Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul POCU 2014-2020 - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Anunţ Selecţie Parteneri În Cadrul POCU 2014-2020

Proiecte > Pocu
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Primăria Oraşului Săcueni anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu). În acest mod, proiectele care urmează să fie finanţate în cadrul Obiectivului specific 4.2. sunt menite să contribuie şi la implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;


– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

– METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

1. Obiectivul specific al apelului de proiecte

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

2. 2. Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor din comunităţile marginalizate din oraşul Săcueni – zona „Valea Ierului”

3. 3. Scopul cererii de finanţare:

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii a locuitorilor din zona „Valea Ierului” – Săcunei

4. Principalele activităţi ale proiectului sunt:

Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei

Activitatea 2: Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020

5. 5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activităţile prevăzute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activităţi in funcţie de specificul fiecăruia astfel:

Activitatea 1 : Intervenţii in domeniul educaţiei

Activitatea 2: Intervenţii in domeniul ocupării forţei de munca

Activitatea 3: Intervenţii in domeniul dezvoltării / furnizării de servicii sociale medicale / medico-sociale

Activitatea 4 : Intervenţii in domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ( inclusiv reabilitarea locuinţelor şi/sau legalizarea asigurării de utilităţi)

Activitatea 5: Intervenţii in domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte – acolo unde este cazul

Activitatea 6: Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

6. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 6 mil euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2016. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 ) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020. Bugetul estimativ al proiectului este de 4.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de cu partenerii din proiect in funcţie de activităţi) finanţare impreună

7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit

pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Săcueni:

• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)

• Fişa partenerului (Anexa 2)

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, POCU 2014-2020.

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate

prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu

temele şi activităţile la care doreşte să fie partener

2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul

activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost

implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.

3. Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile

pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal

2. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că

respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin

POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

3. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi

asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată

durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;

4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;

5. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi

contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –

Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că reiasă ca nu are datorii scadente către Bugetul general consolidat, în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită a candidaturilor.

6. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale) care va fi însoţită de:

Fisele de post si CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care persoana este propusa în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de către aceasta; Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Aceste documente se prezintă în original

Candidaţii vor depune la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcunei, Str. Libertății, nr.1,județul Bihor, documentaţia solicitată, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28 iunie 2016, ora 12°°.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3.

Condiţie de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului

In cazul actorilor cu expertiză relevantă pentru acţiunile selectate, este obligatorie respectarea următoarelor condiţii, funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:

❖ Domeniul ocuparea forţei de muncă

o furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal trebuie să fie autorizaţi conform legii

o furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii

o agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte[1];

❖ Domeniul social

o furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii

❖ Domeniul medical

o furnizorii de servicii medicale/socio-medicale să fie autorizaţi conform legii

❖ Domeniul educaţie

o Pentru propunerile de proiecte care vizează activitatea 1 – servicii educaţionale este obligatorie participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din reţeaua naţională (ISCED 0-2) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Evaluarea candidaţilor:

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

8. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI 9.ii/OS 4.2″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcunei, Str. Libertăţii nr. 1 județul Bihor.

9. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

10. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Săcueni ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

11. 11. Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0259/352194, e-mail: orassacueni@gmail.com

Calendarul procedurii de selecţie:

Depunere documentaţie 6 iunlie 2016 – termen limită

Evaluare documentaţie 7-8 iulie 2016

Anunţ candidaţi admişi 11 iulie 2016

Depunere contestaţii 12 iulie 2016 – termen limită

Soluţionare contestaţii 14 iulie 2016

Afişare rezultat final 15 iulie 2016

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fisa partener *

Anexa 3 Acreditări/autorizări in conformitate cu prevederile obligatorii din Ghidul Solicitantului

• copie in conformitate cu originalul

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertanţilor

Notă

* Un partener nu poate încheia mai mult de două parteneriate în cadrul unui apel de proiecte

ANEXELE SE POT DESCARCA DE LA ACEST LINK.

PRIMAR

BERES CSABA

_____________________________________________________________________________________

METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTENERILOR, ENTITĂŢI PRIVATE, PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE

Art.l. Obiectiv şi cadru general aplicabil

• Primăria Oraşului Săcueni organizează selecţia partenerilor, entităţi private, pentru participarea la proiecte finanţate in cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

• In conformitate cu dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

• Selecţia partenerilor privaţi se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentei metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii universităţile şi nici organizaţiile neguvernamentale internaţionale specializate în domeniul educaţional.

• In aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor, entităţi private, se vor respecta şi prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie etc), aplicabile fiecărui proiect în parte.

• Selectarea ca partener într-un proiect care se va depune spre finanţare nu generează obligaţii în sarcina Primăriei Oraşului Săcueni sau a celor selectaţi, decât în măsura în care proiectul a fost contractat şi doar pentru elementele convenite în acordul de parteneriat.

Art.2. Etapele de desfăşurare a selecţiei dosarelor depuse

• O entitate privată trebuie să depună câte un dosar de candidatură, pentru fiecare proiect la care doreşte să fie partener.

• In vederea selecţiei unui partener vor fi parcurse următoarele etape:

• înscrierea participanţilor/candidaţilor

• Evaluarea dosarelor individuale de participare.

• Anunţarea şi publicarea rezultatelor

• Soluţionarea contestaţiilor

Art.3. Depunerea dosarelor de candidatură

• Anunţul de selecţie va fi difuzat prin intermediul afişării acestuia pe pagina oficială de wcb a instituţiei, respectiv www.sacueni.ro

• Anunţul de selecţie va cuprinde:

• data limită de depunere a dosarelor de candidatură;

• axa de intervenţie în care se va depune proiectul;

• tema proiectului;

• obiectivele generale,

• principalele activităţi preconizate;

• principalele activităţi in care va fi implicat partenerul de proiect;

• criteriile de selecţie a partenerilor entităţi private.

3.3. Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcueni, str. Libertatii, nr.1 județul Bihor

Art.4. Conţinutul dosarului de participare

4.1. Documente de funcţionare a entităţii:

• Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;

• Certificatul de înregistrare fiscală.

• Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani;

• Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi.

4.2. Documente specifice:

• Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului. Condiţii generale (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

• declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

• Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

(4) Documente relevante, care să ateste capacitatea entităţii private de a implementa

activităţile din proiect pentru care va fi selectată;

(5) CV-urile Europass în limba română ale personalului propus de entitatea privată pentru a fi

implicat în activităţile proiectului;

4.3. Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative relevante.

Art. 5. Componenţa comisiei de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

• Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua dosarele de participare, respectiv contestaţiile, primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private.

• Comisia de evaluare are următoarea componenţă:

• un preşedinte;

• 2 membri;

• un secretar.

5.3. Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt:

• asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri, entităţi private;

• analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;

• evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;

• întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare

• comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.

5.4 Constituirea şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

(1). Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza şi evalua contestaţiile primite din partea potenţialilor parteneri, entităţi private, ca urmare a comunicării rezultatelor finale ale evaluării dosarelor individuale.

(2). Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarea componenţă:

• un preşedinte;

• 2 membri;

• un secretar.

Art.6. Evaluarea dosarelor

• Depunerea dosarelor după termenul limită anunţat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la respingerea entităţii private respective.

• Dosarele se analizează atât din punct de vedere al eligibilităţii entităţii private, cât şi din punct de vedere al calităţii candidaturii.

6.3. Pe baza punctajelor acordate de către comisia de evaluare, entitatea privată va fi declarată admisă sau respinsă, ca partener.

Art.7. Anunţarea şi publicarea rezultatelor

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Oraşului Săcueni, fiind disponibile şi la avizierul instituţiei.

Art.8. Soluţionarea contestaţiilor

8.1 In situaţia în care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulţumiţi de rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie.

• Contestaţiile depuse vor fi soluţionate cu celeritate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

• Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul instituţiei şi prin afişarea la avizierul instituţiei în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data soluţionării acestora.

Anexe

417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz