Hotărările Consiliul local 2021

2021
2021

Ianuarie

 

07.01.2021

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local al anilor precedenti pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare in anul 2021
 • 4/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2021
 • 5/Hotărârea privind schimbarea destinației actuale a imobilului identificat sub nr. cadastral 55686 Săcueni, din Club orășenesc în Centru de vaccinare
 • 6/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat
 • 7/Hotărârea privind aprobarea formării unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

Februarie

 

26.02.2021

 • 8/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 9/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 10/Hotărârea privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor orașului Săcueni pe anul 2020
 • 11/Hotărârea privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2021
 • 12/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Orașului Săcueni
 • 13/Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni în anul școlar 2021-2022
 • 14/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 15/Hotărârea privind neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Orașului Săcueni
 • 16/Hotărârea privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale înființate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2021
 • 17/Hotărârea privind acordarea de subvenții de la bugetul local al orașului Săcueni pentru anul 2021, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu responsabilitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza orașului Săcueni
 • 18/Hotărârea privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al orașului Săcueni, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al orașului Săcueni
 • 19/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesorilor aferente, în cazul clădirilor/terenurilor utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte în orașul Săcueni
 • 20/Hotărârea privind împuternicirea primarului pentru realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de explorare, negocierea, semnarea și ridicarea acesteia de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale și pentru efectuarea a tuturor demersurilor necesare, după obținerea licenței, pentru exploatarea apei geotermale, de asemenea vă rog includerea costurilor aferente costurilor aferente în bugetul local
 • 21/Hotărârea privind schimbarea destinației a unui imobile din orașul Săcueni în spațiu de învățământ
 • 22/Hotărârea privind formarea unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 23/Hotărârea privind privind concesionarea prin licitaţie publică a imobului înscris în CF nr.56076, cad.56076 situat în intravilanul orașului Săcueni, strada Irinyi Janos, nr.26
 • 24/Hotărârea privind concesionarea imobilului – clădire și teren aferent în vederea transformării acestuia într-un centru internațional comunitar pentru comunitatea locală
 • 25/Hotărârea privind aprobarea componenței Comisiei de negociere sau licitație publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri+construcții) din domeniul public al orașului Săcueni, închiriere, concesionare, vânzare bunuri mobile și imobile din domeniul privat al orașului Săcueni, achiziții de imobile, active, acțiuni la societăți comerciale în favoarea orașului Săcueni, Consiliul Local al Orașului Săcueni
 • 26/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 27/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din doemniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 28/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 29/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 30/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 31/Hotărârea privind aprobarea Contractului de Comodat și Protocolului de Colaborare
 • 32/Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ – Construire spălătorie auto cu autoservire, loc.Săcueni, str.Petofi Sandor, nr.cad.54523, jud.Bihor
 • 33/Hotărârea privind aprobarea acordării scutirilor prevăzute de Legea 186/2013 privind constituirea și funcționalitatea parcurilor industrial, pentru noul administrator al parcului industrial din localitatea Săcueni, Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A
 • 34/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 35/Hotărârea privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.114/2015 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. General Edilitar Construct S.R.L
 • Proces verbal al ședinței

Aprilie

 

09.04.2021

 • 36/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 37/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţie: „Modernizare străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 38/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţie:
  „Modernizare drum comunal DC 7 KM 10+440-KM 13+036, Oraș Săcueni”
 • 39/Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiţie: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, Județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind aprobarea deschiderii unei coli de Carte Funciară pentru numărul
  topografic 6615 pe teritoriul cadastral al localității Săcueni în vederea întabulării
 • Proces verbal al ședintei

13.04.2021

 • 41/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 42/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului : „Modernizare rețea joasă tensiune și injecție de putere, loc.Cubulcut, jud. Bihor”
 • Proces verbal al ședintei

27.04.2021

 • 43/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 44/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 45/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
 • 46/Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului orașului Săcueni
  pe trimestrul I 2021
 • 47/Hotărârea privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 48/Hotărârea privind formarea unor numere cadastrale noi și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 49/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 50/Hotărârea privind modificarea actului constitutiv al general Edilitar Construct SRL
 • 51/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii Primăriei orașului Săcueni”
 • 52/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Construire centrul rezidențial pentru persoane vârstnice în localitatea Ciocaia”
 • 53/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 54/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 55/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Construire și dotare cămin cultural, sat.Olosig, oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 56/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de investiții „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 57/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
 • 58/Hotărârea privind aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic, închis și sigilat, a imobilului CASTEL STUBENBERG ȘI TEREN INTRAVILAN, identificat cu nr.cad. 52088, nr.cad.52088-C1, nr.cad.52088-C2, nr.cad.52088-C3, nr.cad.52088-C4, nr.cad.52088-C5, nr.cad.52088-C6, înscris în C.F. nr.52088 ,Săcueni ,aflat în proprietatea privată a Orașului Săcueni și în administrarea Consiliului local al Orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședintei

Iunie

 

28.06.2021

 • 59/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 60/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 61/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 62/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 1
 • 63/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 în orașul Săcueni
 • 64/Hotărârea privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
 • 65/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 66/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 67/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 68/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 69/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 70/Hotărârea privind aprobarea metodologiei și modului de alocare în bugetul anului 2021 al orașului Săcueni a unor sume necesare în vederea acordării de ajutoare în situație de deces sau pentru alte situații deosebite sub formă de prestații financiare excepționale
 • 71/Hotărârea privind închirierea prin licitație publică și aprobarea documentației de atribuire a spațiului având suprafață de 12 mp, situat în clădirea Liceului Teoretic Petofi Sandor, oraș Săcueni, str.Dunării, nr.57, nr.cad 54214 - C1
 • 72/Hotărârea privind aprobarea încheierii unui protocol pentru desfășurarea de acțiuni în comun pentru prevenirea și combaterea faptelor de încălcare a prevedrilor legislației privind gestionarea deșeurilor și transportul acestora
 • Proces verbal al ședinței

Iulie

 

20.07.2021

 • 73/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 74/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 75/Hotărârea privind constituirea dreptului de administrarea simplă a bunurilor altuia
 • 76/Hotărârea privind trecerea bunurilor imobile constând în teren intravilan în suprafață totală de 10.816 mp, identificat cu nr. Cad. 52744, înscris în CF nr. 52744-Săcueni, teren intravilan în suprafață totala de 30.387 mp, identificat cu nr. Cad. 53920, înscris în CF nr. 53920- Săcueni, teren intravilan în suprafață de 9.105 mp identificat cu nr. Cad.54475 și teren intravilan în suprafață totală de 445 mp, identificat cu nr. Cad. 54476 înscris în CF nr.54476- Săcueni, din proprietatea publică a U.A.T. Oraș Săcueni în proprietatea publică a U.A.T. Județul Bihor, de la data radierii Societății Parcuri Industriale Bihor din Registrul Comerțului
 • Proces verbal al ședinței

August

 

06.08.2021

 • 77/Hotărârea privind aprobarea președintelui de ședință
 • 78/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Liceul Teoretic Petofi Sandor Săcueni
 • 81/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Liceul Tehnologic nr.1 Cadea
 • 82/Hotărârea privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Săcueni către Școala Gimnazială Toldy Sănnicolau de Munte
 • 83/Hotărârea privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al Orașului Săcueni
 • 84/Hotărârea privind aprobarea actului constitutiv și statutul actualizat al Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest
 • 85/Hotărârea privind aderarea Orașului Săcueni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU
 • 86/Hotărârea privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren – situat în intravilanul orașului Săcueni identificat în CF nr.50435, cu nr.cadastral 50435 în suprafață totală de 22938, în două loturi
 • 87/Hotărârea privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren – situat în intravilanul orașului Săcueni identificat în CF nr.50225, cu nr.cadastral 50225 în suprafață totală de 7910, în două loturi
 • 88/Hotărârea privind aprobarea și semnarea protocolului de predare-primire ale bunurilor Fundației ”Maica Tereza” Oradea județul Bihor aflate pe raza orașului Săcueni, respectiv în localitatea Săcueni către Fundația Ecclesia Mater
 • 89/Hotărârea privind aprobarea și semnarea protocolului de predare-primire ale bunurilor Fundației ”Maica Tereza” Oradea județul Bihor aflate pe raza orașului Săcueni, respectiv în localitatea Sânnicolau de Munte către Fundația Ecclesia Mater
 • 90/Hotărârea privind atribuirea denumirii pentru Așezământul Cultural din orașul Săcueni în teatrul Orășenesc Szabo Odzsa Varosi Szinhaz
 • 91/Hotărârea privind darea în folosință gratuită către Asociația de proprietari ”Prima Săcueni”, pe o perioadă nedeterminată a terenului în suprafață de 400/3000 mp cu nr.cadastral 55124, CF 55124
 • 92/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea și întreținerea bazinului de înot didactic Săcueni
 • Proces verbal al ședinței

30.08.2021

 • 93/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 94/Hotărârea privind modificarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2021-2022
 • 95/Hotărârea privind aprobarea documentațiilor cadastrale a unor imobile – drumuri, aparținând orașului Săcueni
 • 96/Hotărârea privind aprobarea obiectivul de ul de investiție:”Creșterea performanței
  energetice a blocurilor de locuințe din orașul Săcueni”
 • Proces verbal al ședinței

Septembrie

 

21.09.2021

 • 97/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 98/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 99/Hotărârea privind aprobarea participării Orașului Săcueni în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
 • 100/Hotărârea privind aprobarea modificării Regulamentului referitor la exploatarea și întreținerea Bazinului de înot didactic Săcueni
 • 101/Hotărârea privind aprobarea acordului de colaborare dintre orașul Săcueni și Asociația Scola Nostra Szekelyhid
 • Proces verbal al ședinței

27.09.2021

 • 102/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 103/Hotărârea aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 104/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 105/Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Săcueni pe 2021 varianta 2
 • 106/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 107/Hotărârea privind constituirea unui număr cadastral și introducerea în domeniul public a imobilului situat în intravilanul oraș Săcueni, strada Cadea Mică
 • 108/Hotărârea privind modificarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 109/Hotărârea privind stabilirea și sancționarea unei contravenții
 • 110/Hotărârea privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF nr.50410-C2-U6, 50410-C2-U7, 50410-C2-U8, în vederea extinderii activității de stomatologie
 • 111/Hotărârea privind aprobarea încheierii contractului de colaborare dintre Orașul Săcueni și Asociația Româno-Germană Alsterdorf
 • 112/Hotărârea privind aprobarea înființării Serviciului public de transport în regim taxi și transport în regim de închiriere pe raza orașului Săcueni
 • 113/Hotărârea privind aprobarea vânzării imobilelor înscrise în C.F. nr.50562, având nr.top.3/10, în suprafață de 1.790 mp, respectiv în C.F. nr.53504, având nr.top.3/9, în suprafață de 1.050 mp
 • 114/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al orașului Săcueni
 • Proces verbal al ședinței