Hotărările Cons. local.

2018
2017
2016
2015
2018

Ianuarie

08.01.2018

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local si a sectiunii de funcționare a bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2018
 • 4/Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii pecedenți ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și a secțiunii de dezvoltare în anul 2018

15.01.2018

 • 5/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 6/Hotărârea privind implementarea proiectului „Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în Orașul Săcueni”
 • 7/Hotărârea privind implementarea proiectului „Creşterea calităţii serviciilor educaţionale în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Cadea, localitatea Cadea, judeţul Bihor, România”
 • 8/Hotărârea privind implementarea proiectului „Înființare Centru Multifuncțional Comunitar, Oraș Săcueni”

22.01.2018

 • 9/Hotărârea privind  aprobarea ordinii de zi
 • 10/Hotărârea privind acordul de principiu pentru construirea unui ”Parc rezidențial, spații comerciale și spații de cazare”.

 

Martie

07.03.2018

 • 11/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 12/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 13/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 14/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
 • 15/Hotărârea privind aprobarea suplimentării sumelor necesare pentru finalizarea acțiunii de avizare PSI la Liceul Tehnologic nr.1 Cadea
 • 16/Hotărârea privind aprobarea listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL pe anul 2018, diponibile în orașul Săcueni
 • 17/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 18/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 19/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 20/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren
 • 21/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren
 • 22/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 23/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 24/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 351 pe teritoriul cadastral al localității Olosig
 • 25/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire spații comerciale, situate în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.cad.50419
 • 26/Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni, pentru anul 2018
 • 27/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 644 pe teritoriul cadastral al localității Ciocaia
 • 28/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui spațiu comercial cu terenul aferent
 • 29/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.102 din 31.07.2017
 • 30/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.103 din 31.07.2017
 • 31/Hotărârea privind participare Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Săcueni – prin Consiliul local al Orașului Săcueni la Parcuri Industriale Bihor SA
 • 32/Hotărârea privind modificarea art.1 din HCL 76/31.mai 2017
 • 33/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni”
 • 34/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înfințarea unui atelier școlar în Liceul nr.1 Cadea, Oraș Săcueni, județul Bihor”
 • 35/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Centru cultural multifuncțional Ciocaia”
 • 36/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Construirea a două baraje în localitatea Cadea, Oraș Săcueni”
 • 37/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Construirea unui baraj în localitatea Sânnicolau de Munte, Oraș Săcueni”
 • 38/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 39/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Înființarea unui centru de zi pentru vârstnici în orașul Săcunei, județul Bihor”
 • 40/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:Infințarea centru de tineret in orașul Săcueni, jud. Bihor
 • 41/Hotărârea privind aprobarea investiţiei:”Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii școli Săcueni, str. Libertății nr.33”
 • 42/Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 43/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 44/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 45/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 46/Hotărârea privind aprobarea modificării poziției indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitatea Săcueni, județul Bihor

16.03.2018

 • 47/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 48/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – stație mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem, amplasare Skid, branșamente utilități și împrejmuire gard – octano Săcueni
 • 49/Hotărârea privind acceptarea de 1800 de puieți de la Ocolul Silvic Săcueni

26.03.2018

 • 50/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 51/Hotărârea privind aprobare PUZ pentru construirea unui ”Parc rezidențial, spații comerciale și spații de cazare”
 • 52/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 53/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiţie:„Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”

 

Aprilie

27.04.2018

 • 54/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 55/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 56/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 2018 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul I 2018
 • 57/Hotărârea privind aprobarea execuţiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2017
 • 58/Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 59/Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni și a serviciilor publice subordonate
 • 60/Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 61/Hotărârea privind aprobarea finanțării de la bugetul local contravaloarea a 25 de bonuri valorice tip carburant auto/lună, având valoare totală de 1250 lei, în vederea bunei funcționări a autovehivulalor de intervenție aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni
 • 62/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL
 • 63/Hotărârea privind aprobarea organizării Zilelor orașului Săcueni în perioada 15-17 iunie 2018
 • 64/Hotărârea privind aprobarea cumpărării unui teren
 • 65/Hotărârea privind concesionarea prin negociere directă a unui teren
 • 66/Hotărârea privind transmiterea unor terenuri din domeniul Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni
 • 67/Hotărârea privind aprobarea vânzării cotei părți de 3,84 % din Stația Peco și a construcțiilor speciale
 • 68/Hotărârea privind aprobarea înființării Parcului Industrial Săcueni și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • 69/Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în anul şcolar 2018-2019
 • 70/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui spaţiu comercial cu terenul aferent

 

Mai

22.05.2018

 • 71/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 72/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită, respectiv Memoriu justificativ aferent proiectului, care subliniază necesitatea, oportunitatea investiţiei şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, conform Cererii de clarificare nr. 1670 din 17.05.2018
 • 73/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 74/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

23.05.2018

 • 75/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 76/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 77/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținătoare domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 78/Hotărârea privind vânzarea unui teren în suprafață de 932 mp

 

Iunie

08.06.2018

 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 81/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 82/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa la HCL privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 • 83/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 2018
 • 84/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”A V-a ediție a zilelor orașului Săcueni”

29.06.2018

 • 85/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 86/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 87/Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 în orașul Săcueni
 • 88/Hotărârea privind aprobarea introducerii în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 89/Hotărârea privind aprobarea încheierii ”Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” și a ”Contractului de cesionare” a drepturilor și obigațiilor ce derivă din ”Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public”
 • 90/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Înființare centru multifuncțional în localitatea Ciocaia, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 91/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 92/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 93/Hotărârea privind întocmirea documentației pentru înființarea unui drum public în orașul Săcueni ca drum de acces la viitorul Parc Industrial
 • 94/Hotărârea privind concesionarea prin licitație directă a unui teren
 • 95/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str.Eroilor, nr.56, cu suprafața de teren 1000 m, regim de înălțime S+P+2E și 18 u.l”
 • 96/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire parc industrial, nr.cad.52744, 54475, 54476, 53920, str.Leta Mare, orașul Săcueni
 • 97/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 232 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 98/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 672 mp și 100 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 99/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 355 mp și 577 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 100/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 679 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 101/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 102/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni
 • 103/Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat
 • 104/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor ”Extindere conductă distribuție, branșament gaze naturale de presiune redusă și stație de reglare măsurare în loc.Săcueni, str.Leta Mare, nr.40, jud.Bihor”
 • 105/Hotărârea privind aprobarea planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni și localitățile aparținătoare în vederea întabulării în cartea funciară și treceriii în domeniul public al orașului Săcueni”

 

Iulie

16.07.2018

 • 106/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 107/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a Stației de distribuire carburanți
 • 108/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui teren intravilan
 • 109/Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui teren intravilan

 

August

10.08.2018

 • 110/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 111/Hotărârea privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA
 • 112/Hotărârea privind darea acordului pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la care U.A.T. Orașul Săcueni deține calitatea de Acționar, conform prevederilor Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile
 • 113/Hotărârea privind afectarea domeniului public în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului: ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 114/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
 • 115/Hotărârea privind aprobarea ”Strategiei orașului Săcueni pentru reducerea emisiilor de CO2 perioada 2017-2027”
 • 116/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
 • 117/Hotărârea privind aprobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni şi localitățile aparţinătoare în vederea întabulării în Cartea Funciară și trecerii în domeniul public al orașului Săcueni

29.08.2018

 • 118/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 119/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Înființare centru cultural multifuncțional în loc.Ciocaia, oraș Săcueni, jud.Bihor
 • 120/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii, str.Eroilor, nr.56, cu suprafață de teren 1000 mp, regim de înălțime S+P+2E și 18 u.l.
 • 121/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Săcueni”
 • 122/Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Revitalizarea fizică, economică și socială a orașului Săcueni”
 • 123/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 124/Hotărârea privind aprobarea organizării Zilele familiei din Cubulcut în perioada 15-16 septembrie 2018

 

Septembrie

17.09.2018

 • 125/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 126/Hotărârea privind acceptarea donației oferite de SC Durosac SRL

27.09.2018

 • 127/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 128/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 129/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 130/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 4 2018
 • 131/Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare
 • 132/Hotărârea privind aprobarea modificării taxei speciale de salubrizare în orașul Săcueni
 • 133/Hotărârea privind aprobarea de principiu a asocierii dintre UAT Județul Bihor, UAT comuna Tileagd și UAT orașul Săcueni, pe de o parte și UAT comuna Tămășeu, pe de altă parte în cadrul Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA și majorarea capitalului social al societății cu aport în natură din partea UAT comuna Tămășeu
 • 134/Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren
 • 135/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici penrtu obiectivul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 136/Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici penrtu obiectivul „ACHIZIȚII UTILAJE PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI PUBLICE ÎN ORAŞUL SĂCUENI”
 • 137/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ACHIZIȚII UTILAJE PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI PUBLICE ÎN ORAŞUL SĂCUENI”
 • 138/Hotărârea privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, ORAŞ SĂCUENI”
 • 139/Hotărârea privind compensarea chiriei datorate cu contravaloarea lucrărilor de investiții care vor fi efectuate de către chiriașul SC Durosac SRL, la imobilul situat pe str.Leta Mare, nr.32
 • 140/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni
 • 141/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni
 • 142/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 143/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 144/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 145/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni
 • 146/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținătoare domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 147/Hotărârea privind aprobarea înființării unui centru de transfer călători - autogară
 • 148/Hotărârea privind implementarea proiectului Creșterea calității serviciilor educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea

 

Octombrie

01.10.2018

 • 149/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 150/Hotărârea privind transmiterea unui imobil în domeniul public al
  orașului Săcueni
 • 151/Hotărârea privind aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

04.10.2018

 • 152/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 153/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de învățământ în Orașul Săcueni”
 • 154/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființarea unui atelier și dotarea Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, jud. Bihor”
 • 155/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru cultural multifuncțional în loc.Ciocaia, Oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 156/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de tineret și centru de zi pentru vârstnici în Orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 157/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Edificare grădiniță în orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 158/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Edificare creșă în orașul Săcueni, jud. Bihor”
 • 159/Hotărârea privind privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii Primăriei Orașului Săcueni”
 • 160/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție:
  „Lucrări de reabilitare având scopul creșterii energetice a clădirii școlii Orașului Săcueni”
 • 161/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție:
  „Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației de funcționare și autorizației de securitate la incendiu pentru Liceul Petofi Sandor”

22.10.2018

 • 162/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 163/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 5 anul 2018

31.10.2018

 • 164/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 165/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 166/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 167/Hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 168/Hotărârea privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al oraşului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 169/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 170/Hotărârea privind aprobarea listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL pe anul 2019, disponibile în orașul Săcuen
 • 171/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Moș Nicolae la Sânnicolau de Munte”
 • 172/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Vizită la Nyiregyhaza”
 • 173/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Fotbal pentru toți”
 • 174/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun 2018”
 • 175/Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune
 • 176/Hotărârea privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil
 • 177/Hotărârea privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil

 

Noiembrie

16.11.2018

 • 178/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 179/Hotărârea privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN ZONA NORD VEST A JUDETULUI BIHOR, IN PERIOADA 2014-2020
 • 180/Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a orașului Săcueni
 • 181/Hotărârea privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială al orașului Săcueni
 • 182/Hotărârea privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

22.11.2018

 • 183/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 184/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: „Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 185/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: „Modernizare străzi localitățile Cadea și Sânicolau de Munte”

 

Decembrie

11.12.2018

 • 186/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 187/Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetelor varianta 7 2018
 • 188/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun Minunat 2018”
 • 189/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Crăciun frumos și pentru familiile dezavantajate”
 • 190/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Ziarul ”Vocea Ierului” - ediția 2018”
 • 191/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Concursul Vinurilor pe Valea Ierului”
 • 192/Hotărârea privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Cupa Moș Nicolae”

20.12.2018

 • 193/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 194/Hotărârea privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei hotărâri a Guvernului pentru atestarea orașului Săcueni ca stațiune de interes local
 • 195/Hotărârea privind aprobarea achiziționării, instalării și utilizării sistemului de supraveghere video în orașul Săcueni
 • 196/Hotărârea privind obținerea unei licențe de explorarea și exploatare în perimetrul Săcueni
 • 197/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren
 • 198/Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren

21.12.2018

 • 199/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 200/Hotărârea privind aprobarea bugetului rectificat varianta nr.8 2018
 • 201/Hotărârea privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

28.12.2018

 • 202/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 203/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 204/Hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Construire hala de depozitare cereale la Boloș Remus Ovidiu I.I., din loc.Săcueni, jud.Bihor
 • 205/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 206/Hotărârea privind introducerea în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 207/Hotărârea privind modificarea și introducera în inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Oraşului Săcueni, judeţul Bihor
 • 208/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 209/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului privat al UAT oraș Săcueni
 • 210/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat
 • 211/Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni de interes local cu privire la persoanele care prestează muncă în folosul comunității
2017

 

Ianuarie

 

09.01.2017

 • 1/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 2/Hotărârea privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii pecedenti ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2017
 • 3/Hotărârea privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
 • 4/Hotărârea privind  aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni în   anul şcolar 2017-2018
 • 5/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 6/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 7/Hotărârea privind acordarea ajutoarelor de urgență

30.01.2017

 • 8/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 9/Hotărârea privind transmiterea unui imobil din proprietatea orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni
 • 10/Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni pentru anul 2016
 • 11/Hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
 
 
Februarie
 
 • 14/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 15/Hotărârea  privind   transmiterea unui imobil din proprietatea orașului Săcueni în domeniul public al orașului Săcueni
 • 16/Hotărârea  privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni pentru anul 2016
 • 17/Hotărârea  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural în orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
 
Martie
 
 • 18/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 19/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 20/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
 • 21/Hotărârea  privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizarea străzilor Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
 • 22/Hotărârea  privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 23/Hotărârea privind  rezilierea unui contract de concesiune
 • 24/Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Hajdu Tibor
 • 25/Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Tivadar Gavril
 • 26/Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Handro Attila
 • 27/Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Rheindt Arnold Tiberiu
 • 28/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a Asociației Româno-Germană  ”Alsterdorf”
 • 29/Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe pentru anul 2017 în cazul fundațiilor
 • 30/Hotărârea privind  respingerea scutirii de la plata impozitului pe teren extravilan
 • 31/Hotărârea privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 32/Hotărârea privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
 • 33/Hotărârea privind  concesionare directă teren
 • 34/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
 • 35/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Modernizare drum comunal DC7 km.10+440-km 13+036, Oraș Săcueni”
 • 36/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
 • 37/Hotărârea privind respingerea  concesionare prin licitație publică al Parcului Dendrologic Săcueni
 • 38/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 39/Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
 • 40/Hotărârea  privind aprobarea executiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2016
 • 41/Hotărârea  privind aprobarea extintedrii și introducerea în intravilanul orașului Săcueni a terenului în suprafață de 93500 mp
 • 42/Hotărârea  privind aprobarea bugetului de  venituri și cheltuieli pe anul 2017 la SC General Edilitar Construct SRL
 
Aprilie
 
 • 43/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 44/Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil în domeniul privat al orașului Săcueni
 • 45/Hotărârea privind  aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert evaluator privitor la imobilul aflat în domeniul privat al orașului Săcueni, înscris în CF nr. 53923, 53920, 52744 Săcueni, nr.cadastral   53923, 53920, 5274
 • 46/Hotărârea privind  aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni pe de o parte și Județul Bihor , Primăria Comunei Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L

24.04.2017

 • 47/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 48/Hotărâre privind aprobarea proiectului intitulat Preservation and revitalization of historical gardens in Baktalorandhaza and Săcueni

28.04.2017

 • 49/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 50/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 51/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 52/Hotărârea  privind stabilirea numărului asistenților personali
 • 53/Hotărârea  privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 54/Hotărârea  privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român  în domeniul public al orașului Săcueni
 • 55/Hotărârea  privind  transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român  în domeniul public al orașului Săcueni
 • 56/Hotărârea  privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român  în domeniul public al orașului Săcueni
 • 57/Hotărârea  privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român  în domeniul public al orașului Săcueni
 • 58/Hotărârea  privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului Român  în domeniul public al orașului Săcueni
 • 59/Hotărârea  privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Egeresi Emeric
 • 60/Hotărârea  privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Gyongyosi Paraschiva
 • 61/Hotărârea  privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Domahidi Sandor
 • 62/Hotărârea  privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni  în domeniul privat  al orașului Săcueni
 
Mai
 
 • 63/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 64/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 65/Hotărârea  privind  aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2017
 • 66/Hotărârea  privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție privind proiectul ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 67/Hotărârea  privind  aprobarea finanțării și executării lucrărilor de reparații, extindere și modernizare a sistemului de iluminat public pe drumurile naționale situate în raza administrativă a orașului Săcueni, județul Bihor
 • 68/Hotărârea  privind  aprobarea sprijinirii cu alocarea a 50 de bonuri valorice tip carburant auto/lună în vederea bunei funcționări a autovehiculelor de intervenție aflate în dotarea Poliției Săcueni
 • 69/Hotărârea  privind  reparația și întreținerea a celor 4 autospeciale aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni
 • 70/Hotărârea  privind  modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 71/Hotărârea  privind  modificarea și introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 72/Hotărârea  privind  modificarea contractului de comodat prin act adițional încheiat cu Fundația Stântul Francisc
 • 73/Hotărârea  privind  trecerea din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al orașului a unui imobil
 • 74/Hotărârea  privind  aprobarea închirierii unui spațiu pe turnul de apă către SC ”RCS&RDS” SRL
 • 75/Hotărârea  privind  aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul Statului Român în doemniul privat al orașului Săcueni
 • 76/Hotărârea  privind  trecerea unor imobile în domeniul public al orașului
 • 77/Hotărârea  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Modernizare drumuri agricole de exploatație oraș Săcueni, jud.Bihor”
 • 78/Hotărârea  privind apobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2016 la SC General Edilitar Construct SRL
 
Iunie
 
 • 79/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 80/Hotărâre privind  aprobarea organizării Zilelor Orașului Săcueni în perioada 16-18 iunie 2017
 
 • 81/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 82/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 83/Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la SC General Edilitar Construct SRL
 • 84/Hotărârea privind modificarea art.2 și art.4 al Hotărârii nr.114/2015
 • 85/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Mc Mullan Eva Erzsebet
 • 86/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Kovacs Zsigmond Robert
 • 87/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Csajka Alexandru
 • 88/Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii datorate bugetului local de către Kiss Karoly
 • 89/Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 90/Hotărârea privind modificarea și introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 91/Hotărârea privind apobarea Planurilor de situație pentru străzile din orașul Săcueni și localitățile aparținătoare în vederea întabulării în cartea funciară și trecerii în domeniul public al orașului Săcueni
 • 92/Hotărârea privind modificarea tarifelor penrtu serviciul public de salubrizare

 

Iulie

 

31.07.2017

 • 93/Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
 • 94/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 95/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 96/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 3 iulie 2017 si aprobarea executiei bugetelor pe sectiuni 2017
 • 97/Hotărârea privind modificarea si introducerea in inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 98/Hotărârea privind modificarea si introducerea in inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 99/Hotărârea privind revocarea Hotararii nr.59 din 11.11.2016
 • 100/Hotărârea privind modificarea hotararii nr.46 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea asocierii dintre orasul Sacueni ,pe de o parte si Judetul Bihor, Primaria comunei Tileagd ,pe de alta parte ,in cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L
 • 101/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 102/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 103/Hotărârea privind aprobarea trecerii unor terenuri in proprietatea publica al orasului Sacueni
 • 104/Hotărârea privind afectarea domeniului public in vederea realizarii lucrarilor specifice in cadrul proiectului 1676/2015 al AISE Oradea
 • 105/Hotărârea privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului
 • 106/Hotărârea privind aprobarea vanzarii unui teren
 • 107/Hotărârea privind modificarea art.1 al HCL nr.73/28.11.2016
 • 108/Hotărârea privind trecerea in domeniul public al orasului Sacueni a imobilului inscris sub nr.top 3542 Sacueni in suprafata de 245 mp si a imobilului inscris sub nr.topo 4098/1 Sacueni in suprafata de 338 mp
 • 109/Hotărârea privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.20/29.07.2016
 • 110/Hotărârea privind reincadrarea angajatiilor UAT Sacueni si stabilirea coeficientilor de salarizare conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • 111/Hotărârea privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale
 • 112/Hotărârea privind concesionarea prin licitație publică a unui teren
 • 113/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I
 • 114/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Cubulcut ,județul Bihor
 • 115/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitățiile : Ciocaia și Olosig ,județul Bihor
 • 116/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor,Etapa II
 • 117/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I
 • 118/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II
 • 119/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa III
 • 120/Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa IV

 

Septembrie

 

06.09.2017

 • 121/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 122/Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.46/13.04.2017 privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni, pe de o parte și Județul Bihor, Primăria Comunei Tileagd, pe de altă parte, în cadrul SC Parcuri Industriale Bihor SRL și aprobarea asocierii dintre UAT Orașul Săcueni, pe de o parte și UAT Județul Bihor și UAT Comuna Tileagd, pe de altă parte în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor SRL

29.09.2017

 • 123/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 124/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 125/Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ teritorială a oraşului Săcueni
 • 126/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 127/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 128/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 129/Hotărârea privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Săcueni în domeniul privat al oraşului Săcueni
 • 130/Hotărârea privind participarea orașului Săcueni Bihor în calitate de Partener Proiect la Programul de Cooperare INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020 la proiectul cu titlul ”Împreună fără frontiere-dezvoltare instituțională comună în localitățile GECT Poarta Europa”
 • 131/Hotărârea privind aprobarea vânzării unui teren
 • 132/Hotărârea privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin „Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii situate pe raza orașului Săcueni”
 • 133/Hotărârea privind aprobarea trecerii a unor terenuri în domeniul privat al orașului Săcueni

 

Octombrie

 

31.10.2017

 • 134/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 135/Hotărârea privind alegerea prețedintelui de ședință
 • 136/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 137/Hotărârea privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între d-na Rațiu Eva, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.4, bl.Z4, sc.B, ap.1, Săcueni, și d-l Kaszonyi Laszlo, titularul contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuințe ANL de pe str.Libertății, nr.4, bl.Z4, sc.B, ap.5, Săcueni
 • 138/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 448 pe teritoriul cadastral al orașului Săcueni
 • 139/Hotărârea privind aprobarea achiziționării de motorină pentru lucrările de Decolmatare canal C.C.8 orș.Săcueni și C.P.26 loc.Cadea
 • 140/Hotărârea privind concesionarea prin negociere directă a unui teren
 • 141/Hotărârea privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
 • 142/Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 120 mp proprietatea privată a orașului Săcueni
 • 143/Hotărârea privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru fiecare centru de zi în parte
 • 144/Hotărârea privind înființarea unui drum în orașul Săcueni
 • 145/Hotărârea privind aprobarea înființării unei coli de Carte Funciară pentru numărul topografic 351 pe teritoriul cadastral al localității Olosig

 

Noiembrie

 

09.11.2017

 • 146/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 147/Hotărârea privind aprobarea bugetului rectificat varianta 6 pe anul 2017

16.11.2017

 • 148/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 149/Hotărârea privind întabularea drumului comunal 7 DC 156 spre Șilindru

 

Decembrie

 

18.12.2017

 • 150/Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
 • 151/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 152/Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 8– decembrie 2017
 • 153/Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 în oraşul Săcueni
 • 154/Hotărârea privind aprobarea închirierii a șase fire din linia de fibra optică
 • 155/Hotărârea privind întocmirea documentației pentru înființarea unui drum public în orașul Săcueni
 • 156/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 157/Hotărârea privind aprobarea depunerii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 • 158/Hotărârea privind menținerea contractului de închiriere nr.573/2014
 • 159/Hotărârea privind menținerea contractului de închiriere nr.5574/2014
 • 160/Hotărârea privind aprobarea prelungirii închirierii pe anul 2018, de către orașul Săcueni a unui imobil din proprietatea SC Viosocar SRL
 • 161/Hotărârea privind aprobarea planului de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat și pertru persoenele care prestează muncă în folosul comunității pentru anul 2018
 • 162/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 163/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 164/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor
 • 165/Hotărârea privind modificarea și introducerea în inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor

28.12.2018

 • 166/Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
 • 167/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului privat al UAT oraș Săcueni
 • 168/Hotărârea privind actualizarea mijloacelor fixe aparținător domeniului public al UAT oraș Săcueni
 • 169/Hotărârea privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săcueni
 • 170/Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

 

 

2016

Ianuarie

Hot001 - aprobarea ordinii de zi.

Hot002 - privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar al anului precedent pentru acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local si a secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

Hot003 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anii precedenţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2016

 

Februarie

Hot4 - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot5 - aprobarea ordinii de zi.

Hot7 - privind stabilirea numărului asistenţilor personali

Hot8 - privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Săcueni

Hot9 - privind aprobarea documentaţiei PUZ pentru "Introducere în intravilan şi construire complex de agrement turistic” în localitatea Sânnicolau de Munte

Hot10 - privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut,Olosig, Sânnicolau de Munte”

Hot11 - privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „Modernizarea străzilor în localităţile Cadea şi Sânnicolau de Munte, jud. Bihor"

Hot12 - privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiţia: „Modernizare drum de legătură Cadea - Sânnicolau de Munte ”

Hot13 - privind însuşirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a unui spaţiu comercial Hot14 - aprobarea ordinii de zi.

Hot15 - privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Săcueni Hot16 - aprobarea ordinii de zi.

Hot17 - privind aprobarea expertizei valorice cu privire la intabularea unui imobil Hot18 - pivind modificarea contractului de concesiune nr.878/2001 încheiat cu SC Tre Stelle Shoes SRL Săcueni

 

Martie

Hot19 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hot20 - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot21 - aprobarea ordinii de zi.

Hot22 - privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 - martie 2016

Hot23 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Ciocaia"

Hot24 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a ’’Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cubuîcut”

Hot25 - privind introducerea In inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cadea"

Hot26 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Sânnicolau de Munte"

Hot27 - privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri

Hot28 - privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2015 la SC General Edilitar Construct SRL

Hot29 - privind aprobarea bugetului venituri şi cheltuili pe anul 2016 Ia S C General Edililar Construct S.R.L

Hot30 - privind modificarea art 2 al hotararii 114/2015

Hot31 - privind partciparea oraşului Sâcueni ca membru în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe langâ frontiera cu Ungăria,respectiv

Hot32 - privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2016

Hot33 - privind aprobarea investiţiei: Amenajări exterioare şi CT la Grădiniţa Ciocaia respectiv reţele exterioare de apă şi canalizare

Hot34 - privind aprobarea investiţia: ’’Reabilitare căminul cultural din localitatea Cadea”

Hot35 - privind acordarea tichelelor sociale şi aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma lichelelor sociale în conformitate cu prevederile Legea nr: 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolara copiilor provenind din familii defavorizate

Hot36 - privind includerea în Strategia de Dezvoltare a oraşului Săcueni lista proiectelor de dezvoltare

Hot37 - privind prelungirea contractului de concesiune nr. 771 din 01.03.2011 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săeueni şi dr, Roşca Katalin Monika, medic specialist medicinii de familie la „CMI Roşca Katalin Monika"

Hot38 - privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritoriala a oraşului Săcueni în anul şcolar 2016-2017

 

Mai

39/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

40/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi 42/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 mai 2016

42/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 2 mai 2016

41/18.05.2016 Hotărârea privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gyurcsik Zoltan

43/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului orașului Săcueni pe anul 2015

44/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea calificativului evaluării performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Săcueni, pentru anul 2015

45/18.05.2016 Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni

46/18.05.2016 Hotărârea privind darea în administrare a unui teren către Consiliul Județean Bihor

47/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea proiectului POR SMIS 53441 ”Reabilitarea școlii din localitatea Cadea, jud.Bihor

48/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea amplasării și executării lucrărilor la obiectivul de investiție ”Modernizarea drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte”

49/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 18.148,15 lucrările la obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul Săcueni, jud.Bihor

50/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 333.762,00 lucrările la obiectivul de investiție ”Modernizarea drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte”, jud.Bihor

51/18.05.2016 Hotărârea privind asigurarea cofinanțării cu suma de 259.222,55 lucrările la obiectivul de investiție”Modernizarea străzilor în localitățile Cadea – Sânnicolau de Munte”, jud.Bihor

52/18.05.2016 Hotărârea privind preluarea în administrare a unor sectoare de drumuri

53/18.05.2016 Hotărârea privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației

54/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea Acordului de principiu pentru încheierea Acordului de parteneriat cu Asociația Euroclass Training în vederea implementării de proiecte cu finanțare europeană

55/18.05.2016 Hotărârea privind demararea unui proiect pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea bisericii catolice din orașul Săcueni

56/18.05.2016 Hotărârea privind aprobarea depunerii dosarului de candidatură pentru preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0220 împreună cu rezervația naturală 2184 Lacul Cicoș, asumarea angajamentului bugetar necesar pentru custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesar

 

Iunie

1/30.06.2016 Hotărâre privind alegerea comisiei de validare

2/30.06.2016 Hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 30.iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Săcueni

3/30.06.2016 Hotărârea privind constituirea Consiliului local al oraşului Săcueni

4/30.06.2016 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă

5/30.06.2016 Hotărârea privind alegerea viceprimarului

6/30.06.2016 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiuliului local pe principalele domenii de activitate

 

Iulie

7/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare

8/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

9/29.07.2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 5 - iulie 2016

10/29.07.2016 Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare

11/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei „Executare coloană electrică la grădiniţa Ciocaia” 12/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea documentației PUZ în vederea extinderii spațiului comercial S.C. Grădina Verde S.R.L. În orașul Săcueni

13/29.07.2016 Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune

14/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea constituirii unui nou număr cadastral

15/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei ”Cercetări arheologice de diagnostic pentru lucrările de diagnostic intruziv pentru lucrarea: Modernizarea drum de legătură între Cadea şi Sânnicolau de Munte”

16/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea investiţiei ”Alimentare cu energie electrică a cartierului de rromi din satul Sânnicolau de Munte”

17/29.07.2016 Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren - orş.Săcueni

18/29.07.2016 Hotărârea privind revocarea Hotărârii nr.91 din 30 iulie 2014 privind amenajarea unor trotuare şi indicatoare în oraşul Săcueni şi satele aparţinătoare

19/29.07.2016 Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren - loc.Cadea

20/29.07.2016 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat

21/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziţiei ”Servicii de proiectare privind reabilitarea Bisericii Romano-Catolice din Săcueni şi amenajarea unei clădiri conexe de deservire”

22/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea prelungirii şi completării Convenţiei de parteneriat nr.4459/11.09.2016 încheiat între Primăria oraşului Săcueni şi Fundaţia Creştină Diakonia

23/29.07.2016 Hotărârea privind cesionarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din autorizația de construire nr. 15 din 05.07.2016 în beneficiul titularului contractului de comodat

24/29.07.2016 Hotărârea privind aprobarea participării oraşului Săcueni la Programul de stimulare a reînnoirii parcului auto naţional şi asigurarea de către Primăria oraşului Săcueni a fonduri necesare achiziţionării unui autoturism

 

Septembrie

25/30.09.2016 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință

26/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

27/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

28/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 8 - septembrie 2016

29/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziției unei motocoase marca Stihl FS 360

30/30.09.2016 Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.50335 sub nr.top.812 Săcueni în vederea vânzării acestuia

31/30.09.2016 Hotărârea privind concesionarea prin licitație a unui teren

32/30.09.2016 Hotărârea privind delegarea unor consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administraţie a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ

33/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare drum de legătură Cadea – Sânnicolau de Munte, oraș Săcueni, jud.Bihor”

34/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea denumirii Sălii de Sport Săcueni

35/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea achiziției a două stații de autobuz necesare în centrul orașului Săcueni

36/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea delegării d-lui Béres Csaba - primarul oraşului Săcueni şi d-lui Csuka József-György - viceprimarul oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoland Bihor”

37/30.09.2016 Hotărârea privind desemnarea reprezentanților orașului Săcueni în Consiliul de Administrație respectiv în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară ”Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”

38/30.09.2016 Hotărârea privind alocarea sumei de 70000 lei din bugetul local pentru Parohia Reformată Olosig

39/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea asocierii la Alianţa Klímabarát Települések Szövetsége din Ungaria

40/30.09.2016 Hotărârea privind dotarea sălii de ședință cu sistem de sonorizare

41/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea efectuării documentației cu privire la programul de îmbunătățire a eficienței energetice

42/30.09.2016 Hotărârea privind reparația și întreținerea celor 4 autospeciale aflate în dotarea Poliției orașului Săcueni

43/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Casa de Cultură Sânnicolau de Munte

44/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Grădinița cu program prelungit

45/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de Servicii pentru Afaceri Transfrontaliere

46/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Cubulcut

47/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Sânnicolau de Munte

48/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Cadea

49/30.09.2016 Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săcueni, județul Bihor – Centru de zi pentru prevenirea separării copilului de famila sa în localitatea Ciocaia

50/30.09.2016 Hotărârea privind privind înființarea funcției contractuale de administrator public și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public la nivelul orașului Săcueni, județul Bihor

51/30.09.2016 Hotărârea privind aprobarea sprijinirii cu alocarea a 250 l benzină în vederea bunei funcționări a autovehiculelor de intervenție aflate în dotarea Poliției Săcueni, respectiv trecerii telefonul mobil, alocat de primărie, de pe cartela reîncărcabilă pe abonament

 

Octombrie

52/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

53/21.10.2016 Hotărârea privind transmiterea unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a orașului Săcueni

54/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea introducerea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Săcueni județul Bihor

55/21.10.2016 Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al orașului Săcueni județul Bihor

56/21.10.2016 Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

 

Noiembrie

58/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert evaluator privitor la imobilul aflat în domeniul privat al orașului Săcueni, înscris în CF nr. 51234, 52743, 52744 Săcueni, nr.cadastral 51234, 52743, 52744 57/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

59/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea asocierii dintre Orașul Săcueni pe de o parte și Județul Bihor , Primăria Comunei Tileagd, Agenția de Dezvoltare Locală SA, pe de altă parte, în cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L

60/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

61/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

62/11.11.2016 Hotărârea privind aprobarea în principiu începerea demersurilor cu privire la depunerea unui proiect în Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

63/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

64/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi

65/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 9 - noiembrie 2016 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul III 2016

66/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea planului de acțiune de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității

67/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea amplasării și construirii unui bazin didactic de înot în orașul Săcueni

68/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren

69/28.11.2016 Hotărârea privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord -Vest

71/28.11.2016 Hotărârea privind însuşirea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.50237 sub nr.cad.500237 Săcueni în vederea vânzării acestuia

72/28.11.2016 Hotărârea privind rezilierea unui contract de concesiune

73/28.11.2016 Hotărârea privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al orașului Săcueni

74/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a orașului Săcueni

75/28.11.2016 Hotărârea privind dezmembrarea unui teren

77/28.11.2016 Hotărârea privind scutirea de taxa de teren la contracte de concesiune

78/28.11.2016 Hotărârea privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele orașului Săcueni în fața instanțelor de judecat

79/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea componenţei Comisiei de negociere sau licitaţie publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Săcueni, închiriere concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Săcueni, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Săcueni

80/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul local al orașului Săcueni

81/28.11.2016 Hotărârea privind încheierea unui acord de parteneriat pentru proiectul POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

82/28.11.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului proiectului POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 83/28.11.2016 Hotărârea privind privind includerea în Strategia de Dezvoltare locală lista proiectelor de dezvoltare

 

Decembrie

84/19.12.2016 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
85/19.12.2016 Hotărârea privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 11 – decembrie 2016 şi aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiuni pe trimestrul IV 2016

 

2015

Decembrie

Hot104 - aprobarea ordinii de zi.

Hot105-privind aprobarea bugetului local retificativ 2015 pe anul 2015 si aprobarea execuției bugetelor pe sectiuni pe trimestrul IV. 2015

Hot106- privind includerea pe lista de investiţii pentru anul 2016 a proiecluluCReabilitarea şcolii din localitatea Cadea, jud, Bihor”, cod SMIS 53441

Hot107-privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hot108 -privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot109 - aprobarea ordinii de zi.

Hot110 -privind validarea mandatului de consilier a d-lui Medve Francisc din formaţiunea politică UDMR

Hot111 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Consiliul Local al Oraşului Săcueni

Hot112 - privind aprobarea prelungirii închirierii pe anul 2016, de către oraşul Săcueni a unui imobil din proprietatea SC VIOSOSCAR SRL

Hot113 - privind concesionarea unui teren din incinta Pieţei agroalimentare Săcueni

Hot114 - privind modificarea actului constitutiv al SC General Edilitar Coastruct SRL

Hot115 - privind aprobarea înfiinţării staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale

Hot116 - privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA Hot117 - din 29 decembrie 2015 privind modernizarea unor străzi din oraşul Săcueni

Hot117 - din 29 decembrie 2015 privind modernizarea unor străzi din oraşul Săcueni

Hot118 - privind aprobarea planului de acţiuni de interes local cu privire la beneficiarii de venit minim garantat şi pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunităţii pentru anul 2016

Hot119 - Privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL pe anul 2016, disponibile în oraşul Săcueni

Hot120 - privind includerea de noi activităţi în codul CAEN al SC General Edilitar Construct SRL