Hotărările Consiliul local

Ianuarie

07.01.2021

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local al anilor precedenti pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare in anul 2021
 • 4/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2021
 • 5/Hotărârea privind schimbarea destinației actuale a imobilului identificat sub nr. cadastral 55686 Săcueni, din Club orășenesc în Centru de vaccinare
 • 6/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat
 • 7/Hotărârea privind aprobarea formării unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Februarie

26.02.2021

 • 8/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 9/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 10/Hotărârea privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor orașului Săcueni pe anul 2020
 • 11/Hotărârea privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2021
 • 12/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Orașului Săcueni
 • 13/Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni în anul școlar 2021-2022
 • 14/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 15/Hotărârea privind neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Orașului Săcueni
 • 16/Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale înființate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2021
 • 17/Hotărârea privind acordarea de subvenții de la bugetul local al orașului Săcueni pentru anul 2021, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu responsabilitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza orașului Săcueni
 • 18/Hotărârea privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al orașului Săcueni, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al orașului Săcueni
 • 19/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesorilor aferente, în cazul clădirilor/terenurilor utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte în orașul Săcueni
 • 20/Hotărârea privind împuternicirea primarului pentru realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de explorare, negocierea, semnarea și ridicarea acesteia de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale și pentru efectuarea a tuturor demersurilor necesare, după obținerea licenței, pentru exploatarea apei geotermale, de asemenea vă rog includerea costurilor aferente costurilor aferente în bugetul local
 • 21/Hotărârea privind schimbarea destinației a unui imobile din orașul Săcueni în spațiu de învățământ
 • 22/Hotărârea privind formarea unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 23/Hotărârea privind privind concesionarea prin licitaţie publică a imobului înscris în CF nr.56076, cad.56076 situat în intravilanul orașului Săcueni, strada Irinyi Janos, nr.26
 • 24/Hotărârea privind concesionarea imobilului – clădire și teren aferent în vederea transformării acestuia într-un centru internațional comunitar pentru comunitatea locală
 • 25/Hotărârea privind aprobarea componenței Comisiei de negociere sau licitație publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri+construcții) din domeniul public al orașului Săcueni, închiriere, concesionare, vânzare bunuri mobile și imobile din domeniul privat al orașului Săcueni, achiziții de imobile, active, acțiuni la societăți comerciale în favoarea orașului Săcueni, Consiliul Local al Orașului Săcueni
 • 26/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 27/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din doemniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 28/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 29/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 30/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 31/Hotărârea privind aprobarea Contractului de Comodat și Protocolului de Colaborare
 • 32/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Construire spălătorie auto cu autoservire, loc.Săcueni, str.Petofi Sandor, nr.cad.54523, jud.Bihor
 • 33/Hotărârea privind aprobarea acordării scutirilor prevăzute de Legea 186/2013 privind constituirea și funcționalitatea parcurilor industrial, pentru noul administrator al parcului industrial din localitatea Săcueni, Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A
 • 34/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 35/Hotărârea privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.114/2015 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. General Edilitar Construct S.R.L
 • Proces verbal al ședinței

Aprilie

09.04.2021

 • 36/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 37/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţie: „Modernizare străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 38/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţie:
  „Modernizare drum comunal DC 7 KM 10+440-KM 13+036, Oraș Săcueni”
 • 39/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiţie: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, Județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind aprobarea deschiderii unei coli de Carte Funciară pentru numărul
  topografic 6615 pe teritoriul cadastral al localității Săcueni în vederea întabulării
 • Proces verbal al ședintei

13.04.2021

 • 41/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 42/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului : „Modernizare rețea joasă tensiune și injecție de putere, loc.Cubulcut, jud. Bihor”
 • Proces verbal al ședintei

27.04.2021

 • 43/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 44/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 45/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
 • 46/Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului orașului Săcueni
  pe trimestrul I 2021
 • 47/Hotărârea privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 48/Hotărârea privind formarea unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 49/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 50/Hotărârea privind modificarea actului constitutiv al general Edilitar Construct SRL
 • 51/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii Primăriei orașului Săcueni”
 • 52/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Construire centrul rezidențial pentru persoane vârstnice în localitatea Ciocaia”
 • 53/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 54/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 55/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Construire și dotare cămin cultural, sat.Olosig, oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 56/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 57/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
 • 58/Hotărârea privind aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic, închis și sigilat, a imobilului CASTEL STUBENBERG ȘI TEREN INTRAVILAN, identificat cu nr.cad. 52088, nr.cad.52088-C1, nr.cad.52088-C2, nr.cad.52088-C3, nr.cad.52088-C4, nr.cad.52088-C5, nr.cad.52088-C6, înscris în C.F. nr.52088 ,Săcueni ,aflat în proprietatea privată a Orașului Săcueni și în administrarea Consiliului local al Orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședintei

Iunie

28.06.2021

 • 59/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 60/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 61/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 62/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 1
 • 63/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 în orașul Săcueni
 • 64/Hotărârea privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
 • 65/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 66/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 67/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 68/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 69/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 70/Hotărârea privind aprobarea metodologiei și modului de alocare în bugetul anului 2021 al orașului Săcueni a unor sume necesare în vederea acordării de ajutoare în situație de deces sau pentru alte situații deosebite sub formă de prestații financiare excepționale
 • 71/Hotărârea privind închirierea prin licitație publică și aprobarea documentației de atribuire a spațiului având suprafață de 12 mp, situat în clădirea Liceului Teoretic Petofi Sandor, oraș Săcueni, str.Dunării, nr.57, nr.cad 54214 – C1
 • 72/Hotărârea privind aprobarea încheierii unui protocol pentru desfășurarea de acțiuni în comun pentru prevenirea și combaterea faptelor de încălcare a prevedrilor legislației privind gestionarea deșeurilor și transportul acestora
 • Proces verbal al ședinței

Iulie

20.07.2021

 • 73/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 74/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 75/Hotărârea privind constituirea dreptului de administrarea simplă a bunurilor altuia
 • 76/Hotărârea privind trecerea bunurilor imobile constând în teren intravilan în suprafață totală de 10.816 mp, identificat cu nr. Cad. 52744, înscris în CF nr. 52744-Săcueni, teren intravilan în suprafață totala de 30.387 mp, identificat cu nr. Cad. 53920, înscris în CF nr. 53920- Săcueni, teren intravilan în suprafață de 9.105 mp identificat cu nr. Cad.54475 și teren intravilan în suprafață totală de 445 mp, identificat cu nr. Cad. 54476 înscris în CF nr.54476- Săcueni, din proprietatea publică a U.A.T. Oraș Săcueni în proprietatea publică a U.A.T. Județul Bihor, de la data radierii Societății Parcuri Industriale Bihor din Registrul Comerțului
 • Proces verbal al ședinței

August

06.08.2021

 • 77/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 78/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Liceul Teoretic Petofi Sandor Săcueni
 • 81/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Liceul Tehnologic nr.1 Cadea
 • 82/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Școala Gimnazială Toldy Sănnicolau de Munte
 • 83/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al Orașului Săcueni
 • 84/Hotărârea privind aprobarea actului constitutiv și statutul actualizat al Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
 • 85/Hotărârea privind aderarea Orașului Săcueni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
 • 86/Hotărârea privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren – situat în intravilanul orașului Săcueni identificat în CF nr.50435, cu nr.cadastral 50435 în suprafață totală de 22938, în două loturi
 • 87/Hotărârea privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren – situat în intravilanul orașului Săcueni identificat în CF nr.50225, cu nr.cadastral 50225 în suprafață totală de 7910, în două loturi
 • 88/Hotărârea privind aprobarea și semnarea protocolului de predare-primire ale bunurilor Fundației ”Maica Tereza” Oradea județul Bihor aflate pe raza orașului Săcueni, respectiv în localitatea Săcueni către Fundația Ecclesia Mater
 • 89/Hotărârea privind aprobarea și semnarea protocolului de predare-primire ale bunurilor Fundației ”Maica Tereza” Oradea județul Bihor aflate pe raza orașului Săcueni, respectiv în localitatea Sânnicolau de Munte către Fundația Ecclesia Mater
 • 90/Hotărârea privind atribuirea denumirii pentru Așezământul Cultural din orașul Săcueni în teatrul Orășenesc Szabo Odzsa Varosi Szinhaz
 • 91/Hotărârea privind darea în folosință gratuită către Asociația de proprietari ”Prima Săcueni”, pe o perioadă nedeterminată a terenului în suprafață de 400/3000 mp cu nr.cadastral 55124, CF 55124
 • 92/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea și întreținerea bazinului de înot didactic Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

30.08.2021

 • 93/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 94/Hotărârea privind modificarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2021-2022
 • 95/Hotărârea privind aprobarea documentațiilor cadastrale a unor imobile – drumuri, aparținând orașului Săcueni
 • 96/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de ul de investiție:”Creșterea performanței
  energetice a blocurilor de locuințe din orașul Săcueni”
 • Proces verbal al ședinței

Septembrie

21.09.2021

 • 97/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 98/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 99/Hotărârea privind aprobarea participării Orașului Săcueni în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
 • 100/Hotărârea privind aprobarea modificării Regulamentului referitor la exploatarea și întreținerea Bazinului de înot didactic Săcueni
 • 101/Hotărârea privind aprobarea acordului de colaborare dintre orașul Săcueni și Asociația Scola Nostra Szekelyhid
 • Proces verbal al ședinței

27.09.2021

 • 102/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 103/Hotărârea aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 104/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 105/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 2
 • 106/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 107/Hotărârea privind constituirea unui număr cadastral și introducerea în domeniul public a imobilului situat în intravilanul oraș Săcueni, strada Cadea Mică
 • 108/Hotărârea privind modificarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 109/Hotărârea privind stabilirea și sancționarea unei contravenții
 • 110/Hotărârea privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF nr.50410-C2-U6, 50410-C2-U7, 50410-C2-U8, în vederea extinderii activității de stomatologie
 • 111/Hotărârea privind aprobarea încheierii contractului de colaborare dintre Orașul Săcueni și Asociația Româno-Germană Alsterdorf
 • 112/Hotărârea privind aprobarea înființării Serviciului public de transport în regim taxi și transport în regim de închiriere pe raza orașului Săcueni
 • 113/Hotărârea privind aprobarea vânzării imobilelor înscrise în C.F. nr.50562, având nr.top.3/10, în suprafață de 1.790 mp, respectiv în C.F. nr.53504, având nr.top.3/9, în suprafață de 1.050 mp
 • 114/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Octombrie

04.10.2021

 • 115/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 116/Hotărârea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 117/Hotărârea privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii consiliului local al orașului Săcueni nr.108/2013, nr.73/2017 și nr.122/2019
 • Proces verbal al ședinței

05.10.2021

 • 118/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 119/Hotărârea aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor””
 • 120/Hotărârea privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Oraș Săcueni, județul Bihor, strada Dunării, nr.cad. 54214 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • Proces verbal al ședinței

18.10.2021

 • 121/Hotararea privind aprobarea ordinii de zi
 • 122/Hotararea privind insușirea Hotararii nr.54 din 29.mai 2013 privind trecerea unor terenuri din proprietatea private 1n proprietatea publica a orașului si constituirea unui numar cadastral
 • 123/Hotararea privind insușirea hotararilor aprobate anterior prin care s-au trecut unele imobile in proprietatea publica a orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

21.10.2021

 • 124/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 125/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat aferente obiectivului de investiţie: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, Județul Bihor”
 • Proces verbal al ședinței

Noiembrie

03.11.2021

 • 126/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 127/Hotărârea privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici în conformitate cu prevederile OUG nr.95/2021 privind obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în oraș Săcueni, localitățile Săcueni, Cubulcut, Cadea, Olosig, județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a finanțării de la bugetul local a cheltuilelilor conform devizului general
 • 128/Hotărârea privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici în conformitate cu prevederile OUG nr.95/2021 privind obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în oraș Săcueni, județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a finanțării de la bugetul local a cheltuilelilor conform devizului general
 • 129/Hotărârea privind dezmembrarea terenului înscris în Cartea funciară nr.55959, nr.cad.55959 situat în oraș Săcueni, strada Dunării
 • 130/Hotărârea privind alipirea a două terenuri înscrise în Cartea funciară nr.56379, nr.cad.56379 și Cartea funciară nr.56394, nr.cad.56394, situate în oraș Săcueni, strada Libertății
 • 131/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct a unităților de învățământ de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni
 • 132/Hotărârea privind majorare capital social al SC General Edilitar Construct SRL
 • 133/Hotărârea privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Orașului Săcueni pentru proiectul selecționat ”Susținerea funcționării echipei ACS Vulturii în 2021”
 • 126/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 127/Hotărârea privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici în conformitate cu prevederile OUG nr.95/2021 privind obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în oraș Săcueni, localitățile Săcueni, Cubulcut, Cadea, Olosig, județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a finanțării de la bugetul local a cheltuilelilor conform devizului general
 • 128/Hotărârea privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici în conformitate cu prevederile OUG nr.95/2021 privind obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în oraș Săcueni, județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a finanțării de la bugetul local a cheltuilelilor conform devizului general
 • 129/Hotărârea privind dezmembrarea terenului înscris în Cartea funciară nr.55959, nr.cad.55959 situat în oraș Săcueni, strada Dunării
 • 130/Hotărârea privind alipirea a două terenuri înscrise în Cartea funciară nr.56379, nr.cad.56379 și Cartea funciară nr.56394, nr.cad.56394, situate în oraș Săcueni, strada Libertății
 • 131/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct a unităților de învățământ de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni
 • 132/Hotărârea privind majorare capital social al SC General Edilitar Construct SRL
 • 133/Hotărârea privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Orașului Săcueni pentru proiectul selecționat ”Susținerea funcționării echipei ACS Vulturii în 2021”
 • Proces verbal al ședinței

24.11.2021

 • 134/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 135/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 136/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 3
 • 137/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 în orașul Săcueni
 • 138/Hotărârea privind numirea Consiliului de Administrație la societatea APA CANAL NORD VEST SA
 • 139/Hotărârea privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
 • 140/Hotărârea privind majorarea capitalului social al societății APA CANAL NORD VEST SA
 • 141/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 4.887 mp., înscris în C.F. nr.56162 Săcueni, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 142/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a imobilului înscris în C.F. nr.50410-C2-U6, 50410-C2-U7, 50410-C2-U8, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 143/Hotărârea însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de cumpărare a imobilului în suprafață de 33.901 mp., înscris în C.F. nr.56442 Săcueni, respectiv în suprafață de 6.704 mp., înscris în C.F. nr.56463 Săcueni, proprietatea lui Farkas Laszlo Elemer
 • 144/Hotărârea însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 1.790 mp., având nr.top.3/10, înscris în C.F. nr.50562 Săcueni, respectiv în suprafață de 2.840 mp., având nr.top.3/9, înscris în C.F. nr.53504 Săcueni, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

26.11.2021

 • 145/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 146/Hotărârea privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT – Județul Bihor în domeniul public al UAT – oraș Săcueni a unui imobil
 • Proces verbal al ședinței

Decembrie

14.12.2021

 • 147/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 148/Hotărârea privind retragerea Comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest
 • 149/Hotărârea privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al ORAȘULUI SĂCUENI, județul BIHOR, a studiului de oportunitate a deciziei de delegarea a Serviciului Public de Iluminat al ORAȘULUI SĂCUENI, judetul BIHOR, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată
 • 150/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe anul 2021 varianta 5
 • 151/Hotărârea privind aprobarea transferului sumei necesare pentru plata ajutorului de încâlzire de la bugetul de stat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
 • Proces verbal al ședinței

22.12.2021

 • 152/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 153/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 6
 • Proces verbal al ședinței

Ianuarie

27.01.2020

 • 1/ Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/ Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiţie: „Modernizare străzi în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni”
 • Proces verbal al ședinței

Februarie

03.02.2020

 • 3/ Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 4/ Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii pecedenți ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2020
 • 5/ Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenți ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2020
 • 6/ Hotărârea privind aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a orașului Săcueni și Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2019-2024, în formă actualizată
 • Proces verbal al ședinței

20.02.2020

 • 7/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 8/Hotărârea privind completarea art.2 și 3 a Hotărârii nr.80 din 08.iunie 2018 referitor la proiectul ”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni”
 • 9/Hotărârea privind actualizarea art.2, 3 și 7 a Hotărârii Consiliului local nr.121 din 29 august 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Săcueni
 • 10/Hotărârea privind completarea art.2, 3 și 4 a Hotărârii nr.151 din 01.octombrie 2018 referitor la proiectul ”Investiții în infrastructura educațională antepreșcolară și a spațiilor publice în orașul Săcueni
 • 11/Hotărârea privind actualizarea art.2, 3 și 7 a Hotărârii Consiliului local nr.122 din 29.august 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Revitalizarea fizică, economică și socială a orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

24.02.2020

 • 12/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 13/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
 • Proces verbal al ședinței

28.02.2020

 • 14/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 15/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 16/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 17/Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2020-2021
 • 18/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață totală de 8248 mp, înscris în C.F. nr.54289 Săcueni, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 19/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață totală de 33 mp, înscris în C.F. nr.50234 Săcueni, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 20/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare în vederea schimbării a unui teren în suprafață de 774,26 mp. (cota de 774,26/2160 mp.), având nr.cad. 50461, înscris în C.F. nr.50461 Săcueni, proprietatea privată a S.C. Calculatorul Smart S.R.L. în schimbul unui teren cu suprafață echivalentă acestuia, având nr.cad. 50419, înscris în C.F. nr.50419 Săcueni, proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 21/Hotărârea privind privind scutirea taxei de emitere certificat de urbanism și autorizație de construire locuințe unifamiliale
 • 22/Hotărârea privind aprobarea trecerii a unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 23/Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.55666 respectiv constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului
 • 24/Hotărârea privind aprobarea trecerii a unui teren din domeniul public al
  orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 25/Hotărârea privind stabilirea numărului asistenților personali anul 2020
 • 26/Hotărârea privind trecerea unui teren din proprietatea publică a orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Martie

09.03.2020

 • 27/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 28/Hotărârea privind actualizarea alin. 1, 2 și 3 din art.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din 20 februarie 2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘUL SĂCUENI
 • 29/Hotărârea privind completarea Art.2., 3. și 4. a Hotărârii nr.10 din 20 februarie 2020 referitor la proiectul ”Investiții în infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară, și a spațiilor publice în Orașul Săcueni”
 • 30/Hotărârea privind actualizarea alin. 1, 2 și 3 din art.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 20 februarie 2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul REVITALIZAREA FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A ORAȘULUI SĂCUENI
 • 31/Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) aferentă obiectivului: Înființare centru de zi pentru vârstnici „PLATAN”
 • 32/Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 varianta 1
 • Proces verbal al ședinței

27.03.2020

 • 33/ Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 34/ Hotărârea privind rectificarea bugetului local al orașului Săcueni pe anul 2020 varianta 2
 • 35/ Hotărârea privind asigurarea sustenabilității măsurilor finanțate prin proiect
 • Proces verbal al ședinței

04.30.2020

 • 36/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 37/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 38/Hotărârea privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Săcueni
 • 39/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „Cresterea calității serviciilor educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, localitatea Cadea, județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind aprobarea trecerii a unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 41/Hotărârea privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare al orașului Săcueni, precum și tipul de pubele necesare pentru realizarea acestui serviciu
 • 42/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Construire spațiu comercial
 • Proces verbal al ședinței

Mai

26.05.2020

 • 43/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 44/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 45/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 46/Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetelor varianta 3 2020
 • 47/Hotărârea privind aprobarea execuţiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2019
 • 48/Hotărârea privind aprobarea suportării de către oraşul Săcueni a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al oraşului Săcueni
 • 49/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 în orașul Săcueni
 • 50/Hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni, a imobilului, care – în natură – constă din clădiri, respectiv teren intravilan aferent, înscris în C.F. nr. 50433 Săcueni
 • 51/Hotărârea privind acordarea de la bugetul local al orașului Săcueni pentru anul 2020 în baza Legii nr.34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza orașului Săcueni
 • 52/Hotărârea privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord vest a județului Bihor în perioada 2014-2020
 • 53/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Înființare centru de zi pentru vârstnici PLATAN”
 • 54/Hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a imobilului teren intravilan înscris în CF nr.55704 Săcueni având nr.cadastral 55704, respectiv concesionarea terenului prin licitație publică
 • 55/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.123/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în incinta muzeului către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
 • 56/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr124/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei locații în incinta primăriei către SC Apă Canal Nord-Vest SA
 • 57/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.161/2019 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului înscris în CF nr.55576 în suprafață de 2572 mp către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România
 • 58/Hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a imobilului clădire înscris în CF nr.54290 Săcueni
 • 59/Hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a imobilului care în natură constă din clădiri, respectiv teren intravilan aferent înscris în CF nr.25764 Săcueni
 • 60/Hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a terenurilor intravilane înscrise în CF nr.55770 Săcueni, respectiv CF nr.55771 Săcueni
 • 61/Hotărârea privind privind modificarea art.3 din HCL nr.148/2018 privind implementarea proiectului „Creşterea calităţii serviciilor educaţionale în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Cadea, localitatea Cadea, judeţul Bihor, România”
 • 62/Hotărârea privind aprobarea investiției: ”Racordarea la utilitățile publice a construcției centrului de trensfer călători – Autogară”
 • Proces verbal al ședinței

28.05.2020

 • 63/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 64/Hotărârea privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Iulie

20.07.2020

 • 65/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 66/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 67/Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetelor varianta 4 2020
 • 68/Hotărârea privind acordarea ajutoarelor de urgență
 • 69/Hotărârea privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Oraș Săcueni – Consiliul Local Săcueni și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a unor obiective de investiții și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens
 • 70/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren
 • 71/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren
 • 72/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al orașului Săcueni
 • 73/Hotărârea privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil – construcții (hale de servicii), în suprafață construită totală de 515 mp, situate în orașul Săcueni, strada Leta Mare, nr.32, jud.Bihor
 • 74/Hotărârea privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a unor echipamente
 • 75/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.41/2017 privind extinderea și introducerea în intravilanul orașului a terenului în suprafață de 93500 mp înscris în CF nr.53842 Săcueni
 • 76/Hotărârea privind renunțarea expresă din partea Acționarului U.A.T. Orașul Săcueni la exercitarea dreptului de subscriere a unui număr de 402 acțiuni nou emise, în valoare de 402,000 lei, proporțional cu numărul actual de acțiuni pe care U.A.T. Orașul Săcueni le deține la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A
 • 77/Hotărârea privind aprobarea acordului localității învecinate pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Diosig
 • 78/Hotărârea privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile înscrise în CF nr.50433, cad.50433-C1 și cad.50433-C2, în suprafață totală de 706 mp, situate în orașul Săcueni, strada Irinyi Janos, nr.26 , jud.Bihor
 • 79/Hotărârea privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare, aprobate Caiet de sarcini pentru activități de salubrizare
 • 80/Hotărârea privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Incluziunea Romilor din orașul Săcueni și anexarea lui la Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Săcueni pentru perioada 2015-2020 prin programul ROMACT
 • 81/Hotărârea privind revocarea hotărârilor care prevăd trecerea unor terenuri din proprietatea Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 82/Hotărârea privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de superficie în favoarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor” asupra imobilului – teren fără construcții, în suprafață măsurată de 9690 mp.,aflat în domeniul privat al Orașului Săcueni, nr. cad. 54533, înscris în C.F. Săcueni nr.54533, situat în sat Ciocaia, localitatea Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

31.07.2020

 • 83/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 84/Hotărârea privind aprobarea și cofinantarea nerambursabila din bugetul local al orasului Sacueni pentru proiectul selectionat Sprijin pentru echipa ACS Szekelyhidi Sasok – Vulturii din Sacueni
 • 85/Hotărârea privind aprobarea și cofinantarea nerambursabila din bugetul local al orasului Sacueni pentru proiectul selectionat Mens Sana in Corpore Sano
 • Proces verbal al ședinței

August

07.08.2020

 • 86/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 87/Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.52764
 • 88/Hotărârea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 26 mai 2020 referitor la aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni a imobilului care – în natură – constă din clădiri, respectiv teren intravilan aferent, înscris în CF nr.52764 Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

27.08.2020

 • 89/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 90/Hotărârea privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.30/25.03.2013
 • Proces verbal al ședinței

Septembrie

09.09.2020

 • 91/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 92/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe anul 2020 varianta 6
 • Proces verbal al ședinței

24.09.2020

 • 93/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 94/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe anul 2020 varianta 7
 • Proces verbal al ședinței

Octombrie

20.10.2020 – Proces verbal constitire consiliul local

26.10.2020

 • 95/Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • 96/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 97/Hotărârea privind alegerea Comisiei de validare în vederea întocmirii procesului verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului prin vot secret
 • 98/Hotărârea alegerea Comisiei de validare în vederea întocmirii procesului verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului prin vot secret
 • 99/Hotărârea privind alegerea viceprimarului orașului Săcueni
 • 26.10.2020 – Proces verbal constituire comisii de specialitate

30.10.2020

 • 100/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 101/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 102/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 103/Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 104/Hotărârea privind închirierea și aprobarea prețului de închiriere a clădirii având nr.cad 54290-C1 ,înscris în CF. NR.54290 Săcueni,situat în satul Cubulcut
 • 105/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni
 • 106/Hotărârea privind deschiderea unor coli funciare ,atribuire număr cadastral și introducerea în domeniul public a unor terenuri
 • Proces verbal ședință extraordinară 30 octombrie 2020

Noiembrie

06.11.2020

 • 107/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 108/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
 • 109/Hotărârea privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și a modificării Actului Constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A
 • 110/Hotărârea privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Orașul Săcueni în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A
 • 111/Hotărârea privind ratificarea și aprobarea de către U.A.T. Orașul Săcueni, în calitate de Acționar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a tuturor hotărârilor adoptate de către Adunările Generale Generale ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., precum și ratificarea și aprobarea de către U.A.T. Orașul Săcueni, în calitate de Acționar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise de către mandatar, în numele și pe seama Acționarului U.A.T. Orașul Săcueni, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în perioada 20.11.2017 – 15.09.2020
 • Proces verbal de îndată 6 noiembrie 2020

13.11.2020

 • 112/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 113/Hotărârea privind implementarea proiectului ”Eficientizare energetică prin gestionarea inteligentă a energiei în clădirile Școlii Gimnaziale “Toldy” Sânnicolau de Munte, corp Cl Sânnicolau de Munte și corpul C2 Cubulcut, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • Proces verbal ședință 13 noiembrie 2020

19.11.2020

 • 114/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 115/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Înființare seră de produție în localitatea Cadea
 • 116/Hotărârea privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție: ”Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, județul Bihor”, conform devizului general actualizat
 • Proces verbal ședință 19 noiembrie 2020

27.11.2020

 • 117/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 118/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 119/Hotărârea privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Szilagyi Ghizela
 • 120/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 în orașul Săcueni
 • 121/Hotărârea privind atribuirea unui număr cadastral
 • 122/Hotărârea privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza orașului Săcueni
 • 123/Hotărârea privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionarea necontrolate a deșeurilor și măsurile de sancționare
 • 124/Hotărârea privind aprobarea acordului de colaborae dintre Orașul Săcueni și SC AVE SRL
 • 125/Hotărârea privind aprobarea actului constitutiv și statutul actualizat al Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
 • Proces verbal ședință 27 noiembrie 2020

Decembrie

04.12.2020

 • 126/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 127/Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiție: ”Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic necesar pentru încâlzire apă caldă în localitatea Săcueni, Bihor”
 • 128/Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiție:”Rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Săcueni, Comuna Diosig, Comuna Roșiori, județul Bihor
 • Proces verbal ședință 04 decembrie 2020

16.12.2020

 • 129/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 130/Hotărârea privind rectificarea bugetului local varianta nr.9 pe anul 2020
 • 131/Hotărârea privind aprobarea încetării de comun acord a contractului de lucrări înregistrat sub nr. 6511 din 21.11.2019 încheiat între UAT Oraș Săcueni – achizitor și Asociera SC Vutan Instalații SRL – SC Term SRL (societate în reorganizare judiciară) executant, avînd ca obiect ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în Orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
 • 132/Hotărârea privind aprobarea atribuirii către societatea General Edilitar Construct S.R.L. a Contractului de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni
 • Proces verbal ședință 16 decembrie 2020

18.12.2020

 • 133/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 134/Hotărârea privind trecerea terenurilor identificate cu nr.cad. 53547, 55689 și 55682, din domeniul privat al orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni
 • 135/Hotărârea privind acceptarea dreptului de superficie
 • Proces verbal ședință 18 decembrie 2020

Ianuarie

08.01.2019

 • 1/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 2/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • 4/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019
 • 5/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii pecedenți ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2019
 • Proces verbal al ședinței

11.01.2019

 • 6/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 7/Hotărârea privind aprobarea eșalonării debitului principal și a dobânzilor aferente
 • 8/Hotărârea privind încetarea de comun acord a Contractului de lucrări nr. 3043/02.08.2010 având ca obiect Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, județul Bihor
 • Proces verbal al ședinței

28.01.2019

 • 9/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 10/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiţie: „Modernizare drum comunal DC7 km 10+440-km 13+036, oraș Săcueni”
 • Proces verbal al ședinței

Martie

14.03.2019

 • 11/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 12/Hotărârea privind aprobarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului:”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str.Eroilor, nr.56, cu suprafața de teren 1000 mp, regim de înălțime S+P+2E și 18 u.l”
 • Proces verbal al ședinței

22.03.2019

 • 13/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 14/Hotărârea privind aprobarea finanțării din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Săcueni în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
 • 15/Hotărârea privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție: „Modernizare drum comunal DC 7 KM 10+440-KM 13+036, Oraș Săcueni”, conform devizului general actualizat
 • 16/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.91 din 29.iunie 2018 respectiv 109 din 16.iulie 2018
 • Proces verbal al ședinței

29.03.2019

 • 17/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 18/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 19/Hotărârea privind aprobarea devizului general și principalilor indicatori tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de către Consiliul local al orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni județul Bihor
 • 20/Hotărârea privind scutirea de la plata unor impozite și taxe pentru anul 2019 în cazul fundațiilor
 • 21/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Alimentare cu energie electrică stație mixtă distribuție carburanți, str.Petofi Sandor, nr.107, loc.Săcueni, jud.Bihor”
 • 22/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 23/Hotărârea privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între UAT oraș Săcueni respectiv Asociația Agricultorilor Maghiari din România Organizația Jud.Bihor
 • 24/Hotărârea privind aprobarea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei orașului Săcueni
 • 25/Hotărârea privind aprobarea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al orașului Săcueni în domeniul public al oraşului Săcueni
 • 26/Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a oraşului Săcueni
 • 27/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 28/Hotărârea privind delegarea către ADI ECOLAND BIHOR a negocieriii și încheierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru entitățile subordonate instituției oraș Săcueni
 • 29/Hotărârea privind modificarea art.1 din hotărârea nr.150/01.10.2018
 • 30/Hotărârea privind trecerea unui teren în domeniul public al orașului Săcueni
 • 31/Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni în anul școlar 2018-2019
 • 32/Hotărârea privind scăderea din evidența analitică a unor creanțe
 • 33/Hotărârea privind concesionarea prin licitație publică a unui teren
 • 34/Hotărârea privind însușirea procesului verbal de casare, încheiat de comisia de casare desemnat
 • 35/Hotărârea privind trecerea unui teren în domeniul public al orașului Săcueni
 • 36/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între Lazăr Ștefan, titularul contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.1/A, bl.Z5, sc.A, et.2, ap.9, Săcueni și d-na Dormany Beata, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.1/A, bl.Z5, sc.B, et.1, ap.5, Săcueni
 • 37/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri
 • Proces verbal al ședinței

Aprilie

08.04.2019

 • 38/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 39/Hotărârea privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de poziție, cu scopul de a implementa și realiza proiectul ”Sistem management integrat al deșeurilor în județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea stației de sortare/transfer din zona 6, operarea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor și a serviciului de colectare, transport și a altor fluxuri de deșeuri din zona 6 din cadrul Sistemului de Management al deșeurilor din județul Bihor
 • 41/Hotărârea privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin Aparatul tehnic al asociației ca în numele și pe seama orașului să încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organizațiile care implementează obilgațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale
 • 42/Hotărârea privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Nord Vest”
 • 43/Hotărârea privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Societatea MAIANDA EVAL SRL, prin dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață a imobilelor și pentru aducerea de către U.A.T. ComunaTămășeuca aport în natură la capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL a terenului în suprafață de 35.613 m.p. (înscris în C.F. nr.55063 – Tămășeu, nr.cad.55063) și a terenului în suprafață de 33.068 m.p. . (înscris în C.F. nr.55048 – Tămășeu, nr.cad.55048), aflate în proprietatea privată a U.A.T. Comuna Tămășeu
 • Proces verbal al ședinței

11.04.2019

 • 44/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 45/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferent obiectivului de investiție: „Modernizare străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 46/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţie: „Îmbunătătțirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 47/Hotărârea privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare a orașului Săcueni nr.144/15.01.2013
 • Proces verbal al ședinței

Mai

06.05.2019

 • 48/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 49/Hotărârea privind elaborarea unui acord de principiu către SC Redolaj SRL, în vederea începerii procedurii de despăgubire a locuitorilor de pe str.Gării din localitatea Săcueni, pentru diconfortul creat prin desfășurarea activității privind proiectul ”Rampă de încărcare cărbune în vagoane de tipul speciale, pe linia 8 în gara Săcueni, județul Bihor”
 • Proces verbal al ședinței

24.05.2019

 • 50/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 51/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 52/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 53/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
 • 54/Hotărârea privind aprobarea execuţiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2018
 • 55/Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 56/Hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2018 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 57/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 în orașul Săcueni
 • 58/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 59/Hotărârea privind acordare de mandat Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
 • 60/Hotărârea privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC Apă Canal Nord Vest SA
 • 61/Hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a unui imobil din proprietatea SC Viosocar SRL de către orașul Săcueni pe anul 2018
 • 62/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: „Alimentarea cu energie electrică a magazinului în orș.Săcueni, str.Libertății, nr.21, jud.Bihor, având număr cadastral 50052-C1-U3”
 • 63/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: „Racordarea le rețeaua electrică parc recreativ în satul Sânnicolau de Munte (orș.Săcueni), nr.427, având număr cadastral 51580”
 • 64/Hotărârea privind stabilirea numărului asistenților personali
 • 65/Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2019
 • 66/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneria
 • 67/Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea comunei Cadea Mică în domeniul public al orașului Săcueni
 • 68/Hotărârea privind aprobarea organizării Zilelor Orașului Săcueni în perioada 14-16 iunie 2019
 • 69/Hotărârea privind transmiterea în administarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca autoritate competentă să instaleze, să întrețină și să mențină la nivelul cerințelor ”Sistemul Național pentru Apeluri de Urgență – 112 – asigurând continuitatea serviciului de telecomunicații dintre cetățeni și autoritățile Statului
 • 70/Hotărârea privind aprobarea vânzării stradale pe platforma din centrul orașului și în fața cimitirului Cadea Mică
 • 71/Hotărârea privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a clădirii de radiologie, situat în orașul Săcueni, strada Irinyi Janos, nr.26, jud.Bihor
 • 72/Hotărârea privind modificarea art.3 din Hotărârea nr.147 din 27.sept.2018
 • 73/Hotărârea privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale perioada 2017-2020
 • 74/Hotărârea privind transmiterea unor imobile în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 75/Hotărârea privind conferirea titlului de cetățean de onoare a orașului Săcueni
 • 76/Hotărârea privind mandatarea reprezentantului unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare Strategiilor de contractare Studiilor de fundamentare și a Documentelor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitățiilor componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor
 • Proces verbal al ședinței

Iunie

28.06.2019

 • 77/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 78/Hotărârea privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Iulie

05.07.2019

 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Modernizare drum comunal DC7 KM.10+440-KM 13+036, oraș Săcueni”
 • 81/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Modernizare drum comunal DC7 KM.10+440-KM 13+036, oraș Săcueni”
 • 82/Hotărârea privind trecerea din domeniul public al orașului în domeniul public al Statului Român o suprafață de 200 mp
 • 83/Hotărârea privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAȚIE ÎN ORAŞ SĂCUENI, JUD.BIHOR”.
 • 84/Hotărârea privind aprobarea bugetului final a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a modificărilor tehnice aferente proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAȚIE ÎN ORAŞ SĂCUENI, JUD.BIHOR
 • Proces verbal al ședinței

17.07.2019

 • 85/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 86/Hotărârea privind aprobarea bugetului final a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a modificărilor tehnice aferente proiectului Modernizare drumuri agricole de exploatație oraș Săcueni, județul Bihor
 • 87/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul Unității Admintrativ Teritoriale Oraș Săcueni pentru activități nonprofit de interes general, potrivit Legii nr.350 din 02.12.2015
 • Proces verbal al ședinței

26.07.2019

 • 88/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 89/Hotărârea privind reclasificarea unui drum clasificat de interes local ca drum comunal
 • 90/Hotărârea privind reclasificarea unui drum clasificat de interes local ca drum comunal
 • 91/Hotărârea privind reclasificarea unui drum clasificat de interes local ca drum comunal
 • 92/Hotărârea privind reclasificarea unui drum clasificat de interes local ca drum comunal
 • Proces verbal al ședinței

31.07.2019

 • 93/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 94/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 95/Hotărârea privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, apelul de proiecte nr.POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI
 • 96/Hotărârea privind revizuirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 97/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 2019
 • 98/Hotărârea privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Săcueni – Consiliul local Săcueni și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții din cadrul Liceului ”Petofi Sandor” din orașul Săcueni, Liceului Tehnologic nr.1 Cadea și din cadrul Școlii Gimnazială ”Toldy” Sânnicolau de Munte
 • 99/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 100/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 101/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 102/Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 103/Hotărârea privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
 • 104/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Construire și dotare centru de sănătate și terapie integrativă în orașul Săcueni
 • 105/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Construire și dotare apart – hotel în orașul Săcueni
 • 106/Hotărârea privind aprobarea Statutului orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Septembrie

06.09.2019

 • 107/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 108/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 2019
 • Proces verbal al ședinței

20.09.2019

 • 109/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 110/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
 • Proces verbal al ședinței

30.09.2019

 • 111/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 112/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 113/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 114/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe trim.IV 2019
 • varianta 3
 • 115/Hotărârea privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni
 • 116/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Centru educațional multifuncțional pentru copii și tineri în situații de risc ”Copilul Jesus”
 • 117/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Modernizare drum comunal DC 12”
 • 118/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Modernizare drum comunal DC 15”
 • 119/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 120/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administrație a unităților de învățământ de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni
 • 121/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 122/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 123/Hotărârea privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spațiu în incinta muzeului către Casa de Ajutor Reciproc A Pensionarilor Marghita
 • 124/Hotărârea privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei locații în incinta primăriei către SC Apă Canal Nord-Vest SA
 • 125/Hotărârea privind diminuarea suprafeței de teren concesionat de către Convenția Bisericilor Creștine Baptiste Maghiare din România
 • 126/Hotărârea privind aprobarea comerțului stradal pe platforma din centrul satului Cadea
 • 127/Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare
 • Proces verbal al ședinței

Octombrie

03.10.2019

 • 128/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 129/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 323 și 324 pe teritoriul cadastral al localității Săcueni în vederea întabulării
 • 130/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 6964 pe teritoriul cadastral al localității Săcueni în vederea întabulării
 • 131/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 540, 641/2, 529 și 1024 pe teritoriul cadastral al localității Săcueni în vederea întabulării
 • Proces verbal al ședinței

31.10.2019

 • 132/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 133/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 134/Hotărârea privind scutirea de la plata unor impozite şi taxe pentru anul 2020 în cazul fundaţiilor
 • 135/Hotărârea privind concesionare directă a unor terenuri
 • 136/Hotărârea privind anularea și scoaterea din evidență a unor debite pentru contribuabili persoane fizice decedate din orașul Săcueni, jud.Bihor
 • 137/Hotărârea privind atribuirea unui număr cadastral înscris în CF 52018 Săcueni
 • 138/Hotărârea privind atribuirea unui număr cadastral înscris în CF 52543 Săcueni
 • 139/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Înființare seră de producție
 • 140/Hotărârea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 141/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL
 • 142/Hotărârea privind constituirea Asociației Adi Gaz Nord Vest Bihor
 • 143/Hotărârea privind privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al Orașului Săcueni ,județul Bihor
 • 144/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al orașului Săcueni pe 2019 varaianta 4
 • 145/Hotărârea privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție: Modernizare drum comunal DC 7 KM 10+440-KM 13+036 Oraș Săcueni , conform devizului general actualizat
 • 146/Hotărârea privind aprobarea vânzării unor terenuri prin negociere directă
 • 147/Hotărârea privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului 55575 în suprafață de 2572 mp
  teren către Uniunea Cadrelor didactice Maghiare din Romănia
 • 148/Hotărârea privind aprobarea schimbării unui teren
 • 149/Hotărârea privind trecerea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul public al Statului Român în suprafață de 200 mp
 • Proces verbal al ședinței

Noiembrie

12.11.2019

 • 150/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 151/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 152/Hotărârea privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al orașului Săcueni pentru proiectul selecționat ”Susținerea echipei de fotbal din Săcueni”
 • 153/Hotărârea privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al orașului Săcueni pentru proiectul selecționat ”Cupa moș Nicolae 2019”
 • 154/Hotărârea privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al orașului Săcueni pentru proiectul selecționat ”FC Toldy în Liga a 5-a”
 • Proces verbal al ședinței

Decembrie

03.12.2019

 • 155/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 156/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 în orașul Săcueni
 • 157/Hotărârea privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Primăriei orașului Săcueni
 • 158/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 159/Hotărârea privind rectificarea bugetului local varianta 5 anul 2019
 • Proces verbal al ședinței

16.12.2019

 • 160/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 161/Hotărârea privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului înscris în CF nr.55576 în suprafață de 2572 mp către Uniunea Cadrelor didactice Maghiare din România
 • 162/Hotărârea privind modificarea amplasamentului proiectului intitulat ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
 • 163/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • Proces verbal al ședinței

17.12.2019

 • 164/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 165/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2019 varianta 6
 • 166/Hotărârea privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Comuna Tileagd – prin Consiliul Local al Comunei Tileagd și U.A.T. Orașul Săcueni – prin Consiliul Local al Orașului Săcueni, pe de o parte și U.A.T. Comuna Tămășeu – prin Consiliul Local al Comunei Tămășeu, pe de altă parte în cadrul Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și majorarea capitalului social al Societății cu aport în natură din partea U.A.T. Comuna Tămășeu– prin Consiliul Local al Comunei Tămășeu
 • 167/Hotărârea privind acordarea unei diplome și al unui premiu familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019
 • 168/Hotărârea privind acordarea diplomelor de merit și a unor premii în valoare de 300 lei/persoană pentru sportivii care au obținut performanțe excepționale
 • Proces verbal al ședinței

30.12.2019

 • 169/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 170/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 171/Hotărârea privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflației
 • 172/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri
 • 173/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Săcueni
 • 174/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Sânnicolau de Munte
 • 175/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Ortodoxă Română Săcueni
 • 176/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Greco-Catolică Ciocaia
 • 177/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Cubulcut
 • 178/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Olosig
 • 179/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Ciocaia
 • 180/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 181/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: „Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
 • 182/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea continuării lucrărilor în cadrul proiectului: „Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 183/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: „Alimentare cu energie electrică Parc industrial, Oraș Săcueni”
 • 184/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 185/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității
 • 186/Hotărârea privind aprobarea modificării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale înființate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2019, aprobat prin HCL 73/24.05.2019
 • 187/Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale înființate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2020
 • 188/Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale înființate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2020
 • 189/Hotărârea privind aprobarea înființării Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor depuse în baza Legii 34/1998 de către asociațiile și fundațiile care desfășoară activități de asistență socială pe raza orașului Săcueni
 • 190/Hotărârea privind darea în administrare a unui teren către Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor
 • 191/Hotărârea privind implementarea de către orașul Săcueni a proiectului ”WiFi4EU” Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”
 • 192/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Romano Catolică Săcueni
 • 193/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului clădirilor și terenurilor aferente deținute de Parohia Reformată Cadea
 • 194/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 195/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 196/Hotărârea privind aprobarea inventarului domeniului public al orașului Săcueni
 • 197/Hotărârea privind aprobarea inventarului domeniului privat al orașului Săcueni
 • 198/Hotărârea privind rectificarea bugetului local
 • Proces verbal al ședinței

Ianuarie

08.01.2018

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local si a sectiunii de funcționare a bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2018
 • 4/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii pecedenți ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și a secțiunii de dezvoltare în anul 2018

15.01.2018

 • 5/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 6/Hotărârea privind implementarea proiectului „Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în Orașul Săcueni”
 • 7/Hotărârea privind implementarea proiectului „Creşterea calităţii serviciilor educaţionale în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Cadea, localitatea Cadea, judeţul Bihor, România”
 • 8/Hotărârea privind implementarea proiectului „Înființare Centru Multifuncțional Comunitar, Oraș Săcueni”

22.01.2018

 • 9/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 10/Hotărârea privind acordul de principiu pentru construirea unui ”Parc rezidențial, spații comerciale și spații de cazare”.

Martie

07.03.2018

 • 11/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 12/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 13/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 14/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
 • 15/Hotărârea privind aprobarea suplimentării sumelor necesare pentru finalizarea acțiunii de avizare PSI la Liceul Tehnologic nr.1 Cadea
 • 16/Hotărârea privind aprobarea listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL pe anul 2018, diponibile în orașul Săcueni
 • 17/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 18/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 19/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 20/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren
 • 21/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren
 • 22/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 23/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 24/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 351 pe teritoriul cadastral al localității Olosig
 • 25/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire spații comerciale, situate în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.cad.50419
 • 26/Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni, pentru anul 2018
 • 27/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 644 pe teritoriul cadastral al localității Ciocaia
 • 28/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui spațiu comercial cu terenul aferent
 • 29/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.102 din 31.07.2017
 • 30/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.103 din 31.07.2017
 • 31/Hotărârea privind participare Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Săcueni – prin Consiliul local al Orașului Săcueni la Parcuri Industriale Bihor SA
 • 32/Hotărârea privind modificarea art.1 din HCL 76/31.mai 2017
 • 33/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni”
 • 34/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înfințarea unui atelier școlar în Liceul nr.1 Cadea, Oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 35/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Centru cultural multifuncțional Ciocaia”
 • 36/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Construirea a două baraje în localitatea Cadea, Oraș Săcueni”
 • 37/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Construirea unui baraj în localitatea Sânnicolau de Munte, Oraș Săcueni”
 • 38/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 39/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înființarea unui centru de zi pentru vârstnici în orașul Săcunei, județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:Infințarea centru de tineret in orașul Săcueni, jud. Bihor
 • 41/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii școli Săcueni, str. Libertății nr.33”
 • 42/Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 43/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 44/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 45/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 46/Hotărârea privind aprobarea modificării poziției indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitatea Săcueni, județul Bihor

16.03.2018

 • 47/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 48/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – stație mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem, amplasare Skid, branșamente utilități și împrejmuire gard – octano Săcueni
 • 49/Hotărârea privind acceptarea de 1800 de puieți de la Ocolul Silvic Săcueni

26.03.2018

 • 50/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 51/Hotărârea privind aprobare PUZ pentru construirea unui ”Parc rezidențial, spații comerciale și spații de cazare”
 • 52/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 53/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiţie:„Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”

Aprilie

27.04.2018

 • 54/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 55/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 56/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 2018 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul I 2018
 • 57/Hotărârea privind aprobarea execuţiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2017
 • 58/Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 59/Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni și a serviciilor publice subordonate
 • 60/Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 61/Hotărârea privind aprobarea finanțării de la bugetul local contravaloarea a 25 de bonuri valorice tip carburant auto/lună, având valoare totală de 1250 lei, în vederea bunei funcționări a autovehivulalor de intervenție aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni
 • 62/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL
 • 63/Hotărârea privind aprobarea organizării Zilelor orașului Săcueni în perioada 15-17 iunie 2018
 • 64/Hotărârea privind aprobarea cumpărării unui teren
 • 65/Hotărârea privind concesionarea prin negociere directă a unui teren
 • 66/Hotărârea privind transmiterea unor terenuri din domeniul Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 67/Hotărârea privind aprobarea vânzării cotei părți de 3,84 % din Stația Peco și a construcțiilor speciale
 • 68/Hotărârea privind aprobarea înființării Parcului Industrial Săcueni și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • 69/Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2018-2019
 • 70/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui spaţiu comercial cu terenul aferent

Mai

22.05.2018

 • 71/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 72/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită, respectiv Memoriu justificativ aferent proiectului, care subliniază necesitatea, oportunitatea investiţiei şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, conform Cererii de clarificare nr. 1670 din 17.05.2018
 • 73/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 74/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

23.05.2018

 • 75/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 76/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 77/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținătoare domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 78/Hotărârea privind vânzarea unui teren în suprafață de 932 mp

Iunie

08.06.2018

 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 81/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 82/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 83/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 2018
 • 84/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”A V-a ediție a zilelor orașului Săcueni”

29.06.2018

 • 85/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 86/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 87/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 în orașul Săcueni
 • 88/Hotărârea privind aprobarea introducerii în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 89/Hotărârea privind aprobarea încheierii ”Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” și a ”Contractului de cesionare” a drepturilor și obigațiilor ce derivă din ”Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public”
 • 90/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Înființare centru multifuncțional în localitatea Ciocaia, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 91/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 92/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 93/Hotărârea privind întocmirea documentației pentru înființarea unui drum public în orașul Săcueni ca drum de acces la viitorul Parc Industrial
 • 94/Hotărârea privind concesionarea prin licitație directă a unui teren
 • 95/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str.Eroilor, nr.56, cu suprafața de teren 1000 m, regim de înălțime S+P+2E și 18 u.l”
 • 96/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire parc industrial, nr.cad.52744, 54475, 54476, 53920, str.Leta Mare, orașul Săcueni
 • 97/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 232 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 98/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 672 mp și 100 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 99/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 355 mp și 577 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 100/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 679 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 101/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 102/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 103/Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat
 • 104/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Extindere conductă distribuție, branșament gaze naturale de presiune redusă și stație de reglare măsurare în loc.Săcueni, str.Leta Mare, nr.40, jud.Bihor”
 • 105/Hotărârea privind aprobarea planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni și localitățile aparținătoare în vederea întabulării în cartea funciară și treceriii în domeniul public al orașului Săcueni”

Iulie

16.07.2018

 • 106/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 107/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a Stației de distribuire carburanți
 • 108/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui teren intravilan
 • 109/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui teren intravilan

August

10.08.2018

 • 110/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 111/Hotărârea privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA
 • 112/Hotărârea privind darea acordului pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la care U.A.T. Orașul Săcueni deține calitatea de Acționar, conform prevederilor Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile
 • 113/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 114/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 115/Hotărârea privind aprobarea ”Strategiei orașului Săcueni pentru reducerea emisiilor de CO2 perioada 2017-2027”
 • 116/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
 • 117/Hotărârea privind aprobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni şi localitățile aparţinătoare în vederea întabulării în Cartea Funciară și trecerii în domeniul public al orașului Săcueni

29.08.2018

 • 118/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 119/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Înființare centru cultural multifuncțional în loc.Ciocaia, oraș Săcueni, jud.Bihor
 • 120/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii, str.Eroilor, nr.56, cu suprafață de teren 1000 mp, regim de înălțime S+P+2E și 18 u.l.
 • 121/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Săcueni”
 • 122/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Revitalizarea fizică, economică și socială a orașului Săcueni”
 • 123/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 124/Hotărârea privind aprobarea organizării Zilele familiei din Cubulcut în perioada 15-16 septembrie 2018

Septembrie

17.09.2018

 • 125/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 126/Hotărârea privind acceptarea donației oferite de SC Durosac SRL

27.09.2018

 • 127/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 128/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 129/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 130/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 4 2018
 • 131/Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare
 • 132/Hotărârea privind aprobarea modificării taxei speciale de salubrizare în orașul Săcueni
 • 133/Hotărârea privind aprobarea de principiu a asocierii dintre UAT Județul Bihor, UAT comuna Tileagd și UAT orașul Săcueni, pe de o parte și UAT comuna Tămășeu, pe de altă parte în cadrul Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA și majorarea capitalului social al societății cu aport în natură din partea UAT comuna Tămășeu
 • 134/Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren
 • 135/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici penrtu obiectivul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 136/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici penrtu obiectivul „ACHIZIȚII UTILAJE PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI PUBLICE ÎN ORAŞUL SĂCUENI”
 • 137/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ACHIZIȚII UTILAJE PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI PUBLICE ÎN ORAŞUL SĂCUENI”
 • 138/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 139/Hotărârea privind compensarea chiriei datorate cu contravaloarea lucrărilor de investiții care vor fi efectuate de către chiriașul SC Durosac SRL, la imobilul situat pe str.Leta Mare, nr.32
 • 140/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni
 • 141/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni
 • 142/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 143/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 144/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 145/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 146/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținătoare domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 147/Hotărârea privind aprobarea înființării unui centru de transfer călători – autogară
 • 148/Hotărârea privind implementarea proiectului Creșterea calității serviciilor educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea

Octombrie

01.10.2018

 • 149/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 150/Hotărârea privind transmiterea unui imobil în domeniul public al
  orașului Săcueni
 • 151/Hotărârea privind aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

04.10.2018

 • 152/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 153/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de învățământ în Orașul Săcueni”
 • 154/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființarea unui atelier și dotarea Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, jud. Bihor”
 • 155/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru cultural multifuncțional în loc.Ciocaia, Oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 156/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de tineret și centru de zi pentru vârstnici în Orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 157/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Edificare grădiniță în orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 158/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Edificare creșă în orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 159/Hotărârea privind privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii Primăriei Orașului Săcueni”
 • 160/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție:
  „Lucrări de reabilitare având scopul creșterii energetice a clădirii școlii Orașului Săcueni”
 • 161/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție:
  „Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației de funcționare și autorizației de securitate la incendiu pentru Liceul Petofi Sandor”

22.10.2018

 • 162/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 163/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 5 anul 2018

31.10.2018

 • 164/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 165/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 166/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 167/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 168/Hotărârea privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 169/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 170/Hotărârea privind aprobarea listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL pe anul 2019, disponibile în orașul Săcuen
 • 171/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Moș Nicolae la Sânnicolau de Munte”
 • 172/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Vizită la Nyiregyhaza”
 • 173/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Fotbal pentru toți”
 • 174/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun 2018”
 • 175/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 176/Hotărârea privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil
 • 177/Hotărârea privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil

Noiembrie

16.11.2018

 • 178/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 179/Hotărârea privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN ZONA NORD VEST A JUDETULUI BIHOR, IN PERIOADA 2014-2020
 • 180/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a orașului Săcueni
 • 181/Hotărârea privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială al orașului Săcueni
 • 182/Hotărârea privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

22.11.2018

 • 183/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 184/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: „Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 185/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: „Modernizare străzi localitățile Cadea și Sânicolau de Munte”

Decembrie

11.12.2018

 • 186/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 187/Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetelor varianta 7 2018
 • 188/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun Minunat 2018”
 • 189/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun frumos și pentru familiile dezavantajate”
 • 190/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Ziarul ”Vocea Ierului” – ediția 2018”
 • 191/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Concursul Vinurilor pe Valea Ierului”
 • 192/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Cupa Moș Nicolae”

20.12.2018

 • 193/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 194/Hotărârea privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei hotărâri a Guvernului pentru atestarea orașului Săcueni ca stațiune de interes local
 • 195/Hotărârea privind aprobarea achiziționării, instalării și utilizării sistemului de supraveghere video în orașul Săcueni
 • 196/Hotărârea privind obținerea unei licențe de explorarea și exploatare în perimetrul Săcueni
 • 197/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren
 • 198/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren

21.12.2018

 • 199/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 200/Hotărârea privind aprobarea bugetului rectificat varianta nr.8 2018
 • 201/Hotărârea privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

28.12.2018

 • 202/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 203/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 204/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire hala de depozitare cereale la Boloș Remus Ovidiu I.I., din loc.Săcueni, jud.Bihor
 • 205/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 206/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 207/Hotărârea privind modificarea și introducera în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 208/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 209/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului privat al UAT oraș Săcueni
 • 210/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat
 • 211/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la persoanele care prestează muncă în folosul comunității
 • Proces verbal al ședinței

Ianuarie

09.01.2017

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii pecedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2017
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
 • 4/Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2017-2018
 • 5/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 6/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 7/Hotărârea privind acordarea ajutoarelor de urgență

30.01.2017

 • 8/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 9/Hotărârea privind transmiterea unui imobil din proprietatea orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni
 • 10/Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni pentru anul 2016
 • 11/Hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
Februarie
 • 14/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 15/Hotărârea privind transmiterea unui imobil din proprietatea orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni
 • 16/Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni pentru anul 2016
 • 17/Hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
Martie
 • 18/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 19/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 20/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
 • 21/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizarea străzilor Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
 • 22/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 23/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 24/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Hajdu Tibor
 • 25/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Tivadar Gavril
 • 26/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Handro Attila
 • 27/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Rheindt Arnold Tiberiu
 • 28/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a Asociației Româno-Germană ”Alsterdorf”
 • 29/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe pentru anul 2017 în cazul fundațiilor
 • 30/Hotărârea privind respingerea scutirii de la plata impozitului pe teren extravilan
 • 31/Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 32/Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 33/Hotărârea privind concesionare directă teren
 • 34/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 35/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Modernizare drum comunal DC7 km.10+440-km 13+036, Oraș Săcueni”
 • 36/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
 • 37/Hotărârea privind respingerea concesionare prin licitație publică al Parcului Dendrologic Săcueni
 • 38/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 39/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
 • 40/Hotărârea privind aprobarea executiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2016
 • 41/Hotărârea privind aprobarea extintedrii și introducerea în intravilanul orașului Săcueni a terenului în suprafață de 93500 mp
 • 42/Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la SC General Edilitar Construct SRL
Aprilie
 • 43/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 44/Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 45/Hotărârea privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert evaluator privitor la imobilul aflat în domeniul privat al orașului Săcueni, înscris în CF nr. 53923, 53920, 52744 Săcueni, nr.cadastral 53923, 53920, 5274
 • 46/Hotărârea privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni pe de o parte și Județul Bihor , Primăria Comunei Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L

24.04.2017

 • 47/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 48/Hotărâre privind aprobarea proiectului intitulat Preservation and revitalization of historical gardens in Baktalorandhaza and Săcueni

28.04.2017

 • 49/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 50/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 51/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 52/Hotărârea privind stabilirea numărului asistenților personali
 • 53/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 54/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 55/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 56/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 57/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 58/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 59/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Egeresi Emeric
 • 60/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Gyongyosi Paraschiva
 • 61/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Domahidi Sandor
 • 62/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
Mai
 • 63/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 64/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 65/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2017
 • 66/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 67/Hotărârea privind aprobarea finanțării și executării lucrărilor de reparații, extindere și modernizare a sistemului de iluminat public pe drumurile naționale situate în raza administrativă a orașului Săcueni, județul Bihor
 • 68/Hotărârea privind aprobarea sprijinirii cu alocarea a 50 de bonuri valorice tip carburant auto/lună în vederea bunei funcționări a autovehiculelor de intervenție aflate în dotarea Poliției Săcueni
 • 69/Hotărârea privind reparația și întreținerea a celor 4 autospeciale aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni
 • 70/Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 71/Hotărârea privind modificarea și introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 72/Hotărârea privind modificarea contractului de comodat prin act adițional încheiat cu Fundația Stântul Francisc
 • 73/Hotărârea privind trecerea din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului a unui imobil
 • 74/Hotărârea privind aprobarea închirierii unui spațiu pe turnul de apă către SC ”RCS&RDS” SRL
 • 75/Hotărârea privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul Statului Român în doemniul privat al orașului Săcueni
 • 76/Hotărârea privind trecerea unor imobile în domeniul public al orașului
 • 77/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Modernizare drumuri agricole de exploatație oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 78/Hotărârea privind apobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2016 la SC General Edilitar Construct SRL
Iunie
 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărâre privind aprobarea organizării Zilelor Orașului Săcueni în perioada 16-18 iunie 2017
 • 81/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 82/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 83/Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 84/Hotărârea privind modificarea art.2 și art.4 al Hotărârii nr.114/2015
 • 85/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Mc Mullan Eva Erzsebet
 • 86/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Kovacs Zsigmond Robert
 • 87/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Csajka Alexandru
 • 88/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Kiss Karoly
 • 89/Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 90/Hotărârea privind modificarea și introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 91/Hotărârea privind apobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni și localitățile aparținătoare în vederea întabulării în cartea funciară și trecerii în domeniul public al orașului Săcueni
 • 92/Hotărârea privind modificarea tarifelor penrtu serviciul public de salubrizare

Iulie

31.07.2017

 • 93/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 94/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 95/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 96/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 3 iulie 2017 si aprobarea executiei bugetelor pe sectiuni 2017
 • 97/Hotărârea privind modificarea si introducerea in inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 98/Hotărârea privind modificarea si introducerea in inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 99/Hotărârea privind revocarea Hotararii nr.59 din 11.11.2016
 • 100/Hotărârea privind modificarea hotararii nr.46 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea asocierii dintre orasul Sacueni ,pe de o parte si Judetul Bihor, Primaria comunei Tileagd ,pe de alta parte ,in cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L
 • 101/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 102/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 103/Hotărârea privind aprobarea trecerii unor terenuri in proprietatea publica al orasului Sacueni
 • 104/Hotărârea privind afectarea domeniului public in vederea realizarii lucrarilor specifice in cadrul proiectului 1676/2015 al AISE Oradea
 • 105/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 106/Hotărârea privind aprobarea vanzarii unui teren
 • 107/Hotărârea privind modificarea art.1 al HCL nr.73/28.11.2016
 • 108/Hotărârea privind trecerea in domeniul public al orasului Sacueni a imobilului inscris sub nr.top 3542 Sacueni in suprafata de 245 mp si a imobilului inscris sub nr.topo 4098/1 Sacueni in suprafata de 338 mp
 • 109/Hotărârea privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.20/29.07.2016
 • 110/Hotărârea privind reincadrarea angajatiilor UAT Sacueni si stabilirea coeficientilor de salarizare conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • 111/Hotărârea privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale
 • 112/Hotărârea privind concesionarea prin licitație publică a unui teren
 • 113/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I
 • 114/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Cubulcut ,județul Bihor
 • 115/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitățiile : Ciocaia și Olosig ,județul Bihor
 • 116/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor,Etapa II
 • 117/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I
 • 118/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II
 • 119/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa III
 • 120/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa IV

Septembrie

06.09.2017

 • 121/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 122/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.46/13.04.2017 privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni, pe de o parte și Județul Bihor, Primăria Comunei Tileagd, pe de altă parte, în cadrul SC Parcuri Industriale Bihor SRL și aprobarea asocierii dintre UAT Orașul Săcueni, pe de o parte și UAT Județul Bihor și UAT Comuna Tileagd, pe de altă parte în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor SRL

29.09.2017

 • 123/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 124/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 125/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 126/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 127/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 128/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 129/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 130/Hotărârea privind participarea orașului Săcueni Bihor în calitate de Partener Proiect la Programul de Cooperare INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020 la proiectul cu titlul ”Împreună fără frontiere-dezvoltare instituțională comună în localitățile GECT Poarta Europa”
 • 131/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 132/Hotărârea privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin „Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii situate pe raza orașului Săcueni”
 • 133/Hotărârea privind aprobarea trecerii a unor terenuri în domeniul privat al orașului Săcueni

Octombrie

31.10.2017

 • 134/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 135/Hotărârea privind alegerea prețedintelui de ședință
 • 136/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 137/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între d-na Rațiu Eva, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.4, bl.Z4, sc.B, ap.1, Săcueni, și d-l Kaszonyi Laszlo, titularul contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.4, bl.Z4, sc.B, ap.5, Săcueni
 • 138/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 448 pe teritoriul cadastral al orașului Săcueni
 • 139/Hotărârea privind aprobarea achiziționării de motorină pentru lucrările de Decolmatare canal C.C.8 orș.Săcueni și C.P.26 loc.Cadea
 • 140/Hotărârea privind concesionarea prin negociere directă a unui teren
 • 141/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 142/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 120 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 143/Hotărârea privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru fiecare centru de zi în parte
 • 144/Hotărârea privind înființarea unui drum în orașul Săcueni
 • 145/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 351 pe teritoriul cadastral al localității Olosig

Noiembrie

09.11.2017

 • 146/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 147/Hotărârea privind aprobarea bugetului rectificat varianta 6 pe anul 2017

16.11.2017

 • 148/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 149/Hotărârea privind întabularea drumului comunal 7 DC 156 spre Șilindru

Decembrie

18.12.2017

 • 150/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 151/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 152/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 8– decembrie 2017
 • 153/Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 în oraşul Săcueni
 • 154/Hotărârea privind aprobarea închirierii a șase fire din linia de fibra optică
 • 155/Hotărârea privind întocmirea documentației pentru înființarea unui drum public în orașul Săcueni
 • 156/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 157/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 158/Hotărârea privind menținerea contractului de închiriere nr.573/2014
 • 159/Hotărârea privind menținerea contractului de închiriere nr.5574/2014
 • 160/Hotărârea privind aprobarea prelungirii închirierii pe anul 2018, de către orașul Săcueni a unui imobil din proprietatea SC Viosocar SRL
 • 161/Hotărârea privind aprobarea planului de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat și pertru persoenele care prestează muncă în folosul comunității pentru anul 2018
 • 162/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 163/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 164/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 165/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor

28.12.2018

 • 166/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 167/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului privat al UAT oraș Săcueni
 • 168/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 169/Hotărârea privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săcueni
 • 170/Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

Ianuarie

Hot001 – aprobarea ordinii de zi.

Hot002 – privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local si a secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

Hot003 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2016

Februarie

Hot4 – privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot5 – aprobarea ordinii de zi.

Hot7 – privind stabilirea numărului asistenţilor personali

Hot8 – privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Săcueni

Hot9 – privind aprobarea documentaţiei PUZ pentru “Introducere în intravilan şi construire complex de agrement turistic” în localitatea Sânnicolau de Munte

Hot10 – privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut,Olosig, Sânnicolau de Munte”

Hot11 – privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „Modernizarea străzilor în localităţile Cadea şi Sânnicolau de Munte, jud. Bihor”

Hot12 – privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „Modernizare drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte ”

Hot13 – privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui spaţiu comercial Hot14 – aprobarea ordinii de zi.

Hot15 – privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Săcueni Hot16 – aprobarea ordinii de zi.

Hot17 – privind aprobarea expertizei valorice cu privire la intabularea unui imobil Hot18 – pivind modificarea contractului de concesiune nr.878/2001 încheiat cu SC Tre Stelle Shoes SRL Săcueni

Martie

Hot19 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hot20 – privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot21 – aprobarea ordinii de zi.

Hot22 – privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 – martie 2016

Hot23 – privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a “Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Ciocaia”

Hot24 – privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a ’’Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cubuîcut”

Hot25 – privind introducerea In inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a “Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cadea”

Hot26 – privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a “Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Sânnicolau de Munte”

Hot27 – privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri

Hot28 – privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2015 la SC General Edilitar Construct SRL

Hot29 – privind aprobarea bugetului venituri şi cheltuili pe anul 2016 Ia S C General Edililar Construct S.R.L

Hot30 – privind modificarea art 2 al hotararii 114/2015

Hot31 – privind partciparea oraşului Sâcueni ca membru în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe langâ frontiera cu Ungăria,respectiv

Hot32 – privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2016

Hot33 – privind aprobarea investiţiei: Amenajări exterioare şi CT la Grădiniţa Ciocaia respectiv reţele exterioare de apă şi canalizare

Hot34 – privind aprobarea investiţia: ’’Reabilitare căminul cultural din localitatea Cadea”

Hot35 – privind acordarea tichelelor sociale şi aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma lichelelor sociale în conformitate cu prevederile Legea nr: 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolara copiilor provenind din familii defavorizate

Hot36 – privind includerea în Strategia de Dezvoltare a oraşului Săcueni lista proiectelor de dezvoltare

Hot37 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 771 din 01.03.2011 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săeueni şi dr, Roşca Katalin Monika, medic specialist medicinii de familie la „CMI Roşca Katalin Monika”

Hot38 – privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritoriala a oraşului Săcueni în anul şcolar 2016-2017

Mai

39/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

40/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi 42/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 mai 2016

42/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 mai 2016

41/18.05.2016 Hotărârea privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gyurcsik Zoltan

43/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului orașului Săcueni pe anul 2015

44/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni, pentru anul 2015

45/18.05.2016 Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

46/18.05.2016 Hotărârea privind darea în administrare a unui teren către Consiliul Județean Bihor

47/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea proiectului POR SMIS 53441 ”Reabilitarea școlii din localitatea Cadea, jud.Bihor

48/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea amplasării și executării lucrărilor la obiectivul de investiție ”Modernizarea drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte”

49/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 18.148,15 lucrările la obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul Săcueni, jud.Bihor

50/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 333.762,00 lucrările la obiectivul de investiție ”Modernizarea drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte”, jud.Bihor

51/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 259.222,55 lucrările la obiectivul de investiție”Modernizarea străzilor în localitățile Cadea – Sânnicolau de Munte”, jud.Bihor

52/18.05.2016 Hotărârea privind preluarea în administrare a unor sectoare de drumuri

53/18.05.2016 Hotărârea privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației

54/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea Acordului de principiu pentru încheierea Acordului de parteneriat cu Asociația Euroclass Training în vederea implementării de proiecte cu finanțare europeană

55/18.05.2016 Hotărârea privind demararea unui proiect pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea bisericii catolice din orașul Săcueni

56/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea depunerii dosarului de candidatură pentru preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0220 împreună cu rezervația naturală 2184 Lacul Cicoș, asumarea angajamentului bugetar necesar pentru custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesar

Iunie

1/30.06.2016 Hotărâre privind alegerea comisiei de validare

2/30.06.2016 Hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 30.iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Săcueni

3/30.06.2016 Hotărârea privind constituirea Consiliului local al oraşului Săcueni

4/30.06.2016 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă

5/30.06.2016 Hotărârea privind alegerea viceprimarului

6/30.06.2016 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiuliului local pe principalele domenii de activitate

Iulie

7/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare

8/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

9/29.07.2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 5 – iulie 2016

10/29.07.2016 Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare

11/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei „Executare coloană electrică la grădiniţa Ciocaia” 12/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ în vederea extinderii spațiului comercial S.C. Grădina Verde S.R.L. În orașul Săcueni

13/29.07.2016 Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune

14/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea constituirii unui nou număr cadastral

15/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei ”Cercetări arheologice de diagnostic pentru lucrările de diagnostic intruziv pentru lucrarea: Modernizarea drum de legătură între Cadea şi Sânnicolau de Munte”

16/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei ”Alimentare cu energie electrică a cartierului de rromi din satul Sânnicolau de Munte”

17/29.07.2016 Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren – orş.Săcueni

18/29.07.2016 Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.91 din 30 iulie 2014 privind amenajarea unor trotuare şi indicatoare în oraşul Săcueni şi satele aparţinătoare

19/29.07.2016 Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren – loc.Cadea

20/29.07.2016 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat

21/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziţiei ”Servicii de proiectare privind reabilitarea Bisericii Romano-Catolice din Săcueni şi amenajarea unei clădiri conexe de deservire”

22/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea prelungirii şi completării Convenţiei de parteneriat nr.4459/11.09.2016 încheiat între Primăria oraşului Săcueni şi Fundaţia Creştină Diakonia

23/29.07.2016 Hotărârea privind cesionarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din autorizația de construire nr. 15 din 05.07.2016 în beneficiul titularului contractului de comodat

24/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea participării oraşului Săcueni la Programul de stimulare a reînnoirii parcului auto naţional şi asigurarea de către Primăria oraşului Săcueni a fonduri necesare achiziţionării unui autoturism

Septembrie

25/30.09.2016 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință

26/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

27/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

28/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 8 – septembrie 2016

29/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziției unei motocoase marca Stihl FS 360

30/30.09.2016 Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.50335 sub nr.top.812 Săcueni în vederea vânzării acestuia

31/30.09.2016 Hotărârea privind concesionarea prin licitație a unui teren

32/30.09.2016 Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ

33/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni, jud.Bihor”

34/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea denumirii Sălii de Sport Săcueni

35/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziției a două stații de autobuz necesare în centrul orașului Săcueni

36/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea delegării d-lui Béres Csaba – primarul oraşului Săcueni şi d-lui Csuka József-György – viceprimarul oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoland Bihor”

37/30.09.2016 Hotărârea privind desemnarea reprezentanților orașului Săcueni în Consiliul de Administrație respectiv în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară ”Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”

38/30.09.2016 Hotărârea privind alocarea sumei de 70000 lei din bugetul local pentru Parohia Reformată Olosig

39/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea asocierii la Alianţa Klímabarát Települések Szövetsége din Ungaria

40/30.09.2016 Hotărârea privind dotarea sălii de ședință cu sistem de sonorizare

41/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea efectuării documentației cu privire la programul de îmbunătățire a eficienței energetice

42/30.09.2016 Hotărârea privind reparația și întreținerea celor 4 autospeciale aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni

43/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Casa de Cultură Sânnicolau de Munte

44/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Grădinița cu program prelungit

45/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de Servicii pentru Afaceri Transfrontaliere

46/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Cubulcut

47/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Sânnicolau de Munte

48/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Cadea

49/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Ciocaia

50/30.09.2016 Hotărârea privind privind înființarea funcției contractuale de administrator public și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public la nivelul orașului Săcueni, județul Bihor

51/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea sprijinirii cu alocarea a 250 l benzină în vederea bunei funcționări a autovehiculelor de intervenție aflate în dotarea Poliției Săcueni, respectiv trecerii telefonul mobil, alocat de primărie, de pe cartela reîncărcabilă pe abonament

Octombrie

52/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

53/21.10.2016 Hotărârea privind transmiterea unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni

54/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni județul Bihor

55/21.10.2016 Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al orașului Săcueni județul Bihor

56/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Noiembrie

58/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert evaluator privitor la imobilul aflat în domeniul privat al orașului Săcueni, înscris în CF nr. 51234, 52743, 52744 Săcueni, nr.cadastral 51234, 52743, 52744 57/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

59/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni pe de o parte și Județul Bihor , Primăria Comunei Tileagd, Agenția de Dezvoltare Locală SA, pe de altă parte, în cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L

60/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

61/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

62/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

63/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

64/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

65/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 9 – noiembrie 2016 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul III 2016

66/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea planului de acțiune de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității

67/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea amplasării și construirii unui bazin didactic de înot în orașul Săcueni

68/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren

69/28.11.2016 Hotărârea privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord -Vest

71/28.11.2016 Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.50237 sub nr.cad.500237 Săcueni în vederea vânzării acestuia

72/28.11.2016 Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune

73/28.11.2016 Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni

74/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni

75/28.11.2016 Hotărârea privind dezmembrarea unui teren

77/28.11.2016 Hotărârea privind scutirea de taxa de teren la contracte de concesiune

78/28.11.2016 Hotărârea privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele orașului Săcueni în fața instanțelor de judecat

79/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea componenţei Comisiei de negociere sau licitaţie publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Săcueni, închiriere concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Săcueni, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Săcueni

80/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul local al orașului Săcueni

81/28.11.2016 Hotărârea privind încheierea unui acord de parteneriat pentru proiectul POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

82/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului proiectului POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 83/28.11.2016 Hotărârea privind privind includerea în Strategia de Dezvoltare locală lista proiectelor de dezvoltare

Decembrie

84/19.12.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
85/19.12.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 11 – decembrie 2016 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul IV 2016

Decembrie

Hot104 – aprobarea ordinii de zi.

Hot105-privind aprobarea bugetului local retificativ 2015 pe anul 2015 si aprobarea execuției bugetelor pe sectiuni pe trimestrul IV. 2015

Hot106- privind includerea pe lista de investiţii pentru anul 2016 a proiecluluCReabilitarea şcolii din localitatea Cadea, jud, Bihor”, cod SMIS 53441

Hot107-privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hot108 -privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot109 – aprobarea ordinii de zi.

Hot110 -privind validarea mandatului de consilier a d-lui Medve Francisc din formaţiunea politică UDMR

Hot111 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Consiliul Local al Oraşului Săcueni

Hot112 – privind aprobarea prelungirii închirierii pe anul 2016, de către oraşul Săcueni a unui imobil din proprietatea SC VIOSOSCAR SRL

Hot113 – privind concesionarea unui teren din incinta Pieţei agroalimentare Săcueni

Hot114 – privind modificarea actului constitutiv al SC General Edilitar Coastruct SRL

Hot115 – privind aprobarea înfiinţării staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale

Hot116 – privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA Hot117 – din 29 decembrie 2015 privind modernizarea unor străzi din oraşul Săcueni

Hot117 – din 29 decembrie 2015 privind modernizarea unor străzi din oraşul Săcueni

Hot118 – privind aprobarea planului de acţiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat şi pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunităţii pentru anul 2016

Hot119 – Privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL pe anul 2016, disponibile în oraşul Săcueni

Hot120 – privind includerea de noi activităţi în codul CAEN al SC General Edilitar Construct SRL

Dispozițiile Autorității Executive

1-171 Format PDF

172-277 Format PDF

278-366 Format PDF

1/03.01.2020 Dispoziția privind acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare personalului contractual din cadrul bibliotecii și al Căminului cultural al orașului Săcueni în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7448 din data de 31.12.2019
2/08.01.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
3/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Liliana
4/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Catalina Maria
5/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Emil
6/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Zsolt
7/08.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Varga Roman
8/08.01.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
9/08.01.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
10/10.01.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelorvpentru achiziția de lucrări:”Furnizare și montsj sistem de supravegherecvideo Oraș Săcueni”
11/10.01.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lenme, cărbuni, combustibili petrolieri
12/14.01.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Execuție lucrări amenajare laborator bucătărie și ospătar în cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Cadea”
13/14.04.2020 Dispoziția privind majorarea îndemnizației lunare a viceprimarului orașului cu 25 % pentru implementatea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
14/14.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedetreminată a d-lui Dudas Alexandru pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
15/16.01.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
16/17.01.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Mada Erika
17/17.01.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lenme, cărbuni, combustibili petrolieri
18/20.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Beldi Acs Iren pe post de îngrijitori clădiri la compartiment administrativ gospodărire deservire al Primăriei orașului Săcueni
19/20.01.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul aparatului de specialitatecal Autorității publice al orașului Săcueni la data de 17 februarie 2020
20/22.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Szocs Zsuzsanna pe post de inspector de specialitate la Compartiment implementare proiecte europene la Primăriei orașului Săcueni
21/23.01.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii ianuarie 2020
22/23.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
23/27.01.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele servicii:”Evaluare de risc pentru sistem de supraveghere la Liceul Tehnologic nr.1 Cadea”
24/27.01.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
25/27.01.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialițsi externi numiți experți cooptați în cadrul procedurii simplificate: Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni
26/28.01.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Zambo Elisabeta
27/28.01.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Budapesta din Ungaria
28/29.01.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialițsi externi numiți experți cooptați pentru obiectivul:Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”
29/30.01.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Dombi Edith
30/30.01.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
31/31.01.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
32/31.09.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
33/31.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliul local al orașului Săcueni
34/03.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Zambo Milan Damianul Zambo Milan Damian
35/03.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Varga Erik
36/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kloba Ileana
37/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Matiu Gabriela
38/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Nagy Sandor
39/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Pamela
40/10.02.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Eva
41/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zambo Ibolya
42/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szilagyi Andrea
43/10.02.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Boszormenyi Reka
44/10.02.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Rodica Simona
45/12.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Molnar Kristof Marton
46/12.02.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 28.02.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
47/13.02.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
48/13.02.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Edeleny din Ungaria
49/14.02.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați
50/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Borbely Monika
51/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Nagy Margareta
52/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Filip Adrienn Tunde
53/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Maior Ionela Georgiana
54/18.02.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
55/19.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă având ca obiect Servicii de proiectare tehnică în cadrul obiectivului de investiții ”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni”
56/19.02.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Tordas din Ungaria
57/19.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
58/20.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
59/21.02.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Elisabeta
60/21.02.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii februarie 2020
61/21.02.2020 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru alimentarea autoutilajului cu 350 l de motorină
62/21.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
63/25.02.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane adulte la încheierea actelor de dispoziție
64/25.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru închirierea unor spații pentru birouri situate în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32 în carul Centrului de Afaceri Săcueni
65/25.02.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Szucs Emeric
66/25.02.2020 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
67/25.02.2020 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Katalin Mirabela
68/25.02.2020 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
69/25.02.2019 Dispoziția privind modificarea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 28.02.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent la Primăria orașului Săcueni
70/26.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele lucrări: ”Proiectare și execuție lucrări de montarea instalație GPL”
71/26.02.2020 Dispoziția privind constituirea unei comsii de licitație prin negociere pentru concesionarea unui teren în suprafață de 500 mp, situat în orașul Săcueni, str.Crișan, nr.9/C
72/27.02.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea”
73/27.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Boszormenyi Ildiko
74/28.02.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
75/28.02.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
76/02.03.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
77/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
78/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Eva
79/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Szilvia
80/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Kanalas Robert
81/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szucs Ida Margareta
82/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Annamaria
83/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la căminul cultural din localitatea Sânnicolau de Munte”
84/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații la treptele de la muzeul din orașul Săcueni”
85/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele în oraș Săcueni, județul Bihor”
86/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente vestiar baza sportivă din oraș Săcueni”
87/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Construirea stație de autobuz în orașul Săcueni”
88/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la stația de pompare apă din orașul Săcueni”
89/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă având ca obiect Lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Realizare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
90/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Horvath Claudia
91/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Horvath Klaudia
92/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
93/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Lakatos Elisabeta
94/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-lui Hendre Andras
95/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Hendre Andras
96/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balazs Ștefan
97/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Balazs Ștefan
98/05.03.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
99/09.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumei necuvenite ajutorului social d-lui Varga Roman
100/09.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Varga Roman
101/09.03.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
102/10.03.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Balazs Sandor ca funcționar public definitiv
103/12.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni
104/13.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balogh Klara
105/13.03.2020 Dispoziția privind împuternicirea personalului din din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni de a constata și aplica contravențiile și sancțiunile prevăzute de OUG nr.97/2005
106/13.03.2020 Dispoziția privind desemnarea comisiei de distrugere a actelor de identitate, a cărților de alegător și a carnetelor de cărți de identitate provizorii, respectiv constatarea rebuturilor rezultate din activitatea specifică de operare-prelucrare date personale în vederea producerii cărților de identitate și a cărților de alegător din cadrul S.P.C.L.E.P. Săcueni
107/13.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei orășenești Săcueni, pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020
108/10.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balogh Klara
109/16.03.2020 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Balla Imre
110/16.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Balogh Andras
111/16.03.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii martie 2020
112/16.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru recepția a sortimentelor de piatră, pentru contractul ce are ca obiect:”Achiziție piatră pentru oraș Săcueni și satele aparținătoare”
113/16.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan

114/17.03.2020 Dispoziția privind aprobarea închiderii pieței din orașul Săcueni
115/18.03.2020 Dispoziția privind revocarea dispoziției cu nr.73 din 27.02.2020 ajutorului social d-nei Boszormenyi Ildico
116/23.03.2020 Dispoziția privind desemnarea persoanelor grupului de lucru dincadrul UAT Săcueni care se ocupă cu problemele legate de prevenirea răspândirii coronavirus Covid 19
117/25.03.2020 Dispoziția privind constituirea unei echipe de voluntari și desemnarea persoanelor responsabile cu coordonarea echipei de voluntari
118/26.03.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
119/30.03.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
120/31.03.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata determinată a d-nei Vasadi Timea Andrea pe post de referent la Serviciul de alimentare domeniul public privat și spații verzi al Primăriei orașului Săcueni
121/01.04.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru preluarea produselor: ”Achiziție tablete pentru UAT Săcueni”
122/07.04.2020 Dispoziția privind recuperarea și modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zaslati Brigitta
123/08.04.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balla Imre
124/09.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reabilitare clădire Primărie Săcueni”
125/14.04.2020 Dispoziția privind desemnarea unor salariați ca responsabili în vederea întocmirii documentelor necesare la actualizarea cărților funciare ale UAT Săcueni
126/14.04.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
127/16.04.2020 Dispoziția privind reluarea procedurii de atribuire de Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.SCN1060346/13.12.2019
128/21.04.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Angela
129/21.04.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Juliana
130/21.04.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
131/21.04.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Eva
132/21.04.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii aprilie 2020
133/22.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală pentru următoarele lucrări: ”Înființarea unui parc de agrement în orașul Săcueni”
134/23.04.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, localitatea Cadea, județul Bihor, România”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.1065699/24.03.2020
135/24.04.2020 Dispoziția privind nominalizarea salariaților care răspund de utilajele și acipamentele pentru întreținerea spațiilor verzi publice ale UAT Oraș Săcueni
136/24.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați
137/24.04.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
138/24.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor calamităților naturale pe raza UAT Oraș Săcueni

139/30.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect Serviciilor de: ”Proiectarea sistem de supraveghere la Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL Nr.98/31.07.2019
140/04.05.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatei Hoduț Valentina Denisa Maria
141/05.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privins execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele din localitatea Sânnicolau de Munte”
142/05.05.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Magdolna
143/05.05.2020 Dispoziția privind numirea Comisiei de Verificare și Validare decont–raporturi intermediare/finale în domeniul finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Oraș Săcueni pentru activităţi nonprofit de interes general
144/18.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni în cadrul obiectivului de investiții:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe aflate în proprietatea UAT Săcueni”
145/21.05.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
146/21.05.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii mai 2020
147/26.05.2020 Dispoziția privind reluarea procedurii de atribuire de Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.SCN1060346/13.12.2019
148/27.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul: ”Furnizarea de combustibil lichid, motorină, pentru alimenterea utilajelor și autoturismelor, care formează parcul auto al orașului Săcueni”
149/27.05.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
150/28.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrările de:”Așternere covor asfaltic de întreținere 1,2 km – Orașul Săcueni
151/28.05.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
152/29.05.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
153/04.06.2020 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szabo Valentin
154/04.06.2020 Dispoziția privind nominalizarea salariaților care sunt ressponsabili pentru verificarea temperaturii angajațiilor și a tuturor persoenelor care intră în clădirea Primăriei orașului Săcueni
155/09.06.2020Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru local POAD
156/10.06.2020Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție: Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni în cadrul obiectivului de investiții: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de scoli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni” respectiv lot 6 Sistem de supraveghere video”
157/10.06.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
158/15.06.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Attila
159/15.06.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Roxana Mariana
160/15.06.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Maria
161/15.06.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reparații curente trotuare din localitatea Săcueni”
162/15.06.2020 Dispoziția cu privire la instituirea serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Săcueni în caz de iminență a producerii unor situații de urgență
163/16.06.2020 Dispoziția privind desemnarea experților externi cooptați pentru obiectivul: Proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul: ”Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, Județul Bihor”, pentru procedura inițiaprin anunț de participare simplificat nr.SCN1064568, publicat în SEAP în data de 05.03.2020
164/19.06.2020 Dispoziția privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Szell Andrea Gizella având funcția de inspector I, grad profesional superior în cadrul compartimentului cadastru al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
165/22.06.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Lakatos Ida
166/22.06.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balazs Anna Julianna
167/22.06.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iunie iunie 2020
168/22.06.2020 Dispoziția privind numirea unui membru din partea Oraș Săcueni în comisia de recepție finală la expirarea perioadei de garanție pentru lucrările de construcții efectuate la ”Grădinița Ciocaia cu program normal cu 2 săli de grupă, Săcueni”
169/24.06.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
170/24.06.2020 Dispoziția privind numirea unui membru din partea Oraș Săcueni în comisia de recepție a lucrărilor de relocare utilități-apa curentă și ape uzate din cadrul Variantei de Ocolire Săcueni
171/26.06.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei orașului Săcueni pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

172/06.07.2020 Dispoziția privind alcătuirea unei comisii de verificare a dosarelor privind acordarea ajutoarelor de urgență
173/06.07.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publica al orașului Săcueni la data de 3 august 2020
174/06.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Lucrări de decolmatare și reprofilare șanțuri pe raza administrative a UAT Oraș Săcueni”

175/13.07.2020 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 14 iulie 2020 – 17 iulie 2020
176/13.07.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

177/14.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 2 – tractoraș de tuns gazon – 1 buc”
178/14.07.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție

179/16.07.2020 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Agyi Izaura

180/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Szilagyi David- Norbert
181/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Szilagyi Pavel-Zoltan
182/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minora Szilagyi Aniko
183/20.07.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Rezmuves Erzsebet
184/20.07.2020 Dispoziția privind rectificarea actului de naștere al numitei Szabău Emilia

185/21.07.2020 Dispoziția privind costituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.9 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
186/21.07.2020 Dispoziția privind costituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.7 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1

187/23.07.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iulie 2020
188/23.07.2020 Dispoziția privind expirarea prioadei de stagiu a d-nei Szocs Zsuzsanna și încadrarea în funcția de inspector de specialitate gradul II

189/27.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Racordare la rețeaua electrică a bazxinului didactic de înot”

190/28.07.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
191/28.07.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
192/28.07.2020 Dispoziția privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 – Săcueni pentru alegerile locale din 27.septembrie 2020

193/29.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Balazs Vivien-Ildiko
194/29.07.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
195/29.07.2020 Dispoziția privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”

196/31.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect:”Reparații curente Primărie Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020

197/03.08.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.5 a bugetului local din anul 2020

198/04.08.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Dormany Beata
199/04.08.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Olah Marton Csaba

200/06.08.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

201/07.08.2020 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni

202/10.08.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc mediatorului sanitar Hendre Erzsebet

203/11.08.2020 Dispoziția privind revocarea doamnei Bede Maria având calitatea de președinte cu drept de vot, din cadrul comisiei de evaluare pentru obiectivul: ”Proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul: ”Reabilitare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”, și desemnarea domnului Csuka Jozsef Gyorgy viceprimar, în calitate de președinte cu drept de vot, în cadrul comisiei de evaluare
204/11.08.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați

205/12.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect: ”Reparații curente trotuare din orașul Săcueni” în baza Acordului de partenetiat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
206/12.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de nedociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 5 – Mobilier
207/12.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de nedociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 3 – Jocuri educative

208/13.08.2020 Dispoziția privind constituirea comiei de recepție a obiectivului de investiție, conform procedurii simplificate ”Furnizare produse pentru dotarea Liceului Tehnologic nr.1 Cadea în cadrul obiectivului de investiții: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, localitatea Cadea, județul Bihor, România” – lot 2 – Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi și pentru sufragerie”
209/13.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 4 – Echipamente IT”

210/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Juliana
211/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Melinda Eniko
212/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Milotai Izabella
213/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Ibolya
214/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Elisabeta
215/21.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Lucrări de terasamente în intravilanul orașului Săcueni(str.Dunării)”

216/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție pentru achiziția directă a materialelor conform proiect ”Împreună suntem puternici”
217/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a halelor din incinta incubatorului de afaceri din Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF nr.55703, nr.cad.55703-C2
218/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea unui teren intravilan în incinta incubatorului de afaceri, suprafața de 550 mp, înscris în CF nr.55704, având nr.cadastral 55704 situat în oraș Săcueni
219/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea unui teren în suprafață de 8248 mp, înscris în CF nr.54289 având nr.cadastral 54289, sat Cubulcut, oraș Săcueni

220/25.08.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă a unui anunț de participare:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietea UAT Săcueni, respectiv lot 1- Echipamente de sudură”
221/25.08.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent luni august 2020
222/25.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
223/25.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Juliana
224/25.08.2020 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Săcueni, județul Bihor, alegerea autoritpților administrației publice locale din 27.septembrie 2020

225/26.08.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
226/27.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Amenajare teren fitness în aer liber în Oraș Săcueni” și ”Achiziționare echipamente pentru loc de joacă în oraș Săcueni”
227/28.08.2020 Dispoziția privind desemnarea unor salariați din cadrul UAT Oraș Săcueni în comisii la Parcuri Industriale Bihor SA

228/31.08.2020 Dispoziția privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
229/04.09.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

230/14.09.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:
231/14.09.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
232/14.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Liliana

233/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Catalina Maria
234/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Emil
235/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Zsolt

236/17.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Construire gard în localitatea Ciocaia oraș Săcueni”

237/18.09.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
238/18.09.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
239/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Erika Csilla
240/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Elisabeta Margareta
241/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica
242/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica

243/21.09.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Viorica
244/21.09.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent luni septembrie 2020

245/23.09.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
246/23.09.2020 Dispoziția privind desemnarea unui salariat din cadrul UAT Oraș Săcueni în grupul de lucru pentru derularea SNSPVPA
247/23.09.2020 Dispoziția privind interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice în ziua votării 27 septembrie 2020 pe o distanță de 500 metri în jurul spațiilor de protecție ale secțiilor de votare de pe raza orașului

248/25.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Extindere rețea iluminat public în Sânnicolau de Munte”

249/28.09.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
250/28.09.2020 Dispoziția privind numirea d-nei Kovacs Gabriela-Cristina ca funcționar public definitiv
251/28.09.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Boloș Gheorghe-Alexandru ca funcționar public definitiv
252/28.09.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eszter Erzsebet

253/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor privind lucrarea ”Reparații grupuri sanitare în incinta școlii cu clasele I-VIII str.Libertății, nr.33”
254/30.09.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.7 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii din anul 2020
255/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Achiziționarea unei centrale termice pentru Școala Gimnazială ”Toldy” Sânnicolau de Munte” în baza Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor și UAT Oraș Săcueni
256/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a obiectivului de investiție, conform procedurii simplificate ”furnizare și montaj de supraveghere video oraș Săcueni”

257/05.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-nei Kerekes Terezia
258/06.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de:”Execuție lucrări de decolmatare și reprofilare șanț în orașul Săcueni”
259/07.10.2020 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szabo Csongor

260/12.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Szabo Csongor
261/12.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.11.2020 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni

262/14.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Varga Aliz-Dorina
263/15.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepția a bunurilor/prdeare primirea cumpărărilor directe ce are ca obiect:”Achiziționarea unei centrale termice pentru Școala Gimnazială Toldy Sânnicolau de Munte” în baza acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
264/16.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Construire gard localitatea Ciocaia oraș Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
265/16.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei evaluarea ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Reparații infrastructura drum comunal și amenajare acostamente 0,50 m (lungime totală 1279 m x 2 = 2558 m) oraș Săcueni”

266/19.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă d-nei Antal Noemi
267/19.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă d-nei Palfi Noemi

268/20.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Varga Istvan Lucian
269/20.10.2020 Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D.
270/20.10.2020 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Palfi Noemi în funcția de consilier personal al primarului
271/20.10.2020 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Antal Noemi în funcția de consilier personal al primarului
272/20.10.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
273/20.10.2020 Dispoziția privind numirea managerului de proiect în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
274/20.10.2020 Dispoziția privind numirea expertului grup țintă în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
275/20.10.2020 Dispoziția privind numirea asistentului manager în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
276/20.10.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului financiar în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
277/20.10.2020 Dispoziția privind numirea expertului informare și publicitate în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

278/22.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Toth Botond
279/23.10.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
280/26.10.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii octombrie 2020
281/26.10.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Istvandi Ibolya
282/26.10.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Balazs Ștefan
283/27.10.2020 Dispoziția privind reînnoirea Dispoziției nr.239 din 09.05.2017 pentru delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă conform mandatului actual al domnului primar
284/27.10.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților autorizate pentru semnarea documentelor de încasări și plată
285/27.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Reparații infrastructura drum comunal amenajare acostamente 0,50 m (lungime totală 1279 m x 2 = 2558 m”
286/27.10.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
287/28.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:”Lucrări de reparații drumuri cu mixture asfaltică la cald BA16- zona UAT oraș Săcueni”
288/28.10.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
289/28.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Reparații la drum cominal DC 13 (așternere covor asfaltic)”
290/30.10.2020 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în orașul Săcueni, județul Bihor, alegerea pentru Senat și Camera Deputaților în anul 2020
291/02.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Execuție lucrări de amenajare la casa de cultură din loc.Săcueni, în cadrul obiecrivului de investiție ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
292/03.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheiarea actelor de dispoziție
293/04.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare
294/04.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 08.12.2020 pentru ocuparea uni post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
295/05.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
296/05.11.2020 Dispoziția pentru modificarea dispoziției nr.227 din 28.08.2020 privind desemnarea unor salariați din cadrul UAT Oraș Săcueni în comsii la Parcuri Industriale Bihor SA
297/09.11.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Biro Andrei-Zoltan ca funcționar public definitiv
298/10.11.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Guba-Kerekes Zsuzsa pe post de bibliotecar la Compartiment bibliotecă al orașului Săcueni
299/10.11.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Albert Sandor Norbert pe post de muncitor necalificat la Primăria orașului Săcueni
300/11.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, conform achiziție directe ”Achiziția de materiale de protecție precum și substanțe dezinfectante conform proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei Covid-19”
301/12.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
302/12.11.2020 Dispoziția privind constituirea comeiei de recepție a produselor/predare-primire a cumpărărilor directe ce are ca obiect:”Achiziționare marcaj prin pavaj tactil pentru UAT Oraș Săcueni”
303/12.11.2020 Dispoziția privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral al secțiilor de votare, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru senat și Camera Deputaților din anul 2020
304/13.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.10 din cadrul Incubatorului de afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
305/16.11.2020 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni
306/16.11.2020 Dispoziția privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectului ”Eficientizarea sestemului de iluminat public a orașului Săcueni” numită prin dispoziția nr.228 din 31.08.2020
307/18.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
308/18.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reparații la drum comunal DC 13 (asternere covor asfaltic)
309/18.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru preluarea produselor: ”Achiziție tuburi din beton armat”
310/19.11.2020 Dispoziția privind aprobarea chelruielilor de înmormântare a decedatului Balogh Cornelia-Melinda
311/20.11.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Ileana
312/20.11.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eva
313/20.11.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balogh Cornelia Melinda
314/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Angyal Margareta
315/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Ibolya
316/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii noiembrie
317/20.11.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept a contractului individual de muncă a d-lui Peter Zoltan
318/20.11.2020 Dispoziția privind numirea d-nei Ardelean Carmen Marta ca funcționar public definitiv
319/23.11.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.8 a bugetului local din anul 2020
320/23.11.2020 Dispoziția privind privind constituirea comisiei de inventariere generala a elementelor de activ si pasiv aflate in proprietatea publica si privata al orasului Sacueni pe anul 2020
321/23.11.2020 Dispoziția privind privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Makai Annamaria
322/23.11.2020 Dispoziția privind privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Brigitta
323/23.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
324/23.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
325/24.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Dombi Edith
326/25.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la testarea organizată în data de 04.12.2020 pentru ocuparea postului de muncitor calificat
327/25.11.2020 Dispoziția privind numirea managerului de proiect în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
328/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului de achiziții în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
329/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului tehnic în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
330/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului de informare și publicitate în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
331/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului juridic în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
332/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului financiar în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
333/26.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a produselor, conform achiziție directe ”Achiziția de materiale de protecție precum și substanțe dezinfectante conform proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei Covid-19”
334/02.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul :”Reparații curente trotuare din orașul Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69&20.07.2020
335/03.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social
336/03.12.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
337/04.12.2020 Dispoziția cu privire la modificarea contractului individual de muncă al numitului Albert Sandor Norbert
338/04.12.2020 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la sediul secțiilor de votare
339/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional asistent în cadrul compatimentului evidență și plată beneficii de asistență socială la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Kovacs Gabriela Cristina
340/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional principal în cadrul compatimentului autoritate tutelară și monitorizare persoane cu handicap, asistenți personali la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Toth Adrienn Tunde
341/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional asistent în cadrul compatimentului servicii sociale la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Maior Ionela Georgiana
342/04.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat suoerior a unor salariați
343/04.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, județul Bihor”
344/09.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Întreținere curentă drum comunal modernizat DC13, orașul Săcueni, județul Bihor” și ”Pietruire drum comunal DC5, Săcueni-Cherechiu”
345/10.12.2020 Dispoziția privind alocarea secvențelor de numere pentru înregistrarea corespondenței între registrele de intrare-ieșire ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni pentru alul 2021
346/11.12.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei Zaslati Brigitta
347/11.12.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Balogh Ferencz în funcția de șef serviciu administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
348/14.12.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparaatului de specialitate al autorității publice al orașului Săcueni la data de 21 ianuarie 2021pentru ocuparea unei funcții publice vacante
349/15.12.2020 Dispoziția privind covocarea Consiliului local al orașului Săcueni
350/15.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.5 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
351/16.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii decembrie 2020
352/17.12.2020 Dispoziția privind covocarea Consiliului local al orașului Săcueni
353/17.12.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
354/21.12.2020 Dispoziția privind rectficarea varianta nr.10 a bugetului local din anul 2020
355/21.12.2020 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al UAT Orașul Săcueni
356/21.12.2020 Dispoziția privind nominalizarea Consilierului de etică și Responsabilului cu gestionarea Registrului Funcțiilor sensibile în cadrul UAT Orașul Săcueni
357/21.12.2020 Dispoziția cu privire la încetarea raportului de serviciu a d-nei Beldi Erika inspector la compartimentul de impozite și taxe al Primăriei orașului Săcueni
358/21.12.2020 Dispoziția privind constiruirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 – km–13+036, oraș Săcueni”
359/21.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei diplome și al unui premiu familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020
360/30.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Zambo Ilona Maria
361/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
362/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
363/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
364/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Boros Imre
365/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Haznosi Sandor Ferencz
366/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatei Meszaros Emoke Ildiko

1-236 Format PDF

237-445 Format PDF

1/04.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
2/07.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
3/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Varga Petre
4/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
5/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social
6/07.01.2019 Dispoziția privind repunerea și modificarea ajutorului social d-nei Balog Pirosca
7/07.01.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Balog Elisabeta
8/07.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 04.02.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
9/07.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 18.01.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
10/09.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
11/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Juliana
12/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Maria
13/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
14/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Claudia Maria
15/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Alexandru
16/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szabo Renata
17/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Annamaria
18/14.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 15.02.2019 pentru ocuparea unor post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
19/14.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 15.02.2019 pentru ocuparea unor post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
20/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Eszter Aliz
21/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Nagy Eva
22/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Hamza Eszter
23/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Nagy Eva
24/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Lakatos Ștefan Albert
25/15.01.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-nei Racz Anita ca urmare a acordul părților
26/15.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Erzsebet Eva
27/18.01.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Boros Janos ca urmare a acordul părților
28/18.01.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional superior a funcționarului public Rusneac Mihai Vasile
29/14.01.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional superior a funcționarului public Kovacs Melinda
30/21.01.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Maior Ștefan pe post de muncitor calificat la Serviciul administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
31/22.01.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Varadi Endre pe post de muncitor necalificat I la compartiment administratic, gospodărire deservire al orașului Săcueni
32/22.01.2019 Dispoziția privind modificarea art.2 la dispoziția primarului nr.447/03.12.2018 privind acordarea îndemnizației de hrană
33/22.01.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Zsolt
34/22.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Odon
35/22.01.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Giurgiu Florentina
36/22.01.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii ianuarie 2019
37/25.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
38/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
39/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
40/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
41/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
42/31.01.2019 Dispoziția privind numirea temporară în funcția publică de șef serviciu a d-nei Bocor Andrea
43/01.02.2019 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorătății publice al orașului Săcueni la data de 5 martie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
44/01.02.2019 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorătății publice al orașului Săcueni la data de 5 martie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
45/05.02.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Fodor Karoly Tamas ca urmare a acordului părților
46/05.02.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Fodor Karoly Tamas pe post de inspector de specialitate gradul II la Serviciul administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
47/06.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
48/07.02.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Farkas Monika Iutka
49/07.02.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
50/07.02.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monika
51/07.02.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Bokor Ferencz pe post de muncitor necalificat la Compartiment administratic, fospodărire deservire al orașului Săcueni
52/08.02.2019 Dispoziția privind desemnarea d-lui Fodor Karoly Tamas – inspector de specialitate să îndeplinească și atribuțiile de manager de transport
53/08.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
54/08.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
55/11.02.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-nei Turdean Eva și încadrarea în funcția de asistent medical
55/15.02.2019 Dispoziția privind modificarea contractului individual de muncă al numitului Nagy Botond
56/18.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
58/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
59/19.02.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
60/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zambo Etelca
61/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Giurgiu Florentina
62/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Rezmuves Zoltan
63/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Rezmuves Zoltan
64/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Covaciu Elena
64/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Varga Petre
66/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Varga Petre
67/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Covaciu Elena
68/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Horvath Etelka
69/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Iren
70/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Varga Catalina Maria
71/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Catalina Maria
72/15.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Horvath Gyula TiborDispoziția privind recuperarea sume
73/15.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Horvath Gyula Tibor
74/15.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balog Ileana
75/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumei necuvenite ajutorului social d-nei Balog Ileana
76/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Hamza Iren
77/22.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Carmen
78/22.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Hendre Carmen
79/22.02.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei
80/22.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii februarie
81/22.02.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
82/22.02.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii cu privire la inventarierea bunurilor mobile din urma demolării Căminului Cultural
83/05.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
84/06.03.2019 Dispoziția privind desemnarea unui responsabil cu urmărirea în timp a construcției: sediu primărie, str.Libertății, nr.1
85/06.03.2019 Dispoziția privind constituirea comitetului de secutitate și sănătate în muncă
86/08.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector debutant în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Oraș Săcueni a domnului Balazs Sandor
87/08.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector superior în cadrul compartimentului registru agricol a doamnei Tobor Uszkai Ildiko Agnes
87/11.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisie de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în orașul Săcueni”
89/11.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisie de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
90/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
91/12.03.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
92/12.03.2019 Dispoziția privind acoradrea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Esmeralda
93/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balazs Lajos
94/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Zambo Eszter
95/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
96/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Balazs Minadora
97/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balazs Minadora
98/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balai Attila Ignacz
99/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Balai Attila Ignacz
100/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d- nei Boszormenyi Eva
101/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Boszormenyi Eva
102/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
103/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Ieremias Hajnal
104/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Rezmuves Maria
105/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Rezmuves Maria
106/13.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
107/14.03.2019 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szucs Emeric
108/15.03.2019 Dispoziția privind modificarea componenței comisiei de recepție parțială privind lucrarea ”Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sînnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
109/18.03.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Beres Maria Andrea pe post de muncitor necalificat la Compartiment piețe, târguri al orașului Săcueni
110/19.03.2019 Dispoziția cu privire la modificarea contractului individual de muncă al numitului Bokor Ferencz
111/20.03.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 23.04.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
112/20.03.2019 Dispoziția privind delegarea unor atribuții salariatului Muranyi Attila având funcția de șofer la UAT Săcueni
113/20.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii cu privire la inventarierea bunurilor mobile din urma reabilitării Căminului cultural
114/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Maria
115/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Jeremias Etelka
116/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Elisabeta
117/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Attila
118/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Florica
119/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
120/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Dombi Edih
121/21.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
122/22.03.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii martie 2019
123/22.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
124/22.03.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Fuzesi Monika pe post de inspecor de specialitate la Compartiment implementare proiecte europene
125/25.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ileana
126/25.03.2019 Dispoziția privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de șef serviciu contabilitate a d-nei Bocor Andrea
127/25.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de șef serviciu a d-nei Bocor Andrea
128/25.03.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în orașul Săcueni
129/28.03.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Angyal Gyorgy
130/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
131/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Mariana Pamela
132/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ferencik Claudia Krisztina
133/01.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Hamza Ștefan
134/01.04.2019 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale de afișaj pentru alegerea pentru Parlamentul European – 26.mai 2019
135/03.04.2019 Dispoziția privind privind desemnarea salariațilorcare pleacă în delegație în localitatea Munchen din Germania
136/03.04.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Rezmuves Zoltan
137/03.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Vasadi Irma Nadia
138/03.04.2019 Dispoziția privind actualizarea delimitării secției de votare nr.196 din oraș Săcueni, județul Bihor
139/04.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Varga Tiberiu
140/04.04.2019 Dispoziția privind concocarea Consiliului local al orașului Săcueni
141/05.04.2019 Dispoziția privind suspendarea ajutorului social a-nei Varga Matisan Florica
142/08.04.2019 Dispoziția privind concocarea Consiliului local al orașului Săcueni
143/10.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Hendre Maria
144/10.04.2019 Dispoziția privind delegarea unui reprezentant al Primăriei orașului Săcueni în Consiliul de Administrație a Liceului Teoretic ”Petofi Sandor” Săcueni
145/11.04.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Egeresi Zsigmond
146/11.04.2019 Dispoziția cu privire aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a ”Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020”, a Planului de integritate la nivelul U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare și desemnarea responsabilului de coordonarea și implementarea Planului de integritate
147/11.04.2019 Dispoziția privind numirea responsabilului cu Registrul Funcțiiloe sensibile în cadrul UAT Orașul Săcueni
148/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Demian Ecaterina
149/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan
150/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Gyongyi
151/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Eva
152/12.04.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii aprilie 2019
153/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Agnes
154/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Boszormenyi Eniko
155/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kalo Hajnal
156/15.04.2019 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de minitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul UAT orașul Săcueni
157/15.04.2019 Dispoziția privind completarea Dispoziției nr.104 din 05.noiembrie 2001
158/16.04.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
159/17.04.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
160/22.04.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat zuiperior a unor salariați
161/24.04.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
162/24.04.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Feher Imre Istvan pe post de muncitor necalificat la Primăria orașului Săcueni
163/02.05.2019 Dispoziția privind aprobrea asigurării combustibilului necesar pentru profilarea și nivelarea drumurilor din Ciocaia
164/02.05.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Kovari Sandor
165/02.05.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
166/08.05.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Csomakozi Tamara
167/08.05.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Horvath Eva
168/09.05.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Munchen din Germania
169/15.05.2019 Dispoziția privind desemnarea responsabilului cu ALOP (angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor) în cadrul UAT orașul Săcueni
170/15.05.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
171/17.05.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
172/20.05.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Varga Florica
173/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
174/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Bala Renata Beata
175/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nai Balog Pirosca
176/20.05.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii mai 2019
177/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Balai Attila Ignacz
178/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Erzsebet Agnes
179/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Annamaria
180/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Rozalia
181/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Mindrut Katalin Angela
182/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Gyula Tibor
183/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Boby
184/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szilagyi Ibolya Veronika
185/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Adela
186/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Vig Exmeralda Kinga
187/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Iuliu Simon
188/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Anabela
189/23.05.2019 Dispoziția privind delegarea unor atribuții și modificarea fișei postului salariatului Guba Iosif – inspector protecția civilă în cadrul compartimentului protecția civilă
190/23.05.2019 Dispoziția privind inetrzicerea comercializării băuturilor alcoolice în ziua votării – 26.mai 2019 pe o distanță de 500 metri în jurul spațiilor de protecție ale sețiilor de votare de pe raza orașului
191/27.05.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru procedură de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului ce are ca obiect ”Furnizarea de combustibil lichid, motorină pentru alimentarea utilajelor și autoturismelor care formează parcul auto al orașului Săcueni”
192/29.05.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Stan Rodica
193/03.06.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru procedura simplificată în vederea atribuirii contractului de lucrări care are ca obiect ”Proiectare și execuție rest de executat pentru obiectiv – Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
194/03.06.2019 Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral la nivelul orașului Săcueni
195/11.06.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
196/12.06.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptațimpentru obiectivul:”Proiectare și execuție rest de executat pentru obiectiv – Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
197/13.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Szilagyi Ludovic
198/13.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Zambo Maria
199/13.06.2019 Dispoziția privind repunerea ajutorului social d-nei Balazs Maria
200/14.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Farkas Monika Iutka
201/18.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
202/18.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
203/18.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
204/19.06.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
205/19.06.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iunie 2019
206/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Alexandru
207/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Jozsef Sandor
208/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Alexandru
209/21.06.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Varga Emma Ecaterina
210/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Orosz Izaura Gyongyi
211/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
212/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
213/26.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
214/26.06.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: Proiectare și execuție lucrări de construire în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
215/27.06.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 28.06.2019 – 16.07.2019
216/27.06.2019 Dispoziția cu privire la instituirea serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Săcueni în caz de iminență a producerii unor situații de urgență
217/27.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Mindrut Katalin Angela
218/28.06.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Csomakozi Tunde pe post de asistent personal
219/28.06.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii de negociere privind comncesionarea a două terenuri pentru construire case familiale
220/28.06.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Nyiradony din Ungaria
221/02.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
222/04.07.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Caralina Maria
223/04.07.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările:”Execuție lucrări deviere rețea apă și canalizare în zona casei de cultură, str.Libertății, nr.18/A”
224/04.07.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările:”Desfundare mecanică a șanțurilor (inclusiv transport) pentru UAT oraș Săcueni”
225/12.07.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
226/15.07.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciurchelea Timea
227/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
228/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Erzsebet Eva
229/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Sarkadi Rozalia
230/16.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
231/16.07.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
232/17.07.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 18.07.2019 – 24.07.2019
233/18.07.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-lui Balla Imre
234/18.07.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Balla Imre
235/18.07.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Balla Imre
236/18.07.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iulie 2019

237/23.07.2019 Dispoziția privind numirea consilierului de etică în cadrul U.A.T. Orașul Săcueni
238/25.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
239/26.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
240/30.07.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Gergely Sandor ca urmare a acordului părților
241/01.08.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de consilier achiziții publice
grad profesional asistent în cadrul compartimentului achiziții publice a doamnei Dormany Beata
242/02.08.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de secretar general al U.A.T. Săcueni a doamnei Galamb Gabriela
243/02.08.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 5 – 16.august 2019
244/02.08.2019 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni
245/05.08.2019 Dispoziția pentru numirea membrilor grupului de Coordonare (Taskforse) pentru incluziunea romilor, prin programul ROMACT
246/05.08.2019 Dispoziția privind nominalizarea membrilor echipei mobile de intervenție în cazul violență domestică
247/05.08.2019 Dispoziția privind actualizarea Dispoziției nr.63/14.03.2018 privind componența comitetului local pentru situații de urgență
248/09.08.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Szabo Jazmin Csilla
249/09.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publice al orașului Săcueni la data de 23.septembrie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
250/09.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 16.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
251/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
252/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
253/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
254/12.08.2019 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului
255/14.08.2019 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru autoutilitara frigofifică
256/14.08.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii pentru monitorizare proiectelor în derulare la nivelul UAT oraș Săcueni
257/19.08.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-lui Nagy Botond și încadrarea în funcția de referent gradul I
258/20.08.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei domnului Hamza Iuliu Simon
259/20.08.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Rezmuves Zoltan
260/20.08.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Lakatos Stefan Albert
261/21.08.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Monika
262/22.08.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii august 2019
263/22.08.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
264/30.08.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Kis Mihai
265/30.08.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
266/03.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
267/06.09.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Gyermely din Ungaria
268/06.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Zambo Alexandru
269/09.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările: ”Construire bază sportivă în oraș Săcueni jud.Bihor”
270/11.09.2019 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Palfi Noemi în funcția de consilier personal al primarului
271/13.09.2019 Dispoziția privind suspendarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
272/13.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publice al orașului Săcueni la data de 22 octombrie 2019 pentru ocupareaunor funcții publice vacante
273/13.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.10.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
273/13.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Florica
275/16.09.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor privind achiziția de lucrările:”Întreținere curentă drum comunal modernizat-DC 13, orașul Săcueni, județul Bihor”
276/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-nei Hamza Iren
277/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
278/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eszter-Erzsebet
279/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eva
280/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Eva
281/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
282/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numiei Hamza Eszter Aliz
283/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Magdalena
284/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Erika Csilla
285/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Elisabeta Margareta
286/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica
287/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bala Renata Beata
288/17.09.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
289/18.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilorprivind lucrarea:”Desfundare mecanică a șanțurilor și a rogolelor carosabile în orașul Săcueni și satele aparținătoare”
290/18.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
291/18.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
292/18.09.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
293/18.09.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Kiss Zoltan pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
294/19.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
295/19.09.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minora Hamza Denisa Rebeca
296/20.09.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
297/20.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrările:”Asternere covor asfaltic de întreținere 1,2 km orașul Săcueni”
298/23.09.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Budapest din Ungaria
299/24.09.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Eszter Erzsebet
300/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
301/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
302/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
303/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Balogh Liliana
304/24.09.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
305/24.09.2019 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Săcueni, județul Bihor, pentru Alegerea Președinetui României – 2019
306/24.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Matisan Florica
307/24.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliul local al orașului Săcueni
308/25.09.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Szilagyi Maria
309/25.09.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii septembrie 2019
310/25.09.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-nei Kovacs Gabriela Cristina ca urmare a acordului părților
311/25.09.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector debutant în cadrul Direcției de asistență socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Kovacs Gabriela Cristina
312/25.09.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Dombi Erzsebet
313/25.09.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inpector debutant în cadrul compartimentului registru agricol a Primăriei orașului Săcueni a domnului Bolos Gheorghe Alexandru
314/30.09.2019 Dispoziția privind constituirea unei comsie de evaluare a ofertelor, la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
315/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Monika
316/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
317/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
318/01.10.2019 Dispoziția privind constuirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea:”Reparații curente la Căminul Cultural din localitatea Sânnicolau de Munte”
319/01.10.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-rei Fuzesi Monika și încadrarea în funcția de inspestor de specialitate gradul II
320/01.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
321/01.10.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Matisan Florica
322/01.10.2019 Dispoziția privind majorarea indemnizației lunare a primarului orașului cu 25 % pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
323/02.10.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Petre
324/02.10.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
325/02.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru recepția sortimentelor de piatră pentru contractul ce are ca obiect:”Achiziție piatră pentru oraș Săcueni și satele aparținătoare
326/04.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 30.10.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
327/08.10.2019 Dispoziția privind acoperirea cheltuielilor de perfecționare a funcționarilor publici
328/10.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect:Servicii de arhivare a documentelor Liceului Tehnologic, nr.1 Cadea în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL NR.98/31.07.2019
329/10.10.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminata a d-lui Kun Robert Attila pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
330/14.10.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Costin Vasile
331/14.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea:”Reparații curente la Căminul Cultural din localitatea Cadea”
332/15.10.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Milotai Izabella
333/18.10.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
334/18.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind lucrările:”Întreținere curentă drum comunal modernizat DC 13, orașul Săcueni, județul Bihor”
335/18.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru achiziție de lucrări:”Modernizare drum comunal DC 12 tronson între pozițiile km 4+730-km 5+240”, ”Pietruire drum comunal DC 5 Săcueni-Cherechiu” și ”Pietruire drum comunal DC 15”
336/18.10.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Budai Timea
337/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
338/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Liceului Teoretic Petofi Sandor pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
339/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
340/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Scolii Gimnaziale Toldy din Sânnicolau de Munte pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
341/18.10.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ramona
342/22.10.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-nei Pop Irina
343/22.10.2019 Dispoziția privind delegarea unui reprezentant al Primăriei orașului Săcueni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Liceului Teoretic ”Petofi Sandor” Săcueni
344/22.10.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
345/22.10.2019 Dispoziția privind modificarea numărului de tichete sociale
346/23.10.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
347/23.10.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii octombrie 2019
348/24.10.2019 Dispoziția privind împuternicirea unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
349/24.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de concurs și comsiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 25.11.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante la Primăria orașului Săcueni
350/25.10.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
351/30.10.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 31.10.- 01.11.2019
352/31.10.2019 Dispoziția privind repunerea ajutorului social d-nei Balazs Maria
353/04.11.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Biro Andrei Zoltan ca urmare a acordului părților
354/05.11.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Meszaros Sandor Elek pe post de casier la Compartiment administrativ gospodărire deservire
355/06.11.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector în cadrul compartimentului registru agricol a Primăriei orașului Săcueni a domnului Biro Andrei Zoltan
356/06.11.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balogh Andras
357/07.11.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 08.11.2019
358/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea hamiliei numitei Angyal Juliana
359/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Esmeralda
360/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Etelka
361/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Mariana Pamela
362/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Paulina Luminita
363/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului
Varga Pal
364/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Dombi Lajos
365/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Onodi Henrietta Noemi
366/07.11.2019 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la secțiile de votare
367/08.11.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
368/11.11.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Orosz Samanta Elisabeta
369/11.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 12.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
370/11.11.2019 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru colectarea deșeurilor
371/13.11.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Ieremias Roland Florin
372/13.11.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bilibok Eniko Emma
373/14.11.2019 Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru local POAD
374/18.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la clădirea aflată în proprietatea UAT Săcueni din localitatea Ciocaia, nr.72-427-73”
375/18.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele din localitatea Ciocaia, orașul Săcueni”
376/18.11.2019 Dispoziția privind încetarea în vedrea recuperării ajutorului social d-lui Szilagyi Emeric
377/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii noiembrie 2019
378/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social
379/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitului Csomakozi Ianos
380/19.11.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Hamza Matilda
381/19.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrării: ”Pietruire drum comunal DC 5, Săcueni-Cherechiu
382/19.11.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de consilier achiziții publice în cadrul compartimentului de achiziții și investiții a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Ardelean Carmen Marta
383/20.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Ibolya
384/21.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Szilagyi Ludovic
385/22.11.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Barta Andras Kalman
386/22.11.2019 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la secțiile de votare
387/25.11.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție pentru următoarele servicii:”servicii arhivare a documentelor Liceului Tehnologic nr.1 Cadea”
387/25.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:”Modernizare drum comunal DC 12 tronson între pozițiile km 4+730-km 5+240”
389/25.11.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Hasznosi Monika pe post de curier la Primăria orașului Săcueni
390/26.11.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Hradec Kralove din Republica Ceha
391/27.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ileana
392/27.11.2019 Dispoziția privind privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului oraşului Săcueni
393/29.11.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
394/29.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Pietruire drum, reparații șanțuri și tuluz în loc.Cubulcut. DC 15, tronson 4+103-4+253”
395/02.12.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Gavra Janos
396/02.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii decembrie 2019
397/02.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Modernizare drumuri agricole de exploatație în oraș Săcueni, jud.Bihor”
398/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților învățământ aparținân UAT Săcueni
399/04.12.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Nyiradony din Ungaria
400/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.01.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
401/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Realizare instalație electrică tip subconsumator la incubator”
402/06.12.2019 Dispoziția privind actualizarea și completarea Dispoziției nr. 247/05.08.2019 privind componența comitetului local pentru situații de urgență
403/06.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor:”Reparații curente la gardul clădirii situate în licalitatea Ciocaia, nr.427-73”
404/06.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor:”Executare instalație de racordarea sistem de climatizare instalație electrică”
405/11.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele lucrări:”Reabilitare invelitoare din țiglă la Școala Toldy Sânnicolau de Munte”
406/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Petre
407/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Eva
408/12.12.2019 Dispoziția privind angajarea pe durată nedeterminată a d-rei Toro Monika pe post de muncitor calificat – salvamar – la Primăria orașului Săcueni
409/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
410/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Fani
411/12.12.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Rita
412/13.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
413/13.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 20.01.2020 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
414/13.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Malvina
415/13.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Daroczi Olga Ilona
416/16.12.2019 Dispoziția privind formarea comsiei de evaluare și selecție de parteneri privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020
417/16.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
418/16.12.2019 Dispoziția privind formarea comsiei de casare a mijloacelor fixe și a obievtelor de inventar
419/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor”
420/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție parțială pentru obiectivul de investiție:”Execuție instalație de încălzire la grădinița din Cubulcut”
421/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru achizițiile de lucrări:”Execuție lucrări de amenajări exterioare la casa de cultură din localitatea Săcueni”
422/20.12.2019 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.7 a bugetului local din anul 2019
423/23.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
424/23.12.2019 Dispoziția privind nominalizarea responsabililor cu riscurile sistemului de control intern managerial din cadrul UAT orașul Săcueni
425/23.12.2019 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial al UAT orașul Săcueni
426/24.12.2019 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.8 a bugetului local din anul 2019
427/24.12.2019 Dispoziția privind desemnmarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 30.decembrie – 9.ianuarie 2020
428/30.12.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Lakatos Gyula
429/30.12.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
430/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan
431/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
432/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
433/30.12.2019 Dispoziția privind alocarea secvențelor de numere pentru înregistraraea corespondenței în registrele de intrare-ieșire ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni pentru anul 2020
434/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
435/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
436/31.12.2019 Dispoziția cu privire la majorarea indemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav începând cu data de 1 ianuarie 2020
437/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
438/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Orosz Annamaria
439/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Kerekes Terezia
440/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Fekete Ecaterina
441/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al domnului Nagy Botond
442/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al domnului Toth Istvan
443/31.12.2019 Dispoziția cu privire la majorarea salariului de bază asistenților personali ai persoanelor cu handicap, angajați la Unitatea Administrativ Teritorială oraș Săcueni
444/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Hendre Erzsebet
445/31.12.2019 Dispoziția privind desemnarea d-rei Galamb Gabriela, Kozma Emese, Brata Agneta-Maria și cu îndeplinirea atribuției privind operațiunile de actualizare și modificare a Registrului electoral precum și întocmirea listelor electorale permanente necesare desfășurării alegerilor

Buget

Bilanț

Serviciul Stare Civilă

Publicațiile de căsătorie după 2021 se regăsesc accesând linkul: Publicații de căsătorie 2021 –

06.01.2021 – Nagy-Molnár Dávid – Csorjan-Privinczky Dora
18.12.2020 – Pintea Tiberiu Benone – Cămpianu Bianka
27.11.2020 – Böszörményi Ádám – Horváth Kinga Rodica
30.10.2020 – Csiszar Paul-Tiberiu – Ieremias Hajnalka
14.10.2020 – Borozsnyai Tamas – Gődér Szabina – Timea
14.10.2020 – Chira Ștefan – Gavrilă – Kécz Erika
14.09.2020 – Kopis Arnold-Lórand – Venczel Viola
09.09.2020 – Sarkadi Antal – Horváth Miriam-Anamaria
25.08.2020 – Fehér Róbert-József – Mikó Alexandra-Viktória
19.08.2020 – Varga Antal – Lakatos Ildikó
12.08.2020 – Gödér Gyula-Péter – Letai Rebeca-Sarika
05.08.2020 – Knekt Francis-Alin – Szabó Enikő-Rozália
29.07.2020 – Istvándi Gábor – Varadi Timea – Emma
28.07.2020 – Chiriac Gheorghe – Kálo Hajnal Rebeka
28.07.2020 – Hajdu Sándor – Varga Viorica
17.07.2020 – Kanalas Róbert – Farkas Irén
15.07.2020 – Kiss István-Mátyás – Csomaközi Daiana – Jesica
14.07.2020 – Tóth István – Filip Adrienn – Tünde
01.07.2020 – Szakal Endre – Patka Anamaria
26.06.2020 – Nyiri Ludovic – Mociar Ilona
24.06.2020 – Hajdu Sándor – Varga Viorica
17.06.2020. – Kaszoni Elek – Csongor – Dienes Vivien Kitty
12.05.2020. – Pascu Aurel Ioan – Szabo Irina Ecaterina
24.04.2020 – Vig Csaba – Nagy Ildikó – Zsuzsánna
14.04.2020 – Fele Róbert – Tankó Csilla-Beata
26.02.2020 – Lakatos Gheorghe – Varga Paraschiva
26.02.2020 – Galaczi Carol – Coman Csilla – Anikó
26.02.2020 – Balogh Attila – Horváth Claudia Ana
17.02.2020 – Nagy Remus – Hamza Erzsébet
22.01.2020 – Böszörmenyi Zoltan – Szilagyi Ibolya – Veronka
17.01.2020 – Böszörményi Zsiga Sándor – Hamza Rozália
11.12.2019 – Lázár Lénárd-Mátyás – Pozsony Réka-Alóma
15.11.2019 – Rézműves Dumitru Bobi – Talpas Márta
15.11.2019 – Lakatos Cornel – Dobai Erzsebeth
15.11.2019 – Lakatos Iosif Aurel – Talpas Pamela
15.11.2019 – Lakatos Călin – Szabó Renáta
29.10.2019. – Oltean Petru-Cristian – Biro Valeria
16.10.2019. – Kiss Ferenc – Boros Csilla
25.09.2019 – Szlovak Zoltan-Attila – Ecsedi Fanni
18.09.2019 – Hendre Sándor – Tompa Edit-Ilona
04.09.2019 – Szűcs Károly – Pocsi Irina-Iolan
04.09.2019 – Suta Norbert – Gabor Anett-Ibolya
02.09.2019 – Varga Ottó-Norbert – Kozak Pamela
28.08.2019 – Todosie László-Nandor – Vajda Dóra-Lilla
28.08.2019 – Antochi leontin – Márton Noémi
21.08.2019 – Oláh Sebastian-Attila – Törő Tamara
14.08.2019 – Hendre Sándor – Hendre Erika-Elisabeta
07.08.2019 – Péter Zoltán-Ádám – Iuhos Laura
06.08.2019 – Țirtea Marius-Dănuț – Vigh Larisa-Beatrix
31.07.2019 – Batori Szabolcs – Angyal Olivia
24.07.2019 – Bolla Zsolt – Toth Patricia-Cristina
17.07.2019 – Saccuman Luca – Csorba Laura
12.07.2019 – Szilagyi Attila – Ujlaki Kinga
10.07.2019 – Nyilas Stefan-Tiberiu – Olah Aniko
10.07.2019 – Szilagyi Attila-Lajos – Chira Cristina – Iuliana
10.07.2019 – Fazakas Zoltán – Vig Erika-Mariann
12.06.2019 – Lakatos Árpád-Richard-Kevin – Balázs Carmen – Andrea
12.06.2019 – Szabó Botond – Dudás Krisztina
07.06.2019 – Molnar Levente – Dobsa Tünde
05.06.2019 – Murguly Alexandru – Maiorosh Evelin
31.05.2019 – Bersánszki László – Varga Irén
24.05.2019 – Horváth Miklós – Varga Irénke
24.05.2019 – Hamza János – Botos Éva
15.05.2019 – Oláh Márton Csaba – Balázsi Nicolett-Edith
10.05.2019 – Horváth Sándor – Balogh Irén-Izabela
09.05.2019 – Țentea Gavril – Boldiș Adela-Daniela
08.05.2019 – Gacsádi Zoltán-Nicolaie – Mureșan Monica
30.04.2019 – Barta Levente – Vasadi Enikő – Ana
24.04.2019 – Mătușan Gavrial Alexandru – Kiss Tamara-Renata
23.04.2019 – Varga Sándor – Lakatos Roxanna- Mariana
23.04.2019 – Hamza Ferencz – Szilagyi Beata
08.04.2019 – Varga Ádám – Mada Izabella
08.04.2019 – Mada István – Orosz-Anett-Tünde
13.03.2019 – Sinko Richard-Sandor – Szabo Izabella
12.03.2019 – Kovács Károly – Nagy Maria
11.03.2019 – Zámbó Iosif – Sarkadi Lidia – Zita
01.03.2019 – Zámbó József – Horvath Erika
11.02.2019 – Balázs Imre – Boszőrményi Erzsébet – Renáta
06.02.2019 – Erdei Csaba – Tibor – Borak Ioana – Mariana
17.12.2018 – Horvath Gheorghe – Covaciu ELena
17.12.2018 – Levendai Levente – Szilagyi Margit
05.12.2018 – Gődér Mihai – Crisan Adel
05.12.2018 – Tănase Costel Tiberius – Oláh Anikó
05.12.2018 – Varga Gergő – Korodi Anamaria
23.11.2018 – Szabó Tiberiu – Chelemen Ildikó
17.10.2018 – Farkas János – Gacsádi Krisztina
17.10.2018 – Szikszai Sándor-Mátyás – Bondoc Melita-Monika
17.10.2018 – Kovács Lajos – Chelemen Eleonora – Maria
17.10.2018 – Martin Ioan Florian – Maxim Matilda Amalia
10.10.2018 – Simon Richard – Pecsi Erika
10.10.2018 – Otvos Robert – Olah Noemi Beatrix
10.10.2018 – Ciobancan Mircea – Vaslavic Dorina
03.10.2018 – Bandi Levente Jozsef – Ulici Kinga-Marta
26.09.2018 – Sarkany Ferencz-Robert – Szakal Timea-Szilvia
26.09.2018 – Dan-Ion Vasile – Lovas Katalin
19.09.2018 – Pergej Zoltan – Olah Beata Andrea
19.09.2018 – Anton Norbert Szabolcs – Kallo Renata-Anetta
19.09.2018 – Dima Nicolae Flavius – Dienes Andrea-Timea
12.09.2018 – Kovacs Csaba – Halasi Edina
12.09.2018 – Demjan Janos Arnold – Kovacs Katalin
12.09.2018 – Pap Attila – Nagy Bettina
05.09.2018 – Hadhazi Ferenc Imre – Dudas Anett
11.09.2018 – Balogh Sandor – Vastag Adel
22.08.2018 – Elekes Andrei Moise – Hant Iren
22.08.2018 – Tompe Kurucz Janos – Batori Annamaria
21.08.2018 – Konrad Zsolt Tamas – Ruska Ildiko
21.08.2018 – Lencar Peter Attila – Biro Orsolya
14.08.2018 – Popon Arnold Adrian – Kalmar Vivien
14.08.2018 – Adorjan Geza-Norbert – Marhasi Eva
08.08.2018 – Kele-Vaida Sandor – Bodnar Lorena-Krisztina
01.08.2018 – Lucskai Gergo – Sas Vanda – Bettina
04.07.2018 – Bihari Csaba – Pal Evelyn Dora
22.05.2018 – Manole Danut – Cuc Maria – Mirabela
04.07.2018 – Molnar Levente – Bartos Emese Edina
18.04.2018 – Keri Lajos – Timar Evelyn-Renata
10.04.2018 – Beres Arnold-Jozsef – Dobsa Julianna
10.04.2018 – Deac Gheorghe-Vasile – Angyal Anamaria
10.04.2018 – Kokovai Robert-Janos – Vargha Iren
31.01.2018 – Barta Imre – Zaharia Gabriela – Timea
05.03.2018 – Nemes Gavril – Sarosi Katalin
16.08.2017 – Kolar Iosif -Horvath Erika Anna
16.08.2017 – Lécz Robert Károly -Iuhasz Anddrea Julianna
16.08.2017 – Horvath Zoltan – Botos Claudia Ana
22.07.2017 – Oros Ioan – Siska Maria
22.07.2017 – Borse Marin Ioan – Olah Orsolya Klara
22.07.2017 – Muranyi Attila – Szilagyi Agnes Csilla
10.06.2017 – Pokol Robert – Takacs Adrienn
10.06.2017 – Preznyak Szabolcs – Gyorki Eniko Anna
10.06.2017 – Rakoczi Gergo Lorand – Adam Andrea Zsuzsanna
04.06.2017 – Gall Barna Toth OrsoLya Tunde
27.05.2017 – Jeremias Adam – Moda Erika Irma
20.05.2017 – Pop Cosmin Ionut – Hebristean Florina Dorina
26.05.2017 -Grigorean Ioan Stefan – Herman Ileana Brigitta
20.05.2017 – Balogh Claudius – Hendre Anabela
03.05.2017 – Beldi Zsolt – Nan Brigitta Ildiko
22.04.2017 – Farkas Zoltan-Elekes Anita
01.05.2017 – Kun Jozsef – Bersanszki Renata
22.04.2017 – Szilagyi Roland – Molnar Tabita
Hendre József Zsolt – Kolompar Elisabeta
Vasok Szabolcs – Papp Gabriella: 25.03.2017
Simon Gábor – Csengeri Beatrix Timea: 25.03.2017
Rencsik Gábor – Nagy Beáta Noemi : 28.02.2017
Rézmüves Robert – Horvath Eva: 08.02.2017
Kóródi Attila Szabolcs – Balogh Orsolya : 12.01.2017
Papp Gávril – Rezmuvesz Erika – 24.11.2016
Simon Jozsef – Serban Evelyn-Anett