Proiecte

Anunt Rezultat procedura de selectie parteneri ptr. proiect 25-11-2016
Pocu-PV de evaluarea si selectie a scrisorilor de intentie- 24-11-2016
Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Anunt rezultate procedure de selectie pertener pentru POCU

Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

U.A.T. Orașul Săcueni anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Obiectivul general și scopul al proiectului:

Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană înfiinţate de către persoane de cetăţenie română care își au reședința sau domiciliul în regiunea de dezvolatare Nord-Vest, zona Valea Ierului, şi care fac dovada domiciliului sau rezidenței in străinatate în ultimele 12 luni.

Principalele activități ce vor fi derutale în cadrul proiectului:

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială

Activitatea 4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 7. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, entități de drept privat, pentru realizarea următoarelor activități:

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Criterii de eligibilitate:

– Candidatul face parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

– Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat

– Candidatul a implementat cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de beneficiar sau partener)

– Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2015

– Candidatul are capacitate financiară stabilă

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Săcueni:

• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)

• Fişa partenerului (Anexa 2)

Notă: Cele două documente se prezintă în original şi trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

· Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cutemele şi activităţile la care doreşte să fie partener

· Dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.

· Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Notă: Aceste trei documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

• Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;

• CV-urile în format Europass și documentele justificative din care să reiasă experiența profesională și calificările experților-cheie propuse ca personal implicat in proiect.

• Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Notă: Aceste patru documente se prezintă în original.

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 50 de puncte.

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate organizate în ordinea prezentată mai sus, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 3/PI 8.iii/OS 3.7″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcunei, Str. Libertăţii nr. 1 județul Bihor până în data de 24.11.2016, ora 10.00

Persoană de contact: Gabriela Galamb

Telefon: 0259/352194

www.sacueni.ro

E-mail: orassacueni@gmail.com

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 1 zi lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Săcueni ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 24 de ore de la publicarea listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 3 ore de la termenul limită pentru depunerea contestaţiilor.

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0259/352194 sau www.sacueni.ro , e-mail: orassacueni@gmail.com

Calendarul procedurii de selecţie:

Depunere documentaţie: 24.11.2016, ora 10.00

Anunţ candidaţi admişi: 24.11.2016, ora 14.00

Depunere contestaţii: 25.11.2016, ora 14.00

Afişare rezultat final 25.11.2016, ora 17.00

Anexe:
Anexa 2 – model Fisa partener
Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
Anexa 5 – Grila evaluare si selectare a ofertanţilor
Data:
09.11.2016

Anunţ Selecţie Parteneri

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Legii 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, U.A.T. Oraș Săcueni, Judeţul Bihor, cu sediul în Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiţii 5.1

– Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Ne dorim parteneri proprietari asupra unor biserici monumente istorice, realizate în stil baroc, împreună cu care să pregătim, să redactăm și să depunem cererea de finanțare, respectiv să implementăm proiectul după finanțarea acestuia. Obiectivul general al proiectului Scopul proiectului propus de oraşul Săcueni este constituirea Drumul Bisericilor Baroce în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin integrarea patrimoniul istoric al bisericilor baroce într-un produs turistic unitar, respectiv dezvoltarea serviciilor turistice. Activităţile principale ale proiectului planificat, sunt următoarele: – reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi integrarea lor într-un produs turistic unitar. Bugetul proiectului: max. 5 mil. euro Profilul partenerilor U.A.T. Săcueni caută parteneri, entităţi de drept privat, pentru realizarea următoarelor activităţi: – reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, respectiv dezvoltarea facilităţilor turistice. Condiţii generale pentru toţi partenerii:

 • Trebuie să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate stabilite în Ghidul General (specificat în subsecţiunea 6.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor) şi Condiţii Specifice pentru Prioritatea de investiţii 5.1.
 • Trebuie să nu se afle în situaţiile de dificultăţi prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul General.

Notă: Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectaţi, în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POR, sunt specificate în Ghidul General POR 2014-2020 şi Ghidul Specific Prioritatea de investiţii 5.1. Ghidurile Solicitantului sunt accesibile pe site-ul: www.inforegio.ro. Condiţii specifice: Condiţii specifice pentru partenerul responsabil pentru reabilitarea Bisericilor baroce /obiective de patrimoniu de importanţă naţională/ de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: – Să deţină drepturi (proprietate/administrare/concesiune) asupra unei Biserici baroce situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, dintre următoarele:

 1. în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
 2. în grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

– Capacitate financiară stabilă, dovedită prin Bilanţul contabil al anul 2015. Partenerii vor fi implicaţi în toate cele trei aspecte prezentate mai jos:

 1. Implementarea proiectului
 2. Furnizarea de expertiză, resurse umane şi materiale
 3. Finanţarea proiectului

Partenerul are obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. Documentele statutare

– statutul sau codul canonic şi actul de înfiinţare a unităţii de cult, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România sau – actul constitutiv, statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare;

 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal – copie după un document de identificare;
 1. Documente privind datele financiare – cele mai recente situaţii financiare:

– pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, unităţi de cult: cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative – în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 1. Documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu, anume monument istoric bisericesc baroc, asupra căruia se realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea partenerului – Extras de carte funciară şi HG, HCJ, HCL sau alt document legal prin care se demonstrează că solicitantul este administrator al imobilului obiect al proiectului / Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare;

Documente care atestă că partenerul are în proprietate/concesiune terenul monumentului istoric bisericesc baroc – Extras de carte funciară şi Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare

 1. Ordinul de clasare a monumentului istoric – este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare, în copie.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare de intenţie, cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei, precum şi Fişa Partenerului completată, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POR 5.1”, la sediul U.A.T Săcueni, oraşul Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor, până la data de 22.07.2016. Formularele pentru Scrisoarea de intenţie şi Fişa Partenerului sunt accesibile pe site-ul: www.sacueni.ro. Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul oraşului Săcueni. FISA PARTENERULUI MODEL Scrisoare de intentie MODEL_POR 5.1

Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, respectiv ale Hotărârii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, U.A.T. Orașul Săcueni, cu sediul în Str. Libertăţii, nr.1, jud. Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), pentru:

 • Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2,
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
 • Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
 • Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului și scopul cererii de finanțare:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Orașul Săcueni, județul Bihor, prin implementarea de măsuri integrate, vizând în mod direct un număr minim de 250 de persoane aparținând grupului țintă.

Principalele activități ce vor fi derulare în cadrul proiectului:

 1. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 4. Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului va fi de apx. 1 milion Euro.

Activitățile în care va fi implicat partenerul/vor fi implicați partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, entități de drept privat, pentru realizarea următoarelor activități:

 • Operaționalizarea serviciilor sociale în Centrul multifuncțional comunitar (Oraș Săcueni, jud. Bihor, strada Irinyi Janos , nr.cad. 54295) ,
 • Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale în centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa din localităţile: Sânnicolau de Munte, Ciocaia, Cubulcut şi Cadea.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații sunt organizaţii legal constituite în România, cu personalitate juridică de drept privat, conform legislaţiei româneşti aplicabile.
 • Candidații fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.
 • Candidații respectă regulile generale de eligibilitate privind solicitantul/partenerii, așa cum sunt formulate în Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016) (cap. 4.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor, 4.1.2 Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU).
 • Candidații au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează.
 • Candidații respectă următoarele condiții, în funcție de activitatea pe care o vor desfășura în cadrul proiectului: furnizorii de servicii sociale să fie autorizați conform legii
 • Candidații au experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care vor fi implicați.
 • Candidații au capacitate financiară stabilă.

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

Criterii d seelecție:

Candidaturile eligibile vor fi evaluate de Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul activităților de proiect alese;
 • Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă.

Candidaturile pot să obțină un punctaj de la 0-10 puncte. Vor fi alese acele candidaturi, care vor obține cel mai înalt punctaj pentru domeniul de activitate ales.

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

Grila de evaluare:

Nr. Crt. Criteriu de selecție Punctaj
1. Experiență în domeniul activităților proiectului P. maxim:

5 puncte

1.1 Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 0 puncte
1.2 Candidatul are experiență de peste 6 luni până la 1 an în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 1 punct
1.3 Candidatul are experiență de peste 1 an până la 3 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 2 puncte
1.4 Candidatul are experiență de peste 3 ani până la 4 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 3 puncte
1.5 Candidatul are experiență de peste 4 ani până la 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 4 puncte
1.6 Candidatul are experiență de peste 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 5 puncte
2. Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă P. maxim:

5 puncte

2.1 Candidatul a implementat 1 proiect similar cu finanțare nerambursabilă 0 puncte
2.2 Candidatul a implementat 2 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 1 punct
2.3 Candidatul a implementat 3 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 2 puncte
2.4 Candidatul a implementat 4 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 3 puncte
2.5 Candidatul a implementat 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 4 puncte
2.6 Candidatul a implementat peste 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 5 puncte
TOTAL Punctaj maxim:

10 puncte

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (Anexa 1), cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei din care să rezulte experienţa relevantă în domeniul ales și experiența în implementarea de proiecte similare cu finanţare nerambursabilă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Fişa Partenerului (Anexa 2), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal (Anexa 3), prin care acesta declară că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere enumerate în Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016), cap. 4.1.1 Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor.
 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că organizația are în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează, în copie
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, în copie

Dosarul de candidatură va fi depus la sediul U.A.T. Orașul Săcueni, până la data 14.12.2018 ora 10.00.

Adresa: Săcueni, str.Libertăţii, nr.1

Persoană de contact: Kovacs Cristina

E-mail: orassacueni@gmail.com, primaria.sacueni@cjbihor.ro

Tel: 0259 352194, fax 0259 352195.

Procedura de selecție:

Candidaturile de parteneriat vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită de U.A.T. Orașul Săcueni în acest sens.

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante.

U.A.T. Orașul Săcueni va publica pe site-ul oficial al orașului (www.sacueni.ro) anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informații cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții / candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia.

Anexe:

 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Apelul de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2
 • Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Aprilie 2016)
 • Anexa_3_Declaratie
 • Anexa_2_Fisa_Partenerului
 • Anexa_1_Scrisoare_de_intentie

The project « Let’s gather together for our common future! » 582834-CITIZ-1-2016-2-RO-CITIZ-TT was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”

Participation: The project involved 478 citizens, notably 2 participants from the city of Écaussinnes (Belgium),
55 participants from the city of Moča (Slovakia), 24 participants from the city of Gyermely (Hungary), 52 participants from the city of Nyíradony (Hungary), 50 participants from the city of Kotlina (Croatia) and 295 participants from the city of Săcueni (Romania).

Location/ Dates: The event took place in Săcueni, Romania, from 16/06.2017 to 18/06/2017

Short description:

The main purpose of the town twinning event was multiple: 1. to get acquainted the participating delegations and the public with the benefits and challenges of the European Union, 2. sharing the folkloric and artistic values of the participating localities and 3. promoting the fundamental principles of the EU like tolerance, active citizenship, donating.

The day of 16/08/2017 was dedicated to the past moments of the European Union. Each participating locality presented the economic, cultural and social effects of the adherence to the EU on their community. The involved localities had not met in this form before, therefore this town – twinning meeting offered a great opportunity to them to get acquainted with each other’s communities and features and to initiate future cooperation. Dr. Kresz Tünde Tímea held a presentation about the milestones, respectively the bigger events, achievements and problems of the European Union. The mayor of Săcueni, Béres Csaba, spoke about the situation of Roma communities and minorities in the EU. The issue of the refugee crisis was developed and presented by the amateur theater students of NagySzakSzínTár for the delegations of the settlements and the general public. The night ended with the presentation of folk dances characteristic for the involved communities.

On the day of 17/08/2017 Euroscepticism and Europhobia were tackled, Szabó Ödön historian and deputy told to the audience that the European Union is an alliance of values and sometimes the harmonization of these is quite difficult which amplify these phenomena. Winkler Gyula, Member of the European Parliament, spoke about the possible effects of the BREXIT, but not only. He also allocated time to present the beneficial effects of the EU on the life of youth (especially the mobilities offered by Erasmus Plus Program). During the day, the volunteers of the Ér Hangja Association made interviews with the members of the delegations, addressing the following question: “What the EU means to you?”. The day ended with a folk song night.

The day of 18/06/2017 focused on discussing the future of the European Union and on developing common initiatives.

Besides these, during the whole duration of the event a youth tent was operating in order to get children and youth acquainted with the characteristics and possibilities of the European Union. Moreover, the participating delegations exhibited in the local museum and opened for the general public an exposition composed of art works and products brought from their localities.

The project was funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union, Stand 2 – Measure 2.1 “Town – Twinning”.

 

Titlu proiect : Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni
Axa prioritară : Prioritate de investiție 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si
in sectorul locuințelor.; Operațiunea C – Iluminat public
Beneficiar : U.A.T. ORAȘ SĂCUENI
Cod SMIS : 125280

Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public de la nivelul orașului Săcueni prin scăderea consumului de energie și prin reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul localității.

Obiectivele specifice

 1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public cu 140.813 kWh/ an, de la 283459 kwh/an la un consum anual de 142646 kwh/an în 29 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
 2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 77,02 to CO2, de la 155,05 tone CO2 la 78,03 tone de CO2 în 29 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
 3. Creșterea surselor de energie regenerabilă prin montarea panourilor fotovoltaice, în număr de 67, de la 0 la începutul implementării la 67 la finalul implementării, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 4. Creșterea lungimii sistemului de iluminat public prin modernizarea/crearea/extinderea cu 46.266,47 ml de la 0 la începutul implementării la 46.266,47 la finalul implementării, în 29 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
 5. Creșterea numărului de corpuri de iluminat instalate prin proiect de la 0 la începutul implementării la 1042 la finalul implementării, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 6. Instalarea prin proiect a 77 de stâlpi aferenți extinderii, de la 0 la începutul implementării la 77 la finalul implementării, în termen de 29 de luni la semnarea contractului de finanțare.
 7. Creșterea de puncte luminoase controlate prin telegestiune cu 1042, de la 0 la începutul implementării la 1042 la finalul implementării, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 8. Creșterea nivelului de iluminare mediu de la 1,32 lx (M5-carosabil), 1,06 lx (M6 – carosabil), 1,12 (trotuare) la începutul implementării proiectului, la 6,28 lx (M5 -carosabil), 3,42 lx (M6- carosabil), 2,97 lx (trotuare) la finalul implementării proiectului, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 9. Creșterea nivelului de luminanța medie menținută minimă de la 0,14 cd/mp (M5), 0,11 cd/mp (M6) la începutul implementării proiectului, la 0,62 cd/mp (M5), 0,35 cd/mp (M6) la finalizarea proiectului, în termen de 29 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului:

 1. Consum anual de energie scăzut cu 140812 kWh/ an, de la 283459 kWh/an la începutul implementării proiectului la 142646 kWh/an la finalizarea proiectului.
 2. Gaze anuale cu efect de seră scăzute cu 77,02 to CO2, de la 155.05 to CO2 la începutul implementării proiectului, la 78,03 to CO2 la finalul implementării proiectului.
 3. 67 de surse de energie regenerabilă utilizată prin proiect, de la 0 la începutul implementării proiectului la 67 la finalul implementării proiectului.
 4. 46.266,47 ml lungime de sistem de iluminat public creat/ modernizat/ extins, de la 0 la începutul implementării la 46.266,47 ml finalizarea implementării proiectului.
 5. 1042 de corpuri de iluminat instalate prin proiect, de la 0 la începutul implementării la 1042 la finalizarea proiectului.
 6. 77 de stâlpi instalați prin proiect, de la 0 la începutul implementării proiectului la 77 la finalul implementării proiectului.
 7. 1042 de puncte luminoase controlate prin telegestiune de la 0 la începutul implementării proiectului, la 1042 la finalizarea proiectului.
 8. Nivel de iluminare mediu crescut de la 1,32 lx (M5-carosabil), 1,06 lx (M6-carosabil), 1,12 (trotuare) la începutul implementării proiectului, la 6,28 lx (M5-carosabil), 3,42 lx (M6-carosabil), 2,97 (trotuare) la finalul implementării proiectului.
 9. Nivel de luminanța medie menținută minimă crescută de la 0,14 cd/mp (M5), 0,11 cd/mp (M6) la începutul implementării proiectului la 0,62 cd/mp (M5), 0,35 cd/mp (M6) la finalizarea proiectului.

Impactul proiectului:

– Beneficiarii direcți – locuitorii Orașului Sacueni (12652) vor beneficia de un sistem de iluminat public modernizat și extins, calitatea vieții lor îmbunătăţindu-se datorită reducerii emisiilor de CO2 și a reducerii consumului de energie electrică.

– Beneficiarii indirecți – persoanele care vizitează / tranzitează orașul – impact important în domeniul turismului  ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de iluminat public.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.302.172,70  lei, din care din care valoarea contribuției europene nerambursabile (FEDR) este de 6.206.846,80 RON.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

***
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Comunicat de presă – BIHON – Anunț de începere implementare proiect
Comunicat de presă finalizare proiectBihon.ro

Info template-hu-Citizen-2019
Info template-en-citizen-2019
Brochure – hu-citizen-2019

The project « Common values, common challenges, common EUropean future » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”.

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”

Participation: The project involved 358 citizens, notably 30 participants from the city of Edelény (Hungary), 33 participants from the locality of Gersekarát (Hungary), 51 participants from the city of Nyíradony (Hungary), 10 participants from the localities of Kishegyes – Мали Иђош / Mali Iđoš (Serbia), 26 participants from the locality of Kamocsa – Obec Komoča (Slovakia) and 208 participants from the city of Săcueni (Romania).

Location/ Dates: The event took place in Săcueni, Romania, from 13/06/2019 to 16/06/2019.

Short description:

The day of 14/06/2019 was dedicated to the economic, social and other benefits of the European Union.

The presentations, which were held in the Saint László hall of the City Museum, praised the importance of community, active citizenship, responsible actions of the NGOs, the planning, the achievement and the active participation. Due to these topics, we have listened various presentations about the fact where we have started and where we would arrive if we lived according to the community’s belief, if we planned and became active in Europe.

After the brief welcome speech of the Mayor Béres Csaba, the event organizer Aszalós Timea who is the president of the NGO Ér Hangja has outlined the aim of this event. She has spoken about the importance of a friendly dialogue where it can be discussed the daily challenges and the new beginnings, then she officially opened the event. According to the program, the participating representatives of the towns have presented themselves, they have discussed the innovations, the projects and the follow-ups after joining the European Union. The Serbian participant could not relate to this due to fact that they have not joined the EU yet.

Tastes, countrysides, values

On Friday afternoon, the visiting town representatives had the possibility to show their hometowns from a different perspective, this is a very important way how to preserve the traditional values, the traditional food, the home-grown products, and the exhibition of the folk arts. Each visiting town had a stall where they could exhibit their home-grown products, such as fruit syrups, different kind of honey and jam and other delicious foods. Due to the exhibited products, we had an insight in the unique gastronomical world, moreover we could see the variety of different folk arts. Were presented the folk dances, but also the choral and folk songs of the participating localities too.

The day of 15/06/2019 was dedicated to the Actualities of the EU, The timeline of the EU from 1950 until nowadays, How to become a better citizen, a better EU citizen?

During this EU sponsored twin town event about Common values, common challenges and common European future, the audience could listen to interesting interactive speeches about the past of the European Union, its’ present challenges, the situation of EU citizens and other perspectives in the hall of the local museum on Saturday morning starting from 10 am.

The audience was mostly composed by the representatives of the partners, the first conference was held by Szabó Ödön, member of the Hungarian political party RMDSZ (Romanian Hungarian Democratic Association), the presentation was about The timeline of European Union from the 1950s till nowadays. He has managed to hold a speech about the EU past till nowadays, talking about the challenges the European community had to face. The European Union has developed from the year 1951, taking into account the 1957 Roman contract, which has been signed only by 6 countries then: Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg. In 2004 Hungary has also joined the EU with 9 other countries, then in the last round in 2007 Romania and Bulgaria have become members of the EU. Due to this long lasting Brexit crisis, the UK wishes to leave the EU, there is a chance that the EU should get smaller. Regarding the functioning of the EU, there are great challenges and sensitive points such as the rhythm of expansion of the EU, the speed of supporting the member countries and to expand the Schengen borders. The development of the EU depends on different levels of approaches.

Mr Széll Lőrincz, the director of Youth and Sport Direction of Hunyad county has discussed the challenges provided by the EU and the situation of youth. And again, the mayor of our town, Béres Csaba related a very interesting speech about How to be a better citizen, how to be a better European citizen? his speech was spiced with different ideas and personal experiences and with humour as well. All these speeches offered enough space for the audience to provide questions or even to interfere with their own experiences and personal observation.

The day of 16/06/2019 was dedicated to The possibilities of cooperation and our common gastronomic values.

On the closing day of the twin town event, the participating towns could cook their own traditional dish in a cauldron, on Sunday. It had a competitive feeling, all representatives cooked their best food. This event was organized in the strand of Gyermek Jézus Centre, regardless of the summer heat, there was a great atmosphere and the participants could taste the different delicious food, and they had the chance to taste and to tell the difference between the traditional food.

Future opportunities for collaboration have been continuously discussed. There is already a proposal for a town twinning meeting application and its implementation in Edelény, as well as events to be organized on the framework of other programs.

Selecții parteneri:

Nr. înreg: 7224/19.12.2019

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

În conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2017, aprobat prin Ordinul nr. 2840 din 31 octombrie 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor europene externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,

U.A.T. Orașul Săcueni,

cu sediul în loc. Săcueni, str. Libertății nr. 1, jud. Bihor

anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” pentru:

 • Apelul de proiecte nr.1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”
 • Aria nr. 7 Incluziunea și abilitarea romilor

Obiectivul general al proiectului și scopul cererii de finanțare:

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și a calității serviciilor integrate pentru romi, în educație și sănătate, creșterea incluziunii romilor și combaterea oricărei forme de discriminare, în orașul Săcueni.

Principalele activități ce vor fi derulare în cadrul proiectului:

 1. Dezvoltarea serviciilor educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate
 2. Furnizarea serviciilor medicale de bază și furnizarea serviciilor stomatologice
 3. Formarea personalului în lucrul cu persoane de etnie romă
 4. Activități de combatere a discriminării împotriva comunităților romi și facilitarea incluziunii

Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului va fi de apx. 500.000 euro.

Activitățile în care va fi implicat partenerul/vor fi implicați partenerii:

U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, ONG-uri din România, pentru realizarea următoarelor activități:

 • Organizarea unui curs de formare de formatori pe teme-antidiscriminare
 • Organizarea unei campanii de informare și creștere a conștientizării țintind persoane și/sau familii de etnie romă în situații de vulnerabilitate având drept scop participarea acestora în activitățile proiectului
 • Organizarea unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, prin utilizarea instrumentelor de rețele sociale

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații sunt organizaţii legal constituite în România, cu personalitate juridică de drept privat, conform legislaţiei româneşti aplicabile.
 • Candidații fac parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Aplicantului –pentru Apelul de proiecte ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” AP 1/ Aria7
 • Candidații au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează.

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

Criterii de selecție:

Candidaturile eligibile vor fi evaluate de Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul activităților de proiect alese;
 • Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă.

Candidaturile pot să obțină un punctaj de la 0-10 puncte. Vor fi alese acele candidaturi, care vor obține cel mai înalt punctaj pentru domeniul de activitate ales.

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.

Grila de evaluare:

Nr. Crt. Criteriu de selecție Punctaj
1. Experiență în domeniul activităților proiectului Punctaj maxim:

5 puncte

1.1 Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 0 puncte
1.2 Candidatul are experiență de peste 6 luni până la 1 an în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 1 punct
1.3 Candidatul are experiență de peste 1 an până la 3 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 2 puncte
1.4 Candidatul are experiență de peste 3 ani până la 4 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 3 puncte
1.5 Candidatul are experiență de peste 4 ani până la 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 4 puncte
1.6 Candidatul are experiență de peste 5 ani în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat 5 puncte
2. Experiență în implementarea de proiecte similare cu finanțare nerambursabilă Punctaj maxim:

5 puncte

2.1 Candidatul a implementat 1 proiect similar cu finanțare nerambursabilă 0 puncte
2.2 Candidatul a implementat 2 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 1 punct
2.3 Candidatul a implementat 3 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 2 puncte
2.4 Candidatul a implementat 4 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 3 puncte
2.5 Candidatul a implementat 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 4 puncte
2.6 Candidatul a implementat peste 5 proiecte similare cu finanțare nerambursabilă 5 puncte
TOTAL Punctaj maxim:

10 puncte

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (Anexa 1), cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei din care să rezulte experienţa relevantă în domeniul ales și experiența în implementarea de proiecte similare cu finanţare nerambursabilă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Fişa Partenerului (Anexa 2), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției/organizației, în original
 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că organizația are în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care candidează, în copie
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, în copie

Dosarul de candidatură va fi depus la sediul U.A.T. Orașul Săcueni, până la data 10.01.2020

Adresa: loc. Săcueni, str. Libertății nr. 1, jud. Bihor

Persoană de contact: Fekete Katalin

E-mail: orassacueni@gmail.com

Tel: 0259352194

Procedura de selecție:

Candidaturile de parteneriat vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită de U.A.T. Orașul Săcueni în acest sens.

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante.

U.A.T. Orașul Săcueni va publica pe site-ul oficial al orașului (www.sacueni.ro) anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informații cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții / candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia.

Anexe:

Anunți rezultate:

22.01.2020 – Anunți rezultate pentru proiectul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romarilor”

 

The project «AgriCULTURAL exchange for a more cohesive EU» – 615749-CITIZ-1-2019-2-RO-CITIZ-TT was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Info_template_en-citizen-2021

Webpage

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”
Participation: The project involved 473 citizens, notably 52 participants from the city of Edelény (Hungary), 31 participants from the locality of Héhalom (Hungary), 31 participants from the city of Múcsony (Hungary), 28 participants from the locality of Kamocsa – Obec Komoča and 7 from Kürt – Strekov (Slovakia) and 324 participants from the city of Săcueni (Romania).

Location/ Dates: The event took place in Săcueni, Romania, from 26/08/2021 to 29/08/2021.

Short description: The event was organized for the third time by Ér Hangja Association in cooperation with the Mayor’s Office of Székelyhíd and with the support of the Europe for Citizens program.
The four-day program of the twinning meeting included a series of presentations, round table discussions and demonstrations to introduce the participating delegations and the interested public to the problems, issues and challenges affecting current and future agricultural policy and other economic factors in the European Union.

A number of other activities made the event even more attractive and interesting for the participants, including a small-scale producers’ exhibition, a cooking competition, a folk dance and folk music show.

After arriving on the 26th of August, the representatives of the twin municipalities settled into their accommodation and the following day, they took part in a series of events.
On 27/08/2021, in the early hours of the morning, the Farmers’ Day included an international – but also local – product exhibition and fair, where participants could not only discover a variety of delicious regional products and handicrafts, but also the products of the delegations of the twin towns from their own regions.

Later, in the recently renovated Székelyhíd Municipal Theatre, the representatives of the municipalities attended a lecture by Gyula Winkler, Vice-Chairman of the European Parliament’s Committee on International Trade and , on the new EU guidelines, with a special focus on the Common Agricultural Policy and how the new EU budget of 2021-2027 will determine future plans and trends. In his speech, Gyula Winkler said that in the post- pandemic economic recovery, we must not aim for pre-pandemic levels, but move forward, and this can only be achieved by increasing investment and phasing in reforms. There will be a strong focus on support, especially for young and small farmers, and a strong emphasis on organic standards. As there are substantial differences in levels between regions in the European Union, it should be up to each country to decide how to use the funds.

At the end of the presentation, the representatives of the twin municipalities spoke in TV and radio interviews about the importance of volunteering, among other things, and explained the benefits of various activities in agriculture and other sectors in their own municipalities for the communities and target groups.

The Children Jesus Leisure and Sports Centre in Székelyhíd provided the venue for the delegations’ performances of folk traditions, where a colorful folklore cavalcade was presented. The audience was able to watch and listen to traditional folk song and dance performances of the twin localities, and the local Zajgó Folk Dance Ensemble was also represented.
During the evening, an informal get-together took place, with a wine tasting. The representatives of the twin localities had the opportunity to admire the former count’s cellar, now owned by the Domahidi family. Csaba Béres, Mayor of Székelyhíd, welcomed the guests as the host, and in his speech, he emphasized how important it is to fill the twinning relations with life, and the wine tasting is an excellent opportunity to do so. Afterwards, the representatives of the guest municipalities welcomed the participants, also stressing the importance of togetherness.
On 28/08/2021, the twinning presentations took place in the St. Laszló Hall of the City Museum. After a short welcome speech by Mayor Csaba Béres, the President of Ér Hangja Association, Tímea Aszalós, also welcomed the audience. She said that being a week after the Hungarian nation’s new bread celebration, she felt that we all belonged to the same wheat field, just from different grains, but each of us a unique grain of wheat, and she was happy that they were all there.
Afterwards, the RMDSZ deputy Ödön Szabó welcomed everyone, and in his speech, he spoke about the current economic situation in Romania and the production opportunities. He stressed the importance of regional cooperation, participation in training courses and the transfer of agricultural skills by supporting young farmers. Afterwards, the guest representatives presented their localities, highlighting their characteristics, the projects they have carried out and their plans for the future. Mayor Csaba Béres also presented the city of Székelyhíd, its plans and perspectives for the coming period, and the funding opportunities the city administration would like to implement.

In the afternoon, the delegations visited the local Stubenberg Castle, the children’s home of the St. Francis of Déva Foundation, run by Franciscan priest Csaba Böjte, where they were able to learn about the workings of the children’s home and admire the castle itself. Later in the evening, the members of the delegations took part in various cultural events at the newly inaugurated “Szabó Ódzsa” Municipal Theatre in Székelyhíd.

On 29/08/2021, on the final day of the twinning meeting, the participating delegations listened to a lecture on the future of the EU by Csaba Béres, and then had the opportunity to cook and present their traditional stew in a friendly competition. The event, organized in the area of the Children Jesus Leisure and Sports Centre in Székelyhíd, was held in a great atmosphere despite the varied weather, where visitors could taste many delicious dishes and get an insight into the traditional flavors of the different communities. Of course, in addition to the delicious food, toasts were also offered.

The project was funded by the European Union.

Servicii de catering

Anunt de intenție pentru servicii de catering
Caiet de sarcini
Formulare

Servicii de formare profesională pentru cadre didactice

Anunț de intenție pentru servicii de formare profesionala pentru cadre didactice
Caiet de sarcini
Formulare
ERATA

Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar (Anulat)

1. Anunț de intenție – LOT2 Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar
2. Strategia de contractare
3. Caiet de sarcini
3.2. Specificacii technice LOT2 Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar
4. Declarație art 21. alin(5)
5. Formulare semnat

Echipamente IT cabinet medical școlar

Anunt de intentie
Formulare

Achiziție frigider pentru cabinet medical școlar

Anunț de intenție
Formulare

Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar

1. Anunț de intenție – LOT2 Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar
2. Strategia de contractare
3. Caiet de sarcini
3.2. Specificacii technice LOT2 Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic școlar
4. Declarație art 21. alin(5)
5. Formulare semnat
6. Prelungire termen depunere ofertă
7. Răspuns la solicitarea de clarificare

Achiziție de tip mobilier cabinet medical școlar

1. Anunț de intenție
2. Formular

Achiziție materiale consumabile

Anunț de intenție
Listă persoane ce dețin funcții de decizie
Formulare semnat

Materiale consumabile necesare funcționării laboratoarelor SMART

Anunț de intenție
Clauze contractuale semnat
Formulare semnat

11.07.2016 – Anunt rezultate procedure de selectie partener pentru POCU
17.12.2018 – Anunt rezultate procedure de selectie partener pentru POCU

Anunț de intenție servicii de formare profesională
Caiet de sarcini servicii de formare profesională
Funcții de decizie
FORMULARE

Anunț de intenție achiziție servicii externalizate de organizare evenimente
Caiet de sarcini servicii externalizate de organizare evenimente
Funcții de decizie
Formulare

Anunț de intenție lot 1 și lot 3
Caiet de sarcini formare profesională
Funcții de decizie
Formulare

Anunț consultare publică
Tabel observații proiecte
Metodologie și anexe

Anunț consultare publică – Metodologie de selecție
Tabel observatii proiecte
Metodologie juriu

Anunț de intenție achiziție
Funcții de decizie
Caiet de sarcini
Formulare

Anunț selecție a membrilor comisiei de evaluare a planurilor de afaceri
Decizie numire comisie de evaluare
Rezultat grila de evaluare pentru comisie de evaluare
Rezultat verificare eligibilitate
Rezultat final comisie de evaluare

Anunț de intenție
Funcții de decizie
Caiet de sarcini
Formulare

Apel de lansare sesiune depunere plan de afaceri
Apel lansare sesiune depunere planuri de afaceri ( documente)
Proces verbal de selecție a planurilor de afaceri final

Anunț de intenție Lucrător finisor in construcții
Caiet de sarcini
Funcții de decizie
Formulare

Apel de lansare sesiune plan de afaceri 2
Apel lansare sesiune depunere planuri de afaceri 2 (documente)
Proces verbal de selecție a planurilor de afaceri 2 final

Agenda conferința inchidere proiect
Invitație conferința inchidere proiect

Anunț de intenție
Caiet de sarcini
Funcții de decizie
Formulare

Achiziție servicii de catering – hrană pentru participanți elevi din cadrul proiectului

Anunț de intenție
Caiet de sarcini
Formulare

Comunicat de presă
Declarație pentru părinți plecați la muncă în străinătate
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării personale a beneficiarilor de proiect
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării socio emoţională în perioada septembrie-decembrie 2022
Analiza evoluției grupulul țintă copii din perspectiva dezvoltării cognitiv motorice în perioada septembrie noiembrie 2022
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării socio emoţională în perioada ianuarie-martie 2023
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării cognitiv motorice în perioada decembrie 2022 februarie 2023
Rezultate parțiale privind procesul de valuare al beneficiarilor la Liceul Teoretic Petofi Sandor din Săcueni
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării socio-emoțională a beneficiarilor deproiect-în anul școlar 2022-2023
Analiza evoluției grupului țintă copii din perspectiva dezvoltării cognitiv motorice a beneficiarilor de proiect în anul școlar 2022-2023

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 6 – Educaţie şi competenţe, Operaţiume compozită
Obiectivul specific – OS 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; OS 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

Titlul proiectului: Educaţia – cheia succesului
Contract nr. POCU/784/6/24/138336

Titlul proiectului: Educația – cheia succesului Cod MySmis: 138336

PARTENERI
Lider de proiect: Oraş Săcueni.
Partener 1: Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni.
Partener 2: Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea.
Partener 3: Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.

CONTEXT
De câțiva ani, România se confruntă cu un nou fenomen social cu impact major asupra copiilor, și anume migrația părinților către țările cu o economie mai dezvoltată. La nivelul județului Bihor, conform Situației MEN/ISJ, date de 01.01.2018, au fost 375 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 291 copii cu părintele unic susținător plecat la munca în străinătate, 2353 copii cu un singur părinte plecat în străinătate.
Migrația părinților către un loc de muncă în străinătate reprezintă o problema semnificativă și la nivelul comunității orașului Săcuieni. Pentru un trai mai bun, mulți părinți pleacă lăsându-și copiii la rude. Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate înregistrați la nivelul UAT Oraș Săcuieni constituie 3% din numărul total al copiilor înregistrați în județul Bihor.

OBIECTIVE VIZATE
Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante care vizează creșterea nivelului educational, diminuarea fenomenului de abandon școlar, diminuarea disparităților educaționale, creșterea gradului de socializare în rândul membrilor grupurilor marginalizate din UAT Oraș Săuceni, inclusiv populația de etnie Roma – ponderea acesteia în grupul țintă fiind de cel puțin 20% din total 78 de beneficiari copii, se realizează și prin acest proiect, respectiv prin implementarea următoarelor activități în cadrul unităților de învățământ partenere în proiect – Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte, toate unități școlare din cadrul UAT Oraș Săcueni:
1 – Dotarea și dezvoltarea bazei materiale a unităților școlare cu instrumente și materiale didactice moderne și inovatoare;
2 – Organizarea programelor de suport educational, în afara programelor formale, folosind metoda de învățare LEGO și instrumentarul didactic modern și inovator;
3 – Furnizarea de servicii psiho-sociale, în afara programelor formale, ca instrument de sprijin pentru ridicarea calității și eficienței actului didactic;
4 – Asigurarea hranei și acordarea de subvenții pentru elevii din cadrul grupului țintă pentru diminuarea parțială a lipsurilor materiale ale acestora, pe de o parte, iar pe de altă parte această activitate este și un element stimulativ pentru aceștia;
5 – Furnizarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru părinții sau reprezentații copiilor din grupul țintă pentru conștientizarea acestora privind rolul pe care-l au și de a le dezvolta și îmbunătăți competențele parentale;
6 – Înființarea unui Consiliu Comunitar Consultativ la nivel de UAT Oraş Săcueni, for fără personalitate juridică, care, prin activitatea desfășurată, va contribui, prin analizele și propunerile pe cale le va înainta către entitățile competente, la luarea unor decizii juste în domeniile vizate: asistență socială, educație, sănătate etc.;
7 – Organizarea unei campanii de informare și conștientizare privind riscurile educaționale și psiho-sociale la care sunt expuși copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate prin mijloace specifice: pliante, workshop-uri, podcast-uri;
În cadrul proiectului, la nivel de UAT Oraş Săcueni, sunt vizați 78 de copii beneficiari, din care 39 de beneficiari în intervalul septembrie 2021-septembrie 2022 și 39 de beneficiari în intervalul septembrie 2022-septembrie 2023, precum și 78 de adulți, părinții sau reprezentanții copiilor beneficiari, din care 39 de părinți sau reprezentanți ai copiilor beneficiari în intervalul septembrie 2021-septembrie 2022 și 39 de părinți sau reprezentanți ai copiilor beneficiari în intervalul septembrie 2022-septembrie 2023.

STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ
– Elevi din învățământul primar (6-10 ani) 33 de elevi, din care roma 7.
– Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) 26 de elevi, din care roma 5.
– Elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) 19 de elevi, din care roma 4, din care din zona rurală 12 elevi.

REZULTATE AŞTEPTATE
1. 3 laboratoare dotate cu echipamente și seturi LEGO, câte una din următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.
2. Furnizarea serviciilor de suport educational folosind metoda LEGO pentru 78 copii, din care 20 % de etnie roma și 15.38% din mediul rural, din învățământul primar, gimnazial și secundar superior, în unitățile de învățământ Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.
3. Furnizarea de servicii psiho-sociale pentru 78 copii, din care 20% de etnie roma și 15.38% din mediul rural, în unitățile de învățământ Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.
4. Asigurarea hranei și acordarea de subvenții pentru elevii din cadrul proiectului, din care 20 % de etnie roma si 15.38% din mediul rural, în unitățile de învățământ Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.
5. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru 78 de părinți / reprezentanți ai elevilor din cadrul proiectului, elevi în unitățile de învățământ Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” din Săcueni, Liceul Tehnologic nr.1 din Cadea și Școala Gimnazială „Toldy” din Sânnicolau de Munte.
6. Înființarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivel de UAT Oraş Săcueni.
7. Derularea unei campanii de informare și conștientizare adresată părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin în urma plecării părinților din țară.

DURATA PROIECTULUI
30 de luni, derulat în perioada 3 Iunie 2021 – 2 Decembrie 2023.

VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.420.118,77 lei, din care suma nerambursabilă este de 1.391.703,27 lei, echivalentă cu 98% din valoare, iar cofinanțarea UAT Oraș Săcueni este de 28.415,50 lei.

Proiectul intitulat ”Sportul este pentru toti – educatia nonformala prin inot” –POCU/987/6/26/153914 este cofinanțat din Fondurile Europene Structurale prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Orașul Săcueni în parteneriat cu trei unități de învățământ, respectiv: Liceul Tehnologic nr. 1 din satul Cadea, Liceul Teoretic Petofi Sandor din Orașul Săcueni și Școala Gimnazială TOLDY din satul Sânnicolau de Munte.

Valoarea totală a proiectului este de 1.730.605,59 lei, din care finanțarea nerambursabilă 1.471.014,83.

În acest cadru, Orașul Săcueni, împreună cu partenerii de proiect, Liceul Tehnologic nr. 1 din satul Cadea, Liceul Teoretic Petofi Sandor din Orașul Săcueni și Școala Gimnazială TOLDY din satul Sânnicolau de Munte anunță demararea programului de sprijin de educație nonformală în sistem outdoor pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. Proiectul are o perioadă de derulare de 15 luni (19 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023).

Obiectivul general al prezentului proiect este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educatie și formare în următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic Petofi Sandor, Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea și Școala Gimnazială TOLDY Sânnicolau de Munte.

Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului specific 6.3. al POCU, prin reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile prin educație nonformală outdoor, respectiv activăți de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă și activități de prevenire a părăsirii timpurii a scolii prin înot pentru 328 de elevi (din care minim 27% de etnie roma si minim 16% din mediul rural).

În cadrul proiectului, prima categorie de grup țintă este reprezentată de personalul didactic din învățământul preuniversitar. 40 de profesori vor participa la un program de perfecționare profesională specializată și acreditată a resurselor umane în domeniul organizării și  furnizării educației nonformale în sistem outdoor.

A doua categorie de grup țintă, care beneficiază de măsuri pentru realizarea obiectivului OS 6.3 – Elevi (din învățământul preuniversitar ISCED1-3) va totaliza un număr de 328 de copii (elevi din clasele 0-X). Ei vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educație de la nivelul celor trei unități de învățământ partenere.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului vizează:

– competențe îmbunătățite ale 40 de persoane didactice din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

– creșterea ratei de participare la învățământul primar, gimnazial și secundar prin participarea celor 328 de elevi din clasele 0- X la educația nonformală în sistem outdoor

– amenajarea a 3 spații dedicate din incinta școlilor partenere,  cu scopul de a crea un cadru necesar pentru bună derulare a activităților de educație nonformală în sistem outdoor, privind un stil de viață sănătos

– achiziționarea echipamentelor necesare pentru activitățile de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin înot, pentru un număr de 328 persoane (elevi), din învățământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-X (ISCED 1-3);

– organizarea unui eveniment de foundraising, tip swimathon, cu scopul de a implica și sensibiliza comunitatea locală în provocări sociale, de a facilita în continuare accesul la serviciile de educație nonformală fără bariere pentru elevii din grupurile vulnerabile.

 

Articole apărute:
Tinerii își etalează abilitățile de înot la un spectacol sportiv
Importanța înotului și a educației non-formale discutate la Săcueni

Workshop 05 decembrie 2023

Eveniment swimathon 05 decembrie 2023

Eveniment de închidere 21 decembrie 2023

Comunicat de presă 18.12.2023 Jurnalul Bihorean PDF

Eveniment de închidere Video: https://fb.watch/pcSaV9mEAN/

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Denumirea achiziției: Servicii de înot

1. Anunț de intenție
2. Caiet de sarcini
3. Formulare

Denumirea achiziției: Eveniment Swimathon

1. Anunț de intenție
2. Caiet de sarcini
3. Formulare

 

Website: https://eturism.erhangja.ro/

Event description pdf

E-Tourism in the EU​

The aim of the project is that the delegates of Edelény, Héhalom, Múcsony, Kamocsa, Kürt, Gyermely, Algyő and Székelyhíd to participate in a 4-day town twinning meeting in Székelyhíd.

The aim of the project is that the delegates, within the framework of the project, where common strategic directions are defined to develop and coordinate e-tourism in their settlements. At the end of the project, a website will be created, accessible to all partners, on which the digitized tourism services of the given settlements can be constantly updated.

At the meeting, the municipalities will present their current situation in the field of tourism, as well as examine the benefits and opportunities of EU membership for the given sector in medium and long term.

At the event, participants will discuss and evaluate the challenges facing the EU today, their impact and opportunities for the tourism sector.

Event description sheet (pdf)
Brochure (pdf)

The project took place in Sânnicolau de Munte, Bihor, Romania, between the 22nd of June and 25th of June 2023, with the participation of delegations from 3 countries, 5 localities, respectively Sânnicolau de Munte – Romania, Gersekarát and Szanda – Hungary, Obec Lehnice and Dlhá Ves from Slovakia. The main aim of the town twinning event was to meet and commonly discuss aspects related to the localities and their participation and membership in the European Union community: about the establishment of the EU, its current challenges and situation, its beneficial effects on the daily life of the settlements, and its future perspectives.

The first day of the meeting concentrated mainly on the past of the EU and on the phenomenon which has influence on the outlook of the community: Euroscepticism and Europhobia, migration crisis, etc. The day ended with a folk song night, during which the delegations sang a bunch of songs characteristic for their regions.

The second day of the event focused also on the challenges of the EU, under a form of brainstorming. The younger participants also discussed about the equality of opportunities (gender, racial and religious) and the elimination of different forms of discrimination. The main point of the day was the presentation of the participating settlements, which was highly awaited by all the delegations. Besides showing the main characteristics of each locality (geographical, historical, etc.), the representatives also talked about the past and ongoing projects funded by the European Union, offering inspiration to the other ones regarding what kind of infrastructural (and not only) ideas could be implemented at the level of their confined or larger areas. The day ended with folk dance night, the show of the local “Zajgó” folkdance group was highly appreciated.

On the last day of the meeting took place the cooking contest, during which each locality cooked a meal characteristic to their region, therefore we could taste foods like the bryndzové halušky (-boiled lumps of potato dough with soft cheese) or the “Vasi borzas” (-meal based on grated potatoes and pork meat). The conversation part of the day focused on discussing the future perspectives of the EU and possible cooperation opportunities.

The event was a great opportunity for the participating localities to meet, get acquainted with each other, develop common initiatives and of course, to make friendships, not only on the level of settlements, but also of individuals.

During the project, the participants got acquainted with the foundation of the European Union, its beneficial effects on the localities and the challenges the community faces: migration crisis, Europhobia, Euroscepticism, the effects of the Ukrainian situation on the EU, etc. Therefore, the delegations are now better aware of the role of the European Union and its institutions in their lives and they know better their roles in this community.

By presenting the participating localities and getting acquainted with the infrastructural and cultural-social-economical benefits of their membership in the EU, the settlements could inspire from each other’s ideas and to think further how these can be implemented on the level of their region or locality.

By talking about the actual challenges of the EU, the participants got aware of how they can be more actively involved in solving the problems their community faces, therefore to become more responsible European citizens.

This meeting was also a good opportunity for the participating localities to become familiar with each other’s folk songs and folk dances, but also folk clothing, to get more engaged towards preserving their local cultural values, therefore to sustain the multiculturality of the EU. Moreover, this was a good chance for them to discover and accept cultural diversity, to become more tolerant and emphatic in face of these differences.

PNRR Banner