Direcția Socială

Femeile aflate în situații de risc, și care devin mame, beneficiază de un sprijin financiar, constând în tichete sociale în valoare de câte 2.000 lei/nou născut, susţinut din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acoperă achiziția de alimente, scutece, îmbrăcăminte sau articole sanitare și medicale pentru mamă și copil.

În conformitate cu prevederile OUG nr.113/2022, sunt considerate eligibile şi pot beneficia, la cerere, de tichetele sociale pe suport electronic, mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, şi care se află într-una din situaţiile de mai jos:

 • Mamele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Mamele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Mamele cu dizabilităţi;
 • Mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află  în situaţii deosebite de vulnerabilitate;
 • Mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
 • Mamele minore;
 • Mamele cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Cererile pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți, pentru categoriile menționate mai sus și care au domiciliul în Orașul Săcueni sau care locuiesc în Orașul Săcueni (în situaţia mamelor care nu deţin acte de identitate) se depun la sediul Primăriei Săcueni-DAS Săcueni, str. Libertății, nr.1, orașul Săcueni. Județul Bihor

Cerere de acordare sprijin material mama-nou născut

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului educational:

1. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului .

2. Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) cartea de identitate a reprezentantului copilului /partener – original+copie xerox;
b) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate -original+copie xerox;
c) certificatul de căsătorie – original+copie xerox;
d) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii – original+copie xerox;
e) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii – original+copie xerox;
f) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – original+copie xerox;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută – original+copie xerox;;
h) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor – original+copie xerox;
i) hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt – original+copie xerox;
j) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

3. acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii – original;

4. dovada înscrierii copilului la grădiniţă – original

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 1. Cerere tip : 1, 2, 3.
 2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox;
 3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 4. Livretul de familie – copie xerox;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
 6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
 7. Adeverinta de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil (pentru copiii nascuti începand cu data de01MARTIE 2012)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii;
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original;
 15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 16. Dosar cu şină.

Acte necesare pentru acordarea ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz:

a) certificatul de deces, în original şi în copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Cererea şi actele doveditoare se înregistrează la primăria oraşului Sacueni. Persoana decedată și persoana care solicită ajutorul de deces, precum și ceilalți membri ai familiei să nu aibă calitatea de angajat, pensionar sau oric ealt tip de venit, exceptând ajutorul social.

Acte pentru alocația de stat pentru copii

 1. cerere tip ;
 2. copie CI/BI părinţi;
 3. copie si original – certificat de naştere copil;
 4. copie si original – livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
 5. copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 6. copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 7. copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 8. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru

copiii născuţi în străinătate, precum si pentru copiii ai căror părinţi au naţionalităţi diferite sau/şi domicilii diferite

 

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL(buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară) + 2 copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPILeliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse ) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂcomună a ambilor părinţi, care să facă referire la
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia;
 • nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe teriotoriul țării unde s-a nascut copilul;
 • alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor.

PENTRU MINORII CU DIZABILITĂȚI

FOTOCOPII CONFORME CU ORIGINALUL, DUPĂ URMĂTOARELE ACTE:

– Certificat de încadrare în grad de handicap;
– Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta;
– Certificat de căsătorie/deces sau sentinţă de divorţ (după caz);
– Cupoane de pensie ( în cazul pensionarilor );
– Talonul sau cartea de identitate a autoturismului.

Declarație din partea proprietarului autoturismului cu privire la transportul bolnavului.

PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

FOTOCOPII CONFORME CU ORIGINALUL, DUPĂ URMĂTOARELE ACTE:

– Certificat de încadrare în grad de handicap
– Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta,
– Certificat de căsătorie/deces sau sentinţă de divorţ (după caz),
– Cupoane de pensie ( în cazul pensionarilor ),
– Talonul sau cartea de identitate a autoturismului,

Declarație din partea proprietarului autoturismului cu privire la transportul bolnavului.

INFORMAŢII REFERITOARE LA:

– religie, studii, profesie, loc de muncă, venituri realizate pentru bolnav şi membrii familiei,
– statutul locuinţei de la adresa bolnavului, număr de camere, dotări, etc.

DREPTURI (PRESTATII, FACILITATI, BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA) DE CARE POT BENEFICIA COPIII CU HANDICAP:

 1. Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire , supraveghere si intretinere, astfel:
  a) in cuantum de 250 lei, pentru copilul cu handicap grav
  b) in cuantum de 150 lei, pentru copilul cu handicap accentuat
  c) in cuantum de 50 lei, pentru copilul cu handicap mediu

  Aceste drepturi cu titlul de prestatii sociale se acorda de DGASPC Bihor
 2. Indemnizatie/salariu lunar pentru asistentul personal care se asigura de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap grav; – se acorda de Primaria de domiciliu
 3. Alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, pentru copiii cu handicap; – se acorda de AJPIS Bihor
 4. Alocatie lunara de plasament pentru copilul cu handicap; – se acorda de AJPIS Bihor
 5. Alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA; – se acorda de DGASPC Bihor
 6. Rovinieta – scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului; – se acorda de DGASPC Bihor
 7. Legitimatie pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru copilul cu handicap grav si accentuat si insotitorul acestuia, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului; – se acorda de DGASPC Bihor
 8. Gratuitate pentru transportul interurban, cu autobuzul sau cu trenul la clasa a II-a, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru copilul cu handicap grav si insotitorul acestuia, respectiv 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru copilul cu handicap accentuat si insotitorul acestuia; – se acorda de DGASPC Bihor
 9. Concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantumul stabilit de lege pentru copilul cu handicap pana la varsta de 7 ani; – indemnizatia se acorda de AJPIS Bihor
 10. Indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are program de lucru redus la 4 ore; – se acorda de AJPIS Bihor
 11. Concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
 12. Asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru pentru copiii cu handicap;
 13. Dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru; – se acorda de CAS Bihor
 14. Servicii gratuite de cazare si masa pentru copilului cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru; – se acorda de unitati sanitare
 15. Bilete de intrare gratuitate la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;
 16. Card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; – se acorda de Primaria de domiciliu
 17. Copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie a copilului.

Persoana varstnica care poate beneficia de asistenta sociala este definita ca persoana care a implinit varsta legala de pensionare si care se afla in una din urmatoarele situatii:
– nu are familie si nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane care sunt obligate la acestea;
– nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit din resurse proprii;
– nu realizeaza venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru a asigura ingrijirea necesara;
– nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
– se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.
Masurile de asistenta sociala sunt complementare celor acordate prin sistemul asigurarilor sociale.

Serviciile sociale pentru persoane varstnice:

Serviciile sociale cu caracter primar reprezinta serviciile sociale care au ca scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare si excluziune sociala. Cuprind in special masuri de identificare, prevenire, informare, constientizare, sprijin si consiliere.

Serviciile sociale specializate reprezinta serviciile sociale care au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unor situatii de nevoie sociala. Acestea cuprind in special suport si asistenta, recuperare si reabilitare, ingrijire social medicala, consiliere in cadru institutionalizat.

Serviciile sociale comunitare oferite persoanelor varstnice cuprind 3 tipuri de servicii. Acestea pot fi acordate cu sau fara gazduire si pot avea caracter permanent sau temporar:
– Ingrijirea la domiciliu
– Ingrijirea in camine pentru persoane varstnice
– Ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale si alte asemenea

Servicii de ingrijire social-medicala se acorda intr-un sistem social si medical integrat – servicii sociale specializate, au ca scop mentinerea autonomiei persoanei varstnice, precum si prevenirea agravarii situatiei de dependenta. Serviciile de ingrijire social-medicala se acorda in parteneriat cu furnizorii de servicii medicale.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati – Nota informativa (PDF)

SANATATE SI RECUPERARE

– Asistenta medicala gratuita;
– Medicamente gratuite;
– Dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
– Servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare;
– Un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an.

EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA

– Acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.
– Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.
– Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.
– Elevii cu handicap beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare.
-Studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducerea cu 50 % a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.
– Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant.
– Orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.
– Beneficiaza de orientare profesionala, dupa caz, persoana cu handicap care este scolarizata si are varsta corespunzatoare in vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de munca, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi incadrata in munca, doreste reconversie profesionala.
– Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor cu handicap se realizeaza de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in conditiile legii.
– Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
– Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, iar in cazul in care nu angajeaza, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.
– Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.
– Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) cursuri de formare profesionala;
b) adaptare rezonabila la locul de munca;
c) consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
f) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens.

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
d) o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

LOCUINTA

– Persoanele cu handicap grav beneficiaza de acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuinte din domeniul public sau privat al statului.
Scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat, sau unitatile administrative teritoriale ale acestuia, beneficiaza si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav si adultul cu handicap accentuat.

CULTURA, SPORT, TURISM

Beneficiaza de gratuitate la biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive:
– Copilul cu handicap grav, precum si persoana care il insoteste;
– Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste;
– Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca si penttru elevi si studenti.

TRANSPORT

Urban
– Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, precum si:
a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
b) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
c) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora;
d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

– Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Interurban
– Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic, precum si: insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
– Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic, precum si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora.
– Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa, precum si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

ASISTENTA JURIDICA

– Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla.
Beneficiaza de protectie juridica sub forma CURATELEI sau TUTELEI si de asistenta juridica in cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibiliatatea totala sau partiala de a-si administra bunurile persoanale.
In cazul in care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care sa accepte tutela, instanta judecatoreasca va putea numi ca tutore autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, persoana juridica privata care asigura protectia si ingrijirea persoanei cu handicap.

OBLIGATIILE PERSOANELOR CU HANDICAP, ALE FAMILIEI SAU REPREZENTANTILOR LEGALI

Persoanele adulte cu handicap au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
b) sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
c) sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:
a) solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;
b) sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de handicap.

Plata prestatiilor sociale se face din oficiu, in baza deciziei directorului executiv al DGASPC, in baza documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.
– Persoana adulta cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la asistent personal angajat si platit potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, de primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei adulte cu handicap grav, pe baza acordului exprimat in scris de catre DGASPC Bihor.
– Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.
– Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat în conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.
– Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice 15 lei/zi.
Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copiluluiin varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap de pana la 7 ani.
– Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1163 lei).*Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1163lei).
*Adultul cu handicap beneficiaza in conditiile Legii 448/2006, de urmatoarele prestatii sociale

 1. Indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
  a) in cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  b) in cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
 2. Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
  a) in cuantum de 150 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  b) in cuantum de 110 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  c) in cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
 3. Prestatii sociale copii: beneficiaza familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere.
  a) in cuantum de 300 lei, pentru copilul cu handicap grav;
  b) in cuantum de 175 lei, pentru copilul cu handicap accentuat;
  c) in cuantum de 60 lei, pentru copilul cu handicap mediu.
 4. Plata acestor drepturi se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Bugetul personal complementar nu este luat in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara si buget personal complementar:
a) Adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale publice cu caracter social sau medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatilor administratiei publice pe o perioada mai mare de o luna.
b) Persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.
c) Adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist

CREDIT
– Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat, pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 EU, iar returnarea sa nu depaseasca 10 ani.
– In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 EUR, perioada de rambursare fiind de 15 ani.ROVINIETA
– Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutirea de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, pentru un singur autoturism detinut de fiecare dintre persoanele indreptatite potrivit legii.
– Rovinieta – scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;CARD PARCARE
– Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card–legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 zile de la cerere, care are valabilitatea certificatului de incadrarea in grad de handicap.
– Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate in Romania.FACILITATI FISCALE
– Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3); din Codul Fiscal;
c) pensii;
d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;- Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata impozitului: 1. Pe cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
2. Pe terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
3. Pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative4. Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din Codul Fiscal, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentatii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

Adrese de email pentru depunerea documentelor necesare privind incadrarea in grad de handicap a copilului/persoanei adulte in format electronic:

sec_copii_bh@sacueni.ro
sec_adulti_bh@sacueni.ro

– Servicii sociale acordate la nivelul județului Bihor

– Furnizori publici/privați de servicii sociale la nivel UAT SĂCUENI

 

Asociaţia Româno-Germană „Alsterdorf”

office@asociatia.alsterdorf@ro
www.asociatia-alsterdorf.ro

1. Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO) Cadea.

Adresa: Săcueni, loc. Cadea nr.476, jud. Bihor
Tel. 0359/412.158
Neu Cristian – șef centru

2. Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Săcueni

Adresa: Săcueni, str. Eccussines, nr. 9, jud. Bihor
Tel. 0259/352.252
Cuc Emil – coordonator centru

Fundația Creștină Diakonia Cluj

Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa – puncte în localitățile Sînnicolau de Munte, Cubulcut, Cadea și Ciocaia.

Contact: Szoboszlai Elisabeta-șef centru

Asociația Caritas Catolica

Centru de îngrijire la domiciliu Săcueni

Contact: Menyhárt Éva asistent medical
Tel.: 0748/941315
Adresa: Localitatea Săcueni, Str. Zólyomi David nr.10, Bihor

Program cu publicul: Luni-vineri: orele 11-12

Prefectura Bihor
Adresă: Parcul Traian, nr. 5, Oradea
Telefon: 0259/467.800; 0259/411.811
Fax: 0259/411.550
Email:registratura@prefecturabihor.ro
Web: https://bh.prefectura.mai.gov.ro/

Consiliul Județean Bihor
Oradea, Parcul Traian nr. 5
Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro>,
Web: www.cjbihor.ro

Agentia Județeană pentru plăți și inspecție socială Bihor
Adresă: Str. Armatei Romane nr. 1B, cod poștal 410017, mun. Oradea, jud. Bihor
Tel: 0359-405.279
Fax: 0259-474.737
E-mail: ajpis.bihor@mmanpis.ro
Web: http://bihor.mmanpis.ro

Casa Judeteana de Pensii Bihor
Localitate: Oradea
Adresa: str. Dunărea, nr.6
Telefon: 0259-413451; 0259-472238; 0259-435488
Fax: 0259-437662
Cod poștal:410027
Email: mail@cjpensiibihor.ro
Adresa web: www.cjpensiibihor.ro

Inspectoratul Teritorial de Munca
Municipiul Oradea; Str. Armatei Române nr. 1B
TELEFON SESIZĂRI, RECLAMAŢII ŞI MUNCĂ LA NEGRU: 0259/437.015
Tel.: 0259/475.268, 0259/437.804
Tel./Fax: 0259/407.440
E-MAIL: itmbihor@itmbihor.ro
web:http://www.itmbihor.ro

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Oradea, str. Transilvaniei nr. 14, fax 0259435802
Telefoane: 0259436821; 0359800960
Adresa E-mail: ajofm@bh.anofm.ro
Adresa Web: http://www.bihor.anofm.ro

Directia Generala de Asistenta Socială si Protectia copilului Bihor
Oradea, Str. Feldioarei nr. 13, Judetul Bihor, Cod postal: 410475, Cod Fiscal: 17091429
Telefoane Centrala: 0359-409-285, 0359-409-286
email:dgaspcbh@rdsor.ro
web: http://www.dgaspcbihor.ro/dgaspcbh.ro/index.html

Directia de Sanatate Publica Bihor
Strada Libertății Nr.34, cod 410042 Oradea,
Tel: 0259434565;
Fax: 0259418654
e-mail: secretariat@dspbihor.gov.ro
Web: www.dspbihor.gov.ro

Directia Generala a finantelor publice Bihor- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor Adresa: jud. Bihor, loc.Oradea, str.Dimitrie Cantemir, nr.2b, C.P. 410519
Call center Asistenţă contribuabili: 0314-039.160
Telefoane centrală: 0259.433050, 0259.433047, 0259.433053, 0259.433054, 0259.433058, 0259.433063, 0259.433049
www.anaf.ro

Directia Generala a finantelor publice Bihor- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor – Serviciul Fiscal Orasenesc Marghita Adresa: jud. Bihor, loc. Marghita, str.Cal.Republicii, nr.70-74, C.P. 415300
Telefon: 0259.362642
www.anaf.ro