Ajutor pentru cei care au datorii de impozite către bugetul local

Dorim să vă informăm că in sedința de consiliu  din data de 30.09.2019 s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Săcueni nr.115/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Orașului Săcueni.

Facilitatea fiscala aprobata prin H.C.L. nr.115/2019 conform art.32 din O.G.nr.6/2019 se poate aplica debitorilor – persoane juridice, persoane fizice și entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de U.A.T.Oraș Săcueni.

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, trebuie să îndepliniti cumulativ următoarele conditii:

  • Toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  • Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a acccesoriilor;
  • Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  • Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător condițiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Pasii de urmat pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018:

  1. Depunerea unei notificari (formular tipizat pus la dispoziție de către Serviciul de contabilitate, Compartimentul de Impozite și Taxe Locale) adresată organului fiscal local, cu privire la intenția lor, până cel mai târziu 15 decembrie 2019 inclusiv.
  2. Se eliberează din oficiu un certificat fiscal informativ ce se inmânează contribuabilului, din care vor rezulta atât creanțele principale restante și curente scadente ce trebuie achitate, cât si suma care urmează a fi anulată. Va fi analizată dacă impozitele și taxele locale înscrise în certificatul de atestare sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea unor decizii de impunere  fie a executării silite.
  3. După plata  obligațiilor bugetare pricipale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018 debitorul depune o „cerere de anulare a accesoriilor (formular tipizat pus la dispoziție de către Serviciul de contabilitate, Compartimentul de Impozite și Taxe Locale), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
  4. După verificarea cererii depuse și fisei rol al debitorului se va emite „decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor (formular tipizat pus la dispoziție de către Serviciul de contabilitate, Compartimentul de Impozite și Taxe Locale).

———————————————————————————————–

Figyelem! Segítség az adótartozást felhalmozóknak

A Székelyhídi Városi Tanács a 2019. szeptember 30-i tanácsülésen Béres Csaba polgármester kezdeményezésére elfogadta a 115. számú határozatot. Erre a 6 / 2019. számú kormányhatározat 32. cikkelye adott lehetőséget.

Ennek értelmében a 2018. december 31-ig be nem fizetett helyi adók késedelmi kamatai eltörölhetőek úgy a magán, mint a jogi személyek esetében, amennyiben az adós 2019. december 15-ig befizeti a teljes adótartozását, valamint a 2019. évi adó teljes összegét és írásban kéri a késedelmi kamat eltörlését az önkormányzat adóügyi osztályán.

Az adós a teljes adóhátralék befizetése után, de legkésőbb 2019. december 15-ig, be kell nyújtsa a kérvényt a késedelmi kamatok eltörlésére.

Részletes információkért érdeklődjenek SZEMÉLYESEN, a Székelyhídi Tanács könyvelőségén, ahol a szükséges típuskérvényt is átvehetik.