twin town event, the participating towns could cook their own traditional dish in a cauldron, on Sunday. It had a competitive feeling, all representatives cooked their best food. This event was organized in the strand of Gyermek Jézus Centre, regardless of the summer heat, there was a great atmosphere and the participants could taste the different delicious food, and they had the chance to taste and to tell the difference between the traditional food.

 

Future opportunities for collaboration have been continuously discussed. There is already a proposal for a town twinning meeting application and its implementation in Edelény, as well as events to be organized on the framework of other programs.