Anunţ Selecţie Parteneri Drumul Bisericilor Baroce - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Anunţ Selecţie Parteneri Drumul Bisericilor Baroce

Proiecte
Anunţ Selecţie Parteneri Drumul Bisericilor Baroce
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Legii 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
U.A.T. Oraș Săcueni, Judeţul Bihor,
cu sediul în Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Ne dorim parteneri proprietari asupra unor biserici monumente istorice, realizate în stil baroc, împreună cu care să pregătim, să redactăm și să depunem cererea de finanțare, respectiv să implementăm proiectul după finanțarea acestuia.

Obiectivul general al proiectului
Scopul proiectului propus de oraşul Săcueni este constituirea Drumul Bisericilor Baroce în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin integrarea patrimoniul istoric al bisericilor baroce într-un produs turistic unitar, respectiv dezvoltarea serviciilor turistice.
Activităţile principale ale proiectului planificat, sunt următoarele:
- reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi integrarea lor într-un produs turistic unitar.
Bugetul proiectului: max. 5 mil. euro
Profilul partenerilor
U.A.T. Săcueni caută parteneri, entităţi de drept privat, pentru realizarea următoarelor activităţi:
- reabilitarea bisericilor baroce, obiectivelor de patrimoniu de importanţă naţională şi de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, respectiv dezvoltarea facilităţilor turistice.
Condiţii generale pentru toţi partenerii:
·       Trebuie să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate stabilite în Ghidul General (specificat în subsecţiunea 6.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor) şi Condiţii Specifice pentru Prioritatea de investiţii 5.1.
·       Trebuie să nu se afle în situaţiile de dificultăţi prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul General.
Notă: Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectaţi, în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POR, sunt specificate în Ghidul General POR 2014-2020 şi Ghidul Specific Prioritatea de investiţii 5.1. Ghidurile Solicitantului sunt accesibile pe site-ul: www.inforegio.ro.
Condiţii specifice:
Condiţii specifice pentru partenerul responsabil pentru reabilitarea Bisericilor baroce /obiective de patrimoniu de importanţă naţională/ de importanţă regională, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest:
-       Să deţină drepturi (proprietate/administrare/concesiune) asupra unei Biserici baroce situate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, dintre următoarele:
    a. în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
          b. în grupa B -  monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local
-       Capacitate financiară stabilă, dovedită prin Bilanţul contabil al anul 2015.
Partenerii vor fi implicaţi în toate cele trei aspecte prezentate mai jos:
1.     Implementarea proiectului
2.     Furnizarea de expertiză, resurse umane şi materiale
3.     Finanţarea proiectului
Partenerul are obligaţia de a prezenta următoarele documente:
  1. Documentele statutare
-          statutul sau codul canonic şi actul de înfiinţare a unităţii de cult, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România sau
-          actul constitutiv, statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare;
  1. Documente privind identificarea reprezentantului legal - copie după un document de identificare;
  1. Documente privind datele financiare – cele mai recente situaţii financiare:
-          pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, unităţi de cult: cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative –  în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  1. Documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu, anume monument istoric bisericesc baroc, asupra căruia se realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea partenerului – Extras de carte funciară şi HG, HCJ, HCL sau alt document legal prin care se demonstrează că solicitantul este administrator al imobilului obiect al proiectului / Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare;
Documente care atestă că partenerul are în proprietate/concesiune terenul monumentului istoric bisericesc baroc -  Extras de carte funciară şi Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare
  1. Ordinul de clasare a monumentului istoric - este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare, în copie.
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare de intenţie, cuprinzând o prezentare succintă a activităţii organizaţiei, precum şi Fişa Partenerului completată, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POR 5.1”, la sediul U.A.T Săcueni, oraşul Săcueni, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Bihor, până la data de 22.07.2016.
Formularele pentru Scrisoarea de intenţie şi Fişa Partenerului sunt accesibile pe site-ul: www.sacueni.ro.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul oraşului Săcueni.                                                                                                         primar,
417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz